မိုးပ်ံ ေျမလွ်ိဳး ျမန္မာ့စီးပြား

ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲၾကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႔ရွိေသာ္လည္း ညိွၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇တြင္ ၈.၆ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းခဲ့ရာ ကမၻာ့အျမင့္ဆုံးတိုးတက္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ၈.၄ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ထိုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ၆.၅ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေျပာင္းလဲ ခန္႔မွန္းသည္။ ေနာက္သုံးႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ၇.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပတ္၀န္းက်င္သို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းၾကရာ ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္နိမ့္လာျခင္း။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ အေျခခံနိမ့္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေျမာင္းပိတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရာ ေျမာင္းဖြင့္လိုက္လ်င္ ေရဒလေဟာစီးသြားသကဲ့သို႔ ၈၊ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ျဖင့္ တိုးတက္သင့္သည္ဟု ျမင္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္က ေဒၚလာသန္း ၉၄၈၁.၂၈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္မူ ေဒၚလာသန္း ၆၆၄၉.၈၁ ျဖစ္သြားသည္။ ၄၀၊ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်သြားျခင္း။ အစိုးရအေဟာင္းအသစ္ အေျပာင္းအလဲတြင္ မေသခ်ာမေရရာျခင္း၊ မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံ အေျပာင္းအလဲတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းသြားသည္ဟု ထင္ရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မ်ားျပားေနသည္။ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစ လူတို႔၏ စိတ္ေပၚတြင္ စီးပြားေရးသည္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟူေသာ စိတ္ကို ေျဖေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔ ပူပန္စိတ္ ရွိေနေၾကာင္းကို ေအာက္ပါဥပမာက သက္ေသခံသည္။ ၂၀၁၇တြင္ စီးပြားေရး ပ်ံတက္မည္ဟူေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္ဥပမာသည္ ပြက္ေလာရိုက္ေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေပၚ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေနၾကသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အသံထြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆြဲေဆာင္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၊တိုင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔ အာဏာခြဲေ၀က်င့္သုံးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတိုင္း သြားျခင္းျဖစ္သလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္လက္ခံရာတြင္ ပိုလက္ေတြ႔က်သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရမ်ားက အကဲခတ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကိုမူ တိုးတက္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ကူပံ့ရဦးမည္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းတြင္ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္။ မည္သည့္စြမ္းအင္ကို သုံးစြဲမည္နည္း မူ၀ါဒအျငင္းအခုန္မ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္။ ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္သာ လ ွ်ပ္စစ္မီး အဓိကသုံးစြဲေနသည့္အတြက္ မီတာခကို အစိုးရက စိုက္မေပးေတာ့ဘဲ ေစ်းတက္မည္ဟု ေျပာလာသည္။ ယင္းသည္ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ားသည့္ အစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ ေျပာရဲျခင္း။ ယခင္က ထည့္စကားေျပာရန္ပင္ ခက္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကိုပင္ လက္ခံစဥ္းစားလာၾကသည့္အတြက္ စြမ္းအင္အျငင္းအခုန္သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလာသည္။ ထိုအျငင္းအခုန္မွ ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလာဒ္ကို ရယူရန္မွာ အစိုးရ၏ အခန္းကဏျဖစ္သည္။ လ ွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေစ်းႏႈန္းခ်မွတ္ႏိုင္လ်င္ ျပည္သူ႔ဘဏွာမွ လ ွ်ပ္စစ္မီတာခအတြက္ စို္က္သုံးေနရေသာ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အျခားအေရးၾကီးနယ္ပယ္မ်ားသို႔ ေရႊ႔သုံးႏိုင္မည္။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းသည္လည္း ေခၽြတာသုံးစြဲၾကသျဖင့္ သားေရႊအိုးထမ္းသည့္ကိန္းဆို္က္မည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ထိုပိုထြက္လာသည့္ေငြမ်ားကို ဓာတ္ၾကိဳးေဟာင္းမ်ား လဲလွယ္ရာတြင္ သုံးႏိုင္လ်င္ပင္ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားစြာသက္သာမည္။ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနအား၊ ေလအား စသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနည္းေနသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္သင့္သည္။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒအေရြ႔သည္ စီးပြားေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မည္။ ကားမ်ား ဆီသန္႔သန္႔သုံးရလ်င္ပင္ ကားပစၥည္းမ်ား သက္တမ္းမကုန္ခင္လဲရျခင္းကဲ့သို႔ အေသးအမႊားကိစၥမ်ားမွပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာသြားမည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ တစ္ဌာနႏွင့္တစ္ဌာန ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမန္ဆန္လ်င္ စြမ္းအင္မူ၀ါဒ ျမန္ျမန္ေရြ႔မည္။

အစိုးရတက္စတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေခၚသြားရန္ပင္ ရြံ႔ေနခဲ့သည္။ ခရိုနီအႏၱရာယ္ကိုေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။ စာေရးသူအျမင္မွာ အလြန္အမင္းေၾကာက္ေနလ်င္လည္း အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္။ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတိုးျမွင့္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ျပန္လည္နီးစပ္လာျပီဟု ျမင္ရၾကားရသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းလ်င္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးယုတ္မည္မဟုတ္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား က်င့္သုံးေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ၾကားရသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ၀င္ခြင့္ကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ေျဖေလ ွ်ာ့သြားမည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ပုံရိပ္ျမွင့္တင္ေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ပ်ိဳးေထာင္ေရးတို႔တြင္ ေျခလွမ္းအျမန္ျပင္ေနၾကသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတြင္ အရင္းသည္ အဓိကျဖစ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ထိုအရင္းကို ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ ရရွိႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အရင္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ အခန္းကဏကို ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားလည္း မေသေအာင္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ေအာင္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေမ ွ်ာ္လင့္သည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေဆးရုံသုံးကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားကုမၺဏီမ်ားက ကုန္သြယ္ခြင့္ကို လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းကမွ ေပးလိုက္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးေလာက၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကတြင္ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲၾကီးျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေလာကသည္ စီးပြားေရးကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာ့လူသားအရင္းအျမစ္၏ ေရခံေျမခံျဖစ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာကသည္ ျမန္မာသုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ ဘ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကဏသည္ စီးပြားေရး ျပန္ႏိုးထေအာင္ လႈပ္ႏိုးသည့္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကဏ ျပန္ထလာလ်င္ အျခားစီးပြားေရးကဏမ်ားပါ လန္႔ႏိုးလာၾကမည့္အတြက္ ယင္းနယ္ပယ္ကို ဆိုင္းထားသည့္ ၾကိဳးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသင့္သည္။ လူ႔အသက္မ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကဏတြင္ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရမည္နည္းတူ ထိုနယ္ပယ္တိုးတက္ေအာင္လည္း မ ွ်ေျခယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ခြင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၺဏီမ်ားကို ေပးျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ပုံေမာင္းႏွင္နည္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး စီးပြားေရးေပၚသက္ေရာက္သည္။ ယင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စီးပြားေရးသာမက ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေပၚ ရိုက္ခတ္သည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကိုသာ အဆင့္တစ္ဆင့္သို႔ ေလ ွ်ာ့ခ်ႏိုင္လ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ယခုထက္အားေကာင္းလာမည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သည္ ဧရာမျမိဳ႔ၾကီး mega city အျဖစ္ ၾကီးထြားသထက္ ၾကီးထြားလာေနရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ယခုထက္ပိုတြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အတြက္ ေရရွည္ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို စနစ္တက်ေရးဆြဲသင့္ျပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၇သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိုးပ်ံမလား၊ ေျမလွ်ိဳးမလား။

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *