ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဘယ္အဆင့္ ေရာက္ၿပီလဲ

 

 

အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ    ျမန္မာကဲ့သို႔         ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို တိုင္းတာသည့္ေပတံမ်ိဳးစုံရွိေသာ္လည္း အားလုံးထည့္ေရးေနလၽွင္ က်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ပင္ ေလာက္ခ်င္မွေလာက္မည့္အတြက္ အလြယ္ျမင္ႏိုင္သည့္ ေပတံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္းတာၾကည့္ပါမည္။

 

အေျခခံဥပေဒ

အေျခခံဥပေဒရွိရမည္။ အေျခခံဥပေဒရွိ႐ုံမၽွျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ သြားေရာလား မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မ်ားေခတ္က ‘တေရးႏိုးေသာ္ အႀကံေပၚ’ ၿပီး တိုင္းျပည္မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့သည္မ်ား၊ သူ ႀကိဳက္လၽွင္ ၿပီးစတမ္း မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့သည္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒရွိလာသည့္အခါ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီပိုဆန္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုၾကည့္လၽွင္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒမရွိသည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားလွသည္။ ၁၉၆၂- ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ၃၄ ႏွစ္ေလာက္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကင္းေဝးသည္။

အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ လူအမ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္ စံႏႈန္းတို႔ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ (ဥပမာ – ၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ပါတီစနစ္ကိုသြားသည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ျခင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တြင္ ေရးဆြဲသူ Who ၏ တရားဝင္မႈကိုေမးခြန္းထုတ္ၾကျခင္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥ) ရွိေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒမဲ့ လက္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ဒီမိုကေရစီဆန္သည္။

 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္လၽွင္ တက္လာေသာအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်ေျပာ ႏိုင္သည္။ ‘လြတ္လပ္၍တရားမၽွတေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ’ ၏ စံႏႈန္းမ်ား မ်ားျပားႏိုင္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တာဝန္ယူက်င္းပေသာ အစိုးရ ႏွင့္ မနီးစပ္သည့္ ပါတီကအႏိုင္ရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမၽွတျခင္းမရွိဟု ေျပာရန္အလြန္ခက္ခဲမည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ပါတီက အႏိုင္ရသြားရာ ‘လြတ္လပ္ၿပီးတရားမၽွ တသည့္’ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုသည္မွာအစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရကာတက္လာၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးလၽွင္လည္း အစိုးရသည္ အသာတၾကည္ဆင္းသြားသည့္ႏိုင္ငံဟုလည္းေျပာၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး၂၀၁၆ တြင္ ယခင္အစိုးရဆင္းသြားၿပီး ယခု အစိုးရတက္လာျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးႏိုင္သည္။

 

လြတ္လပ္ခြင့္

ဒီမိုကေရစီသည္ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းဟုပင္ ဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဒီမိုကေရစီမွန္လၽွင္ လြတ္လပ္ခြင့္ Right to Freedom ျမင့္မားၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ အားနည္းၾကသည္။

လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ႀကိဳက္သလိုလုပ္ခြင့္ရျခင္းဟု အခ်ိဳ႕က အဓိပၸာယ္ေကာက္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ႀကိဳက္သလို ခံစားခြင့္ရေသာ္လည္း အျခားသူ၏အခြင့္အေရးကို ေက်ာ္လြန္ေစာ္ကား မရပါ။ ကိုယ့္အခြင့္အေရးသည္ သူတစ္ပါးအခြင့္အေရးႏွင့္ ထိသည့္အခါ ရပ္သြားသည္။ ကိုယ့္လက္ကို ႀကိဳက္သလိုေဝွ႔ရမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါးမ်က္ႏွာကို သြားထိမရပါ။ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္သီခ်င္းကို ဖြင့္နား ေထာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အိမ္တြင္ေနမေကာင္း၍ အိပ္ေနသည့္ အဘြား လန္႔မႏိုးေစရပါ။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာေျပာခြင့္ရွိေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ေရွ႕ သြားဆဲမရ။

လြတ္လပ္ျခင္းတြင္ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း Freedom of expression ေခၚ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ သည္ ဒီမိုကေရစီတြင္ အေရးႀကီးသည္။ စင္စစ္ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ ေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္မွ အေတြးအျမင္မ်ား၊ အသိပညာမ်ားစီးဆင္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္မွန္ ကန္ကန္ခ်ႏိုင္မည္။ အာဏာကို အလြဲသုံးသည္မ်ားရွိလၽွင္၊ အာဏာရွိသူ မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္မေကာင္းလၽွင္ လူအမ်ားသိရွိၿပီး၊ အႀကီးအကဲမ်ား သိရွိၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

 

 

 

Freedom of Thought လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္သည္လည္း Freedom of expression ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီခ်င္မွ ညီမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာစဥ္းစားသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အားေပးထား သည္မွာ Freedom of Thought အေရးႀကီးပုံကို သေဘာေပါက္ေသာ ေၾကာင့္။ လြတ္လပ္စြာမေတြးေခၚႏိုင္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာပညာရွိမည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ့ပညာေရး အားနည္းလၽွင္ လူအမ်ားသည္ ပညာမဲ့ၾကမည္။ ပညာမဲ့အမ်ား၏ ဆႏၵ ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္သာေနရမည္။

သတင္းမီဒီယာအားေကာင္းျခင္း၊ ပညာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း တို႔သည္ Freedom of Thought ႏွင့္ Freedom of expression တို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာတို႔သည္ တစ္ေခတ္ဆန္း ေမြးဖြားလာရျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ပညာေရးစနစ္ ယိုယြင္းခဲ့ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ Freedom of expression ႏွင့္ Freedom of Thought တို႔သည္ ႐ုန္းကန္ေနရေသးသည္။

အာဏာခြဲေဝမႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕ငယ္ငယ္ေလးက ႏိုင္ငံ့အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲအာဏာကို Democratic Institutions မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ ဖြားဘက္ေတာ္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ‘လြတ္လပ္ခြင့္’ ကို အာမခံႏိုင္ရန္ အာဏာခြဲေဝမႈ အားေကာင္းရသည္။ အာဏာခြဲေဝမႈအားမေကာင္းလၽွင္ အာဏာကို အလြဲသုံးမႈမ်ား မလြဲမေသြေပၚေပါက္ကာ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္သြားတတ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ေပၚေပၚတင္တင္ ျပန္မသြားလၽွင္ ပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္းမွ အာဏာရွင္ဆန္လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ အာဏာခြဲေဝမႈမွန္ကန္ေရးသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆိုင္သလို ႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စိတ္အခံ၊ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနတို႔ေပၚ တည္မွီသည္။

ယခင္က ဘုရင္ကသာ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ အစိုးရ၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ဟု ခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းသည္ ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါကဲ့သို႔ အာဏာကို အလ်ားလိုက္ခြဲေဝက်င့္သုံးသလို ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္မူ ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္^တိုင္းအဆင့္၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္စသည္ျဖင့္ ေဒါင္လိုက္လည္း ခြဲေဝက်င့္သုံးတတ္ၾကသည္။ အႏွစ္သာရမွာ အာဏာ ခြဲေဝျခင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္း။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရအာဏာကို မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ ခြဲေဝက်င့္သုံးၿပီးအျပန္အလွန္ထိန္းၫွိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝလည္ပတ္ရန္ အခ်ိန္ယူေနရေသးသည္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရ ေပးထားေသာ ေဒါင္လိုက္အာဏာခြဲေဝက်င့္ သုံးမႈမ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝက်င့္သုံးရန္ အားယူေနရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကိုခပ္ျမန္ျမန္အကဲျဖတ္လိုလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ ကို ၾကည့္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရကိုအျပန္အလွန္ ထိန္းၫွိ သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ယေန႔ကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးမရွိ။ တစ္ပါတီစနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ အမည္ခံသာျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည္။ သက္တမ္း ႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အသံက်ယ္ေသးေသာ္လည္း ယေန႔အခါတြင္မူ တိတ္ဆိတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အျပန္အလွန္ ထိန္းၫွိျခင္းက႑ေလ်ာ့သြားသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိုးရကို ထိန္းၫွိျခင္းကို အာဏာရပါတီကသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနပုံရသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေရး ႀကီး႐ုံသာမက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကိုလည္း ထိန္းၫွိ ရသည္။ ျမန္မာျပည္၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မွစတင္ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္လည္း ႏွစ္ေလး ငါးဆယ္ေနခဲ့ရရာလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားေနရသည္။ ယင္းမ႑ိဳင္ေတာင့္တင္းမွသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေတာင့္တင္းခိုင္မာ မည္ျဖစ္သည္။

 

စီးပြားေရး

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ခ်မ္းသာဖို႔မလို၊ ခ်မ္းသာတိုင္းဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးေကာင္းလၽွင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရရွည္ခံသည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀ ရွိလၽွင္ ဒီမိုကေရစီတည္တံ့သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ျမန္မာ့တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကို ယခုတစ္ေလာမၾကည့္မိေသာ္လည္း ၆၀၀၀ အမွတ္ႏွင့္မူ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ကြာေနပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးသည္ ‘လြတ္လပ္ခြင့္’ ႏွင့္လည္းဆက္စပ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းစီးပြားေရးတြင္ တန္းတူညီမၽွ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိမွသာ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ‘လြတ္လပ္စြာေရးသား ေျပာဆိုခြင့္’ ရွိမွသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားကို လူအမ်ားရယူႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဆင့္အေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ဆိုလၽွင္ ေရးရန္ေဝးစြ၊ ေရးဖို႔ စဥ္းပင္စဥ္းစားဝံ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်ိန္ကႏွင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာျပည္သည္ ခရီးေပါက္သင့္သေလာက္ ေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဆက္ေလၽွာက္ရန္လည္း ခရီးမ်ားစြာက်န္ပါေသးသည္။အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းသည္ အတက္အက် ေတာင္ဆင္း ေတာင္တက္ ရွိသည့္အတြက္ သတိထားၿပီးဇြဲႏွင့္ ေလၽွာက္လွမ္းရမည္သာ။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဘယ္လမ္း ဘယ္ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ။

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *