တိုင္ကြန္းနိဂုံး လူလတ္တန္းစားဋီကာႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

တိုင္ကြန္းနိဂုံး
ယခုအခါ အာရွစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေခတ္မ်ား၊ ကာလမ်ား ဆစ္ပိုင္း၍ ေလ့လာေနၾကသည္ဟုသိရသည္။ ‘အံ့ဘနန္းကာလ’ (Miracle Period) ၁၉၆၀-၁၉၉၆၊ ‘အက်ပ္အတည္းကာလ’ (Crisis Period) ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ႏွင့္ ‘အက်ပ္အတည္းလြန္ကာလ’ (Post-crisis Period) သို႔မဟုတ္ ‘ဒုတိယအံ့ဘနန္းကာလ’ (Second Miracle Period) ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လက္က်န္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သလို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။

ပထမကာလ (အံ့ဘနန္းကာလ) ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ‘တိုင္ကြန္း’ (Tycoons) တို႔ျဖစ္သည္။ `တိုင္ကြန္း’ ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ စကားျဖစ္သည္။ ‘အရွင္သခင္ႀကီး’ (Great Lord) ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သည္။ တိုင္ကြန္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ `ကိုရီးယားစစ္ပြဲ’ ကို အေၾကာင္းခံ၍ တစ္ႀကိမ္၊ `အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားစစ္ပြဲ’ ကိုအေၾကာင္းခံ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အာရွေဒသသို႔ စီးဝင္လာေသာ ေဒၚလာေရစီးေၾကာင္းႀကီးမွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ဤအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာရွက်ားတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအရွိန္ရလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၁၉၉၇ – ၉၈ အာရွစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္အတူ တစ္ခါက ေအာင္ျမင္မႈႀကီးခဲ့ေသာ တိုင္ကြန္းတို႔ ဇရာခ်ဥ္းသြားသည္။ ‘တိုင္ကြန္းနိဂုံ’ (The End of Tycoons) ဟု ေခၚၾကသည္။

တိုက္ကြန္းစနစ္ ယိုင္လဲၿပိဳက်သြားသည့္ျဖစ္ရပ္အေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကသည္မ်ားမွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

၁။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအျပန္႔က်ယ္လာျခင္းႏွင့္ ‘စီးပြားေရးသစ္’ (New Economy ) အရွိန္ရလာျခင္း။ ဤႏွစ္ခ်က္မွာ တိုင္ကြန္း စနစ္ ၿပိဳလဲေတာ့မည့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္။

၂။ ႀကဳံလိုက္ရေသာ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက တိုင္ကြန္းတို႔၏ အေနအထားကို အႀကီးအက်ယ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစ သည္။ ယခင္ `ေၾကြးၿမီျဖင့္အရင္းဖြဲ႕’ (Debt Capitalization) ရာမွ `အစုရွယ္ယာျဖင့္ အရင္းဖြဲ႕ (Equity Capitalization) ရသည့္အေျခ ဆိုက္လာသည္။

၃။ ယခင္မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ယခုအခါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလာရသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ `မိသားစု စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ’ (Family Management) ႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ `ကၽြမ္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ’ (Professional Management) သို႔ ေျပာင္းလာရသည္။

၄။ အင္တာနက္ႏွင့္ အီး-ေကာမတ္စ္တို႔မွာ စီးပြားေရး၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေခတ္မီတကၡႏိုလိုဂ်ီကိုင္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တို႔ကို ေနရာေပးဖို႔ျဖစ္လာသည္။

၅။ တိုင္ကြန္းတို႔၏ စီးပြားေရးအင္ပါယာကို အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာသူတို႔၏ သားသမီးတို႔က ဝင္ေရာက္စီမံ ခန္႔ခြဲလာၾကသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ `တိုက္ကြန္းနိဂုံး’ ဟုဆိုရေသာ္လည္း တိုင္ကြန္း တို႔မွာ လုံး၀က်ဆုံးသြားသည္ေတာ့မဟုတ္။ ဣေျႏၵရရ အနားယူလိုက္ၾကၿပီး သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားက သူတို႔အလုပ္ကို ဆက္ခံလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြကပင္ဦးေဆာင္ၿပီး `ဒုတိယ အံ့ဘနန္းကာလ’ ကို ထူေထာင္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူလတ္တန္းစားဋီကာ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေျပာၾကရာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အင္ဂ်င္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ‘လူလတ္တန္းစား’ (Middle Class) အေၾကာင္း ကိုပါ အေရးတယူေျပာဆိုလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ `လူလတ္တန္းစား ဆိုတာ ဘာလဲ´ ဆိုေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္ဋီကာေတြ မနည္းမေနာေပၚထြက္ လာသည္။ ဤအထဲမွ ေနာက္ဆုံးေပၚဋီကာတစ္ေစာင္က ‘လူလတ္တန္းစား’ ဆိုသည္ကို ယခုလို ဖြင့္ဆိုျပပါသည္။

၁။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ဝင္ေငြအဆင့္ (Level of income)
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ အခ်မ္းသာဆုံးလည္းမဟုတ္။ အဆင္းရဲဆုံးလည္းမဟုတ္။ ၾကားအဆင့္ျဖစ္ရမည္။

၂။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆင့္ (Level of Ownership)
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အရင္းအႏွီးေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာအေျခခံေသာ္လည္းေကာင္း ရွိရမည္။

၃။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ပညာအဆင့္ (Level of education)
ႏိုင္ငံတကာတြင္မူ အနိမ့္ဆုံး အထက္တန္းေအာင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ အနည္းဆုံး ‘ဘြဲ႕ရ’ ျဖစ္ဖို႔ လိုလိမ့္မည္ထင္သည္။

လူလတ္တန္းစားတစ္ရပ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ဖို႔ဆိုလၽွင္ ‘ေဈးကြက္’ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လိုသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္တစ္ဆင့္ ရွိဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူလတ္တန္းစား စုစည္းျဖစ္ေပၚမႈမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆယ္ႏွစ္သာသာခန္႔သာရွိသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း (အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ) အာရွႏိုင္ငံမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ယဥ္ေက်းမႈေရာ၊ ေဒၚလာေရစီးေၾကာင္းႀကီးပါ မရခဲ့။ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ‘အရည္အခ်င္းအရ ေျမႇာက္စားသည့္စနစ္’ (Meritocracy) မ်ိဳး ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္မရွိ။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကို အေၾကာင္းခံၿပီး အာရွေဒသသို႔ စီးဝင္လာသည္။ ေဒၚလာေရစီးေၾကာင္းႀကီး ကာလတစ္ခုရရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း သိပ္ၾကာၾကာမခံ။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ ျမန္ျမန္ၿပီးသြားတာလည္းပါသည္။ အေမရိကကိုယ္တိုင္က အေၾကာင္းသုံးခုေၾကာင့္ ျမန္မာကို ‘Our Man” မသတ္မွတ္တာလည္း ပါ,ပါလိမ့္မည္။ (တ႐ုတ္ျပည္ကို ပထမဆုံးအသိအမွတ္ျပဳသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျဖဴကိစၥ၊ ကုလသမဂၢတင္ျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွား မႈကို ဦးေဆာင္ပုံေဖာ္ခဲ့ျခင္း ဤသုံးခ်က္စလုံးကို ယူအက္စ္က သိပ္မေက်နပ္)

၁၉၆၄-၆၅ သို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္ကား ထုတ္လုပ္ေရးသာမက ျဖန္႔ခ်ိေရးကိုပါ အစိုးရက ကိုင္လိုက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္တည္ခါစ လူလတ္တန္းစားမွာ ‘ဘူးသီးႏုႏု အေမြးသပ္ခံလိုက္ရသလို’ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ အားေကာင္းခါစ ေဈးကြက္လည္း ၿပိဳက်သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖင့္ ‘ေဈးကြက္စီးပြားေရး’ စနစ္ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသာအခါ လူလတ္တန္းစား ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေတာ့သည္။

ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ေဈးကြက္ကိုေမာင္းသည့္ လူလတ္တန္းစား ရွားပါးေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္ေလာက္ မွစ၍ အထူးအခြင့္အလမ္းမ်ားရေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ကား ရွိသေလာက္ရွိပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြကို ျမန္မာလူထုက ‘ခ႐ိုနီ’ (Crony) ဟု ေခၚၾကသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ တစ္ခါက အာရွစီးပြားေရး၏ ဗဟိုအူတိုင္ ‘တိုင္ကြန္း’ တို႔ႏွင့္ မတူပါေခ်။ ထိုစဥ္ကာလ စီးပြားေရးႏွင့္ မယဥ္ပါးေသးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔ကိုယ္စား စီးပြားေရးလုပ္ေပးရန္ အသုံးခ်ခဲ့ၾက၍ ‘ခ႐ိုနီ’ ဆိုသည္ထက္ ‘ပေရာက္စီ’ (Proxy) ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္သာ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္ပါလိမ့္မည္။

သူတို႔တစ္ေတြမွာ ပါမစ္၊ လိုင္စင္၊ အစိုးရကန္ထ႐ိုက္ စေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရခဲ့ၾကသည္မွာ မွန္သည္။ သို႔တေစ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က တပ္မေတာ္အေပၚ ဩဇာေညာင္းၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္အတြက္ အသုံးဝင္ေနေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆိုခဲ့ပါ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ သူတို႔တစ္ေတြမွာ အရွင္သခင္မဲ့သလိုျဖစ္ လာရသည္။ ဤတြင္ အဆိုပါ ‘ခ႐ိုနီ’ ဆိုသူမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာ ထားမည္နည္းဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးေသာ မူပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ ျဖစ္လာရေတာ့သည္။

စာေရးသူ၏အျမင္ကို ဆိုရလၽွင္ တစ္ခါက အစိုးရသူေကာင္းျပဳခံ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (ခ႐ိုနီ) မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိန္း႐ုံ သာထိန္းၿပီး အျပတ္ေခ်မႈန္းျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဟု သေဘာရပါသည္။ အေၾကာင္းသုံးခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ သူတို႔ကို အျပတ္တိုက္လၽွင္ ေဈးကြက္ကို ေမာင္းမည့္သူ မရွိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

၂။ သူတို႔ ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ေျပးလၽွင္ သူတို႔ႏွင့္အတူ အရင္းအႏွီးေတြ ပါသြားႏိုင္သည္။

၃။ သူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ယခင္အာဏာပိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကိုပင္ အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္စရာရွိသည္။

ဤသို႔ ခ႐ိုနီမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ထိန္းထားစဥ္တြင္ လူလတ္တန္းစား တည္ေဆာက္ေရးကို အားျပဳသင့္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ အရင္းေရေသာက္ျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။

ေက်ာ္ဝင္း

၂၇ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၇

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *