တစ္ေသာင္းတန္ အတု အႏၲရာယ္

 

စကၠဴတစ္႐ြက္ကို တစ္ေသာင္းတန္သည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္အတြက္ ထို ေငြစကၠဴသည္ တစ္ေသာင္းတန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေငြစကၠဴ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရွိသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသည္။ စင္စစ္ တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သိကၡာကို အေပါင္ထားကာ ထုတ္ေပးေသာ စကၠဴတစ္႐ြက္သာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္း ေငြစကၠဴထုတ္ေဝပိုင္ခြင့္ကို ထိုႏိုင္ငံ၏ အစိုးရကသာ ပိုင္ဆိုင္ရာ ေငြစကၠဴသည္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တစ္ေသာင္းတန္အတုမ်ားေၾကာင့္ ထိုတစ္ေသာင္း တန္ကို မယူရဲ မေပးရဲျဖစ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မယုံ ၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္းျဖစ္သလို ပမာဏအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ေစျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ရာ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ရွာႀကံသည့္ သာမန္စီးပြားေရးရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းလား၊ ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလား၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကပါ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္းလားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေရးႀကီး ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေငြစကၠဴသုံးစြဲျခင္း ျမင့္မားေနသမၽွ ေငြစကၠဴအတုလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ရာ ‘ေငြစကၠဴ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံ’ Cash Economy ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား ေပၚလာျခင္းမွာ သဘာ၀က် သည္ဟုသာ ဆိုရမည္ပင္။ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ Cash Payment ေငြစကၠဴျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းထက္ Electoronic Money၊ Plastic Money ေခၚကတ္၊ အင္တာနက္၊ ဖုန္းျဖင့္ေပးေခ်ျခင္း တို႔ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေငြစကၠဴအတုကိစၥ နည္းပါးလာ မည္ျဖစ္သည္။

Cashless Economy ေငြစကၠဴသုံးစြဲျခင္းနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ခ်ီတက္ျခင္းသည္ ေငြစကၠဴအတုျပႆနာအတြက္ ေရရွည္သို႔မဟုတ္ ေရလတ္အေျဖျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ေရတိုအေျဖျဖစ္သည္ဟု The Voice Journal က ျမင္ပါသည္။
အယ္ဒီတာ
( ၅.၇.၂၀၁၇)

The Voice Weekly (Vol.13/No.23)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *