လၽွပ္စစ္အတြက္ ျမန္မာတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ိန္

ရဲႏိုင္ဦး၊ ဥမၼာလြင္

ျမန္မာသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မည္။ ျမန္မာ့ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ တစ္စုံတစ္ခုသို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ရေပလိမ့္မည္။

“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုတာ သဘာ၀ အရ ျဖစ္တည္တာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြလုပ္ တာ” ဟု ေတာင္အာဖရိကသမၼတ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဒီမိုကေရစီခရီး အစေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ျပႆနာမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ ျမန္မာတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ယခင္အစိုးရမ်ားနည္းတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၂၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကမၻာကသတ္မွတ္ထား သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္က်ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အနက္ အဆင့္ ၈ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိၿပီး လာအိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ ေနာက္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ ADB အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ျပသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ လၽွပ္စစ္မီးလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လၽွပ္စစ္မီးမရွိဘဲမည္သည့္ႏိုင္ငံမၽွ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ မလာေသာေၾကာင့္ပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ တစ္ခုခုကို ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ရေပလိမ့္မည္။

အရွိတရားကို အာ႐ုံစိုက္ျခင္း

ပထဝီအေနအထား အားသာခ်က္ႏွင့္ မည္မၽွပင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့လက္ရွိပကတိ တရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရလူတစ္ဦး၏ လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈက တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၂၂၂ မဂၢါဝပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ တစ္ဦးခ်င္းလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေအာက္ဆုံးတြင္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမၽွ လူတစ္ဦး၏ လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈသည္ တိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိၿပီး အစိုးရက ခက္ခက္ခဲခဲျဖန္႔ေဝေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမရ။ (ဒီဇယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္စသည့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဈး ႀကီးေပးၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရသူမ်ားလည္း ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ထည့္တြက္ ထားသည္) ျမန္မာတြင္ လူတစ္ရာလၽွင္ ၂၅ ဦးသာ လၽွပ္စစ္မီးရသည္။ လာအိုတြင္ လူတစ္ရာလၽွင္ လူ ၈၀ က လၽွပ္စစ္ မီးရသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ လူတစ္ရာလၽွင္ ၉၇ ဦးက လၽွပ္စစ္မီးရသည္။

စီးပြားေရးအင္အားရွိရန္ လၽွပ္စစ္လိုသည္။ ကိန္းကဏန္းမ်ားက ၫႊန္းဆိုေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာသည္ ယခုတိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး (Least Developed Country -LDC) စာရင္းဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ Doing Business တြင္ မူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၁၇၀ ရွိေနသည္။ အဓိကတစ္ခ်က္မွာ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ ထားသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။

စီးပြားေရးမေကာင္းေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ က စတင္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊလီ (၃) ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းကို ယခုတိုင္ ရပ္ဆိုင္းထားရသည္က သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။

 

လၽွပ္စစ္ရရွိရာအရင္းအျမစ္မ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လၽွပ္စစ္ရရွိရာ အရင္းအျမစ္ ခုနစ္ခုရွိပါသည္။ ေရအားမွ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္ယူ ျခင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေနစြမ္းအင္မွ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေလစြမ္းအင္မွ ထုတ္ယူျခင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ထုတ္ယူ ျခင္း၊ ဒီဇယ္ေလာင္စာမွ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွ ထုတ္ယူျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံ၏ အားနည္း ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏ်ဴကလီးယားကဲ့သို႔ေသာ လၽွပ္စစ္ ထုတ္ယူနည္းမွာ အကုန္အက်မ်ား႐ုံသာမက ျမန္မာတြင္ နည္းပညာလည္းမရွိေခ်။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ လၽွင္လည္း နည္းပညာကို ျမန္မာတို႔ရရွိမည္ မဟုတ္ဟု လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿငိမ္းစားဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာ္သာေထြးက ဆိုသည္။ ႏ်ဴးကလီးယားေၾကာင့္ျဖစ္လာ ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (Nuclear Waste) အတြက္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပင္ အေျဖရွာမရ။

ေရအားမွ ထုတ္ယူသည့္ စြမ္းအင္ သည္ပင္ အားနည္းခ်က္မ်ားမကင္း။ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ေသခ်ာ မလုပ္ပါက ေဒသခံမ်ားထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ သည္။ ေရမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ တာတမံမ်ားကို သဘာ၀ေဘးခံႏိုင္ရန္ အထိ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္လို သည္။ အဆိုပါတာတမံမ်ား က်ိဳးပ်က္မႈ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာရွ၏ ဘက္ထရီ ဟုတင္စားေသာ အိမ္နီးခ်င္းလာအိုႏိုင္ငံ တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း ၃၁ ခု၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ၆၄ ခု ရွိပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ မဂၢဝပ္ ၂၀၀၀၀ နီးပါး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတြင္လည္း ေရအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္ရန္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။ ျမန္မာ၏ အားသာခ်က္မွာ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ သြယ္တန္းစီးဆင္းေန ေသာ ျမစ္ႀကီးေလးစင္းရွိသည္။ (ဧရာ၀တီ၊ သံလြင္ ၊ စစ္ေတာင္း၊ ခ်င္းတြင္း)။ ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ ေပါႂကြယ္၀သည္။ ျမန္မာ တြင္ ႏွစ္စဥ္စီးဆင္းေသာေရခ်ိဳသည္ တစ္ကမၻာလုံး၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အာရွတိုက္၏ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ၁၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားအလိုက္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား အလိုက္ လၽွပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အဆိုပါကုန္က်ေငြတြင္ ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိပါ။

ပုံ (၁)လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ (က်ပ္)


ျမန္မာသည္ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္၍ လၽွပ္စစ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူရာတြင္ ကာလတိုအတြက္ အရင္းအျမစ္၊ ကာလရွည္အတြက္ အရင္း အျမစ္ဟူ၍ သင့္ေလ်ာ္ရာကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ ေပသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးၾကပါသည္။ မည္သည့္အရင္း အျမစ္မွ လၽွပ္စစ္မည္မၽွထုတ္မည္ဆိုသည့္ အခ်ိဳးအစားကိုမူ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ အားသာခ်က္ေပၚမူတည္၍ တြက္ဆၾကပါ သည္။ ျမန္မာအတြက္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Generation Mix (လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ အရင္း အျမစ္အခ်ိဳးအစား) ကို ပုံ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု(၂)၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း Generation Mix (လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနသည္)

၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ Generation Mix အရ ေက်ာက္မီးေသြးကို ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္၍ လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

“Power Mix မွာ အျမန္ဆုံး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဘဝင္ မက်ဘူး။ ေက်ာက္မီးေသြးကိုပဲ ဘာေၾကာင့္ တြင္တြင္ေျပာေနလဲ။ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုလုပ္သင့္တယ္” ဟု ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ အခံရဆုံး အရင္းအျမစ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရျခင္းမွာ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ကို ထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္ယူရာတြင္ အဓိကအားသာခ်က္ မွာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ တိုအတြင္း မဂၢါဝပ္မ်ားစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး ကုန္ၾကမ္းသည္ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အထိ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြက္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ လၽွပ္စစ္ ထုတ္ရန္ အရည္အေသြးမျပည့္ေခ်) တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကို သြားဝယ္ ထားတာက ဂ်ပန္တို႔၊ အင္ဒိုတို႔က။ ေက်ာက္ မီးေသြးကို ေဈးကစားလို႔မရေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျဖဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ က ဆိုသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးလၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း မဂၢဝပ္ ေထာင္ခ်ီအထိ ျဖည့္တင္းႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ လိုအပ္ ခ်က္ကို ေရတိုအတြင္း ျပည့္မီႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ႐ုမျပဳလၽွင္ သဘာ၀ပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကိုမီး႐ႈိ႕လၽွင္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ (CO2 ) ထြက္လာသည္။ CO2 သည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ၏ လက္သည္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူကိုဒုကၡေပးေသာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုက္၊ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားလည္းထြက္ သည္။ ျပာထြက္သည္။ အမႈန္အမႊားထြက္ သည္။ ေလထဲသို႔ေရာက္သြားလၽွင္ အက္ဆစ္ မိုးအျဖစ္ ျပန္လည္႐ြာသြန္းသည္။

သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ အမႈန္ ကို ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ကို ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုက္ထ႐ို ဂ်င္ေအာက္ဆိုက္ကို ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ Sub Critical, Super Critical, Ultra Super Critical နည္းပညာမ်ားေပၚထြက္လာၿပီဟုဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ တြက္ဆ၍ ႀကိဳက္သည့္နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔နည္းပညာ ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလၽွင္ ကုန္က် စရိတ္မွာ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။ ေက်ာက္ မီးေသြးသက္သက္မၽွ ေဈးမေပါေတာ့။

အေျခခံအားျဖင့္ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံမ်ားကို လူသူေဝးသည့္ေနရာမ်ား တြင္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူေနအိမ္ေျခမ်ား အနီးတြင္ပင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တာခဲဟရ (TAKEHARA) ေက်ာက္မီးေသြးသုံးစက္႐ုံသည္ ဃူနေည Coal Technology ဟုအေခၚမ်ားသည့္ နည္းပညာသုံးထားသည့္ ကမၻာေပၚရွိ ညစ္ညမ္းမႈအနည္းဆုံး ေက်ာက္မီးေသြး သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား အနက္ တစ္႐ုံျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း Clean Coal Technology ဆိုသည္မွာ သန္႔စင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္မီးေသြး ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ကို လူထုအၾကား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အၾကား မေရာက္ေအာင္ နည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ျပႆနာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏ ျခစားမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖစ္သည္။ သာမန္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကိုပင္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ ထိုအခါ ညစ္ညမ္းမႈကို ေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ နည္းပညာသုံး ေက်ာက္ မီးေသြးသုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည္နည္း။

ျမန္မာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားမွာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ မွ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား လယ္ကြက္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ ရသည္။ လက္ရွိတြင္မူ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံမွထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ကမၻာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ထိုး၍ ျပည္သူမ်ားသိရန္ ျပသထားသည္။

“အခု ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ မေဆာက္ေသးတာေတာင္ သူတို႔မွာ အင္အားႀကီးေနတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး ေဆာက္ၿပီး လၽွပ္စစ္တကယ္ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔ေပးထားတဲ့ကတိေတြ အကုန္ခ်ိဳး ေဖာက္လို႔တယ္။ အဲဒီခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ သာဓက ေတြကလည္း အင္ဒိုနီးရွားမွာေတြ႕ရတယ္” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ဆိုသည္။

“အခု ရွမ္းျပည္တီက်စ္ပဲၾကည့္ေလ။ တည္ၿပီးသြားတဲ့အခါ ျပႆနာတက္ေတာ့ ဟိုအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ သူတို႔ အႀကိဳက္ပဲ လိုက္လုပ္ေပးရတာျဖစ္တယ္”

သူတို႔ဆိုသည္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေပးသည့္ ကတိမတည္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းတို႔အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးယူမႈ မရွိသေလာက္ အားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ကမူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္ က ေက်ာက္မီးေသြးဆႏၵျပသူမ်ားကို ေၾကာက္ေနရန္မလိုဘဲ လၽွပ္စစ္မီးရရွိပါက အသံတိတ္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ NLD ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အဆိုပါ မွတ္ခ်က္က ျမန္မာ့စြမ္းအင္မူဝါဒအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္လား။

လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေထာက္ခံထား သည္ဟု လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေက်ာက္မီးေသြးကို ကၽြန္မ စိတ္ဝင္စားတာၾကာၿပီ။ လၽွပ္စစ္မီး ဘယ္ က ရရွိႏိုင္လဲ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လူထု လက္ထဲေရာက္ႏိုင္တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာႏိုင္တယ္ ကၽြန္မလုပ္တာကို တာဝန္ယူရဲတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ကို ကၽြန္မဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔လိုပဲ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြအကုန္လုံးက ဒီလမ္းကိုလိုက္ၾကပါ”

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မီး ေသြးသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး TTCL ကုမၸဏီမွ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ကေျပာ ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ Generation Mix အခ်ိဳး အစားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိဳးအစားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး က ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳးအစား မၽွတရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွ ထုတ္လုပ္မည္ကိုအျငင္းပြား၍ အခ်ိန္ကုန္ လ်က္ရွိသည္။ လၽွပ္စစ္က႑တြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွိေသး သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံး (ဆုံး႐ႈံး) မႈမွာထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၀၀ ထုတ္လၽွင္ ၇၅ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္အလိုက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆုံးမႈကို ပုံ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု (၃) ႏွစ္အလိုက္လွ်ပ္စစ္ေပ်ာက္ဆံုးေလလြင့္မႈမ်ား

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆုံးမႈ တြင္ နည္းပညာပိုင္းအရ ေလလြင့္ေပ်ာက္ ဆုံးမႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံး မႈဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ယင္းသို႔ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ေၾကာင့္ တစ္ယူနစ္ မီတာခပိုမိုႀကီးျမင့္လာရသည္။ ထို႔ျပင္ လၽွပ္စစ္တစ္ယူနစ္လၽွင္ ၂၃ က်ပ္အ႐ႈံးေပၚေနသည္ကို ကုစားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားအလိုက္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ပုံ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု(၄) လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္+ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ (က်ပ္)

ေ႐ြးရမည့္အခ်ိန္

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္သမားက သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းကို ေျပာပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးသမားက အျမတ္ကို ေျပာပါလိမ့္မည္။ အစိုးရကမူ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ကာ မၽွတစြာ ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ရေပလိမ့္မည္။

မည္သည့္အရင္းအျမစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အေကာင္းအဆိုးမ်ား ဒြန္တြဲ ရွိေနေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်လုပ္ရန္လို သည္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရန္လည္း လိုသည္။ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူက မယုံ ၾကည္လၽွင္ ကန္႔ကြက္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ယုံၾကည္မႈရရွိရန္သည္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္မရွိေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ ေသခ်ာရွင္းျပရန္လိုအပ္သည္ဟု လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန အၿငိမ္းစား ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာ္သာေထြးက ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားရပ္႐ြာတြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက စီမံကိန္းအက်ိဳးကို ေဒသခံမ်ားကို ဦးစြာ ခံစားေစသင့္သည္။ ေဒသခံမ်ား မထိခိုက္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကိုလည္း ႏႈတ္အားျဖင့္ သာမကယႏၲရားစနစ္အားျဖင့္ပါ အာမခံႏိုင္ရမည္။ သို႔မွသာ စီမံကိန္း ျဖစ္လာလည္း “ငါတို႔မွ မခံစားရတာ” ဟူသည့္အေတြးမ်ားျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္ ဝတ္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ တည္ေဆာက္ မည့္ ၁၂၈၀ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိ လာမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းသို႔ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားရရန္ မေသခ်ာ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ ေျခရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ ေစာသာဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး မည္သည္ကို ဦးစားေပးမည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလုံးဘက္စုံ ဦးစားေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျမန္မာတြင္ရွိေနၿပီလား။ ဤသို႔ မဟုတ္လၽွင္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ဤပုံစံအတိုင္း အျငင္းပြားေန႐ုံျဖင့္ မီးထိန္ ထိန္လင္းလာမည္မဟုတ္ပါ။ အရင္းအျမစ္ မ်ားအားလုံးကို ကန္႔ကြက္၍မရ။ ကန္႔ကြက္ လၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးမရ၊ မီးမရလၽွင္ စီးပြားေရး မေကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုဘ႑ာႏွစ္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္က ယူနစ္သန္း ေပါင္း ၁၉ç၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္က ယူနစ္သန္းေပါင္း ၆၃ç၈၁၃ ျဖစ္လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မဂၢါဝပ္ ၅၀၀ ထုတ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္ဟုလၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာျပည္သူ ၁၀၀ လၽွင္ ၇၅ ဦးက မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္မီးမရ။ အမ်ားစုမွာေက်းလက္မ်ား တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားစု မွာ လယ္သမားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားျဖစ္မည္မွာ မလြဲေပ။

လၽွပ္စစ္မီးရရန္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုခု ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခု ထက္ပို၍လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈဆိုသည္ လူတို႔လုပ္သည့္အရာပင္ မဟုတ္ပါလား။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလ ၿမိဳ႕နယ္ မင္း႐ြာဆိပ္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ ကိုလွမိုးက ဒလဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီေမာင္းသူျဖစ္သည္။ ၇၅ ဦးထဲတြင္ ကံထူးစြာ ပါဝင္ေနသူ ကိုလွမိုးသည္ သူက ညအေမွာင္ မ်ားကို ဘက္ထရီအိုးတစ္လုံး တစ္ေန႔ႏွစ္ရာ က်ပ္ျဖင့္အငွားသုံး၍ အန္တုေနရသူ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ မီးရ ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ မီး ဘယ္လိုပဲရရ။ မီးရွိမွ အရာအားလုံး လုပ္လို႔ရမယ္” ဟု ၎ကဆိုေလသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *