ဒီမိုကေရစီအေျခခံကို ကာကြယ္ျခင္း

 

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာသတင္းမီဒီယာတို႔ကို ေျပးျမင္ရေလာက္ေအာင္ သတင္းမီဒီယာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏အဆင့္အတန္း၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမၽွတျခင္း၊ ခြင့္တူညီမၽွျခင္းတို႔ကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႕က အာဏာကိုအလြဲသုံးေနလၽွင္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးႏိုင္၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႔ေဝႏိုင္မွသာ အမ်ားျပည္သူကလည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကလည္းေကာင္း မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို အသက္ဝင္ေစမည္ျဖစ္ သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလည္ပတ္ေရး အထက္ပါတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အားေကာင္းေသာသတင္းမီဒီယာရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္မည္ကို အလြယ္ျမင္ႏိုင္သည္။

အားေကာင္းေသာ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ အတတ္ပညာအားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သလို အက်င့္စာရိတၱအားျဖင့္လည္း ျမင့္မားသည့္ သတင္းသမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာပင္ျဖစ္သည္။ လူမွန္လၽွင္ အစြဲမကင္းေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တင္ဆက္သည့္အခါတြင္ ပုဂၢလိကအစြဲမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအစြဲမ်ား ကင္းႏိုင္သေလာက္ကင္းေအာင္ သတင္းသမားက်င့္ဝတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အတတ္ပညာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ၾကသည္မွာ အားေကာင္းေသာ သတင္းမီဒီယာပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လၽွင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပၾကရသည့္အတြက္ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေဖာ္ျပလၽွင္ပင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထိခိုက္သည္မ်ားရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ရန္သူေပါမ်ားသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ရန္သူေပါမ်ားသည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မျဖန္႔ေဝႏိုင္လၽွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသာထိခိုက္မည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအစိုးရမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးၾကသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ေရခံေျမခံဆိုရာတြင္လည္း အခြင့္ထူးခံသေဘာမဟုတ္ဘဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တရားနည္းလမ္းတက် ထိန္းၫွိရင္းျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သိပိုင္ခြင့္အား အကာအကြယ္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားႏွင့္ အမုန္းသံသရာကို ေက်ာ္လြန္ေလၽွာက္လွမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ အျခားေသာ Institutions မ်ားနည္းတူ သတင္းမီဒီယာမ်ားဘက္တြင္လည္း ျဖည့္ဆည္းရန္မ်ားရွိႏိုင္ရာ အားေကာင္းေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္လာရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ကိုယ္တိုင္က က်င့္ဝတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အတတ္ပညာအားျဖင့္လည္းေကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္းအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ အားေကာင္းသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တရားနည္းလမ္းက်က် ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေစရန္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္းျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ
၂၈.၆.၂၀၁၇

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *