ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးပ်ံစီမံကိန္း

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးပ်ံလက္နက္တိုက္၌ ကနဦးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ဒီဇိုင္းပုံစံ အေျမာက္ဒုံးက်ည္မ်ား ရွိခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ တာေဝးပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားအထိ ပိုင္ဆိုင္လာၿပီျဖစ္သည္။

တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္းမႀကီးထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ တာေဝးပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားတည္ ေဆာက္ေရးကို လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံတစ္စင္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ခဲ့သည္ဟု ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပဳံယမ္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ရွိမည္သည့္ေဒသကို မဆိုေရာက္ေအာင္ ဝမ္ေဆာင္-၄ ဒုံးပ်ံျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယင္းအကြာအေဝးထိ ေရာက္ ေအာင္မပစ္ႏိုင္ဟု ကနဦးအေမရိကန္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဒုံးပ်ံသည္ တာလတ္ပစ္ဒုံးပ်ံ တစ္စင္းသာျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ စစ္တပ္က သုံးသပ္ထားေသာ္လည္း အေမ ရိကန္ အလာစကာျပည္နယ္ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု မ်ားစြာေသာအေမရိကန္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက ယုံၾကည္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ ၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ KN-08 ႏွင့္ KN-04 တို႔ကို စစ္ေရးျပပြဲမ်ားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပသခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ သယ္ေဆာင္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သုံးဆင့္ပါ KN-08 ဒုံးပ်ံကို ကီလိုမီတာ ၁၁ ၅၀၀ ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ KN-14 သည္ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ပါ ဒုံးပ်ံျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ကီလိုမီတာ တစ္ေသာင္းထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယင္းဒုံးပ်ံအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုကို စမ္းသပ္ရျခင္းမရွိသလို ယင္းဒုံးပ်ံမ်ားတြင္ ဝမ္ေဆာင္-၁၄ ၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ကို တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံ ျဖင့္ တိက်စြာပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္သို႔မဟုတ္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးအေသးစားထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားပိုင္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဘာေၾကာင့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံ တည္ေဆာက္သနည္း

ကမၻာႀကီး၏ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ရွိသည့္ ရန္သူကို ႀကီးမားသည့္ အဖ်က္စြမ္းအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားသည္ ပါဝါလႊင့္ထုတ္ေရးတြင္ အၿပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္စကား ေျပာဆိုသည့္ လက္နက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္ရမႈမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပစ္လႊတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးကာလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဒုံးပ်ံမ်ားကို ကာကြယ္ဖုံးကြယ္ရန္ႏွင့္ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒုံးပ်ံမ်ားကို ေျမေအာက္စခန္းမ်ား၊ ႀကီးမားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ကာ အသင့္အေနအထားရွိေနေစခဲ့သည္။ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားကို တူညီ သည့္ ဒီဇိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေလာင္စာအရည္ သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာအခဲစြမ္းအင္အသုံးျပဳသည့္ ဒုံးပ်ံအဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ေလထုကိုေဖာက္ထြက္ကာ အာကာသအတြင္းထိ ဒုံးပ်ံထိပ္ဖူးကိုသယ္ေဆာင္ေပးသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာမိုႏ်ဴကလီးယားဗုံး ပါဝင္သည့္ထိပ္ဖူးသည္ ေလထုတြင္းျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ပစ္မွတ္ဧရိယာ တည့္တည့္ သို႔မဟုတ္ အေပၚတြင္ ဗုံးေဖာက္ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံမ်ားတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္သည့္ ထိပ္ဖူးယာဥ္မ်ိဳးစုံပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယင္းယာဥ္မ်ားတြင္ ထိပ္ဖူး အစစ္မ်ားႏွင့္ လွည့္စားမည့္အတုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ကာ ပစ္မွတ္မ်ိဳးစုံကို တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ ဒုံးခြင္းဒုံး စနစ္မ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစရန္အသုံးျပဳသည္။ စစ္ေအးကာလတြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကို အျပန္ အလွန္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈစြမ္းအား (MAD) ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ မတြက္ခ်က္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈဒဏ္ကို မည္သည့္ ဘက္ကမၽွမခံစားဘဲ ေအာင္ပြဲမရႏိုင္သျဖင့္ MAD သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈထိန္းသိမ္းေရး တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ကူညီ ေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဒုံးပ်ံ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား

ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္ပိုင္ဒုံးပ်ံ စီမံကိန္းကို စကပ္ဒုံးပ်ံမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ အသုတ္ စကပ္ဒုံးပ်ံမ်ား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္စကပ္ဒုံးပ်ံဗားရွင္းျဖစ္သည့္ ဝါေဆာင္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဒုံးပ်ံ မ်ားတြင္ သမား႐ိုးက်၊ ဓာတုႏွင့္ ဇီ၀ထိပ္ဖူး မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔ထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ဝါေဆာင္မွတစ္ဆင့္ ႏိုေဒါင္ဒီဇိုင္း ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းသည္ ဝါေဆာင္/ စကပ္ဒုံးပ်ံကို အ႐ြယ္အစား ပိုမိုႀကီးမားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အကြာအေဝးကို ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ခဲ့သည္။

‘ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ နယ္ေျမအမ်ားစုထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသထူၿပီး ျဖစ္ေသာ စနစ္’ ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေလ့လာ သုံးသပ္မႈတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဳက ႏိုေဒါ ဒုံးပ်ံကို အကဲျဖတ္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ မူစူဆန္ဒုံးပ်ံ ေပၚထြက္လာသည့္အခါ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ ဒုံးပ်ံမ်ား ေျမာက္ ကိုရီးယားရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဒုံးပ်ံ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း ကီလိုမီတာ ၂၅၀၀ ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု အစၥေရးေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကီလိုမီတာ ၃၂၀၀ ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ ဟု အေမရိကန္ဒုံးပ်ံကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ က ခန္႔မွန္းထားသည္။ အျခားေသာ ရင္းျမစ္ တစ္ခုကမူ ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ထားသည္။

‘မ်က္ႏွာျပင္မွ မ်က္ႏွာျပင္၊ တာလတ္ပစ္’ ေရငုပ္သေဘၤာ အေျခစိုက္ ပြတ္ဂူေဆာင္ဒုံးပ်ံစမ္းသပ္ခဲ့ သည္ဟု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အျခားေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ခုရရွိခဲ့သည္။ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံတစ္စင္း စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ႏိုင္လိုက္ၿပီ ဟု ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထုတ္ျပန္လိုက္မႈသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုန္းမႀကီးကို ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ရန္ ၿပဳံယမ္း ေျခတစ္လွမ္း နီးကပ္သြားၿပီဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္မည္နည္း

အေမရိကန္ကုန္းေျမထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ဒုံးပ်ံမ်ားကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္အတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ပင္တာဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္သည္ လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝစမ္းသပ္မႈကို ရင္ဆိုင္ရျခင္းမရွိေသးေပ။ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံအတုတစ္စင္းကို ေမလ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္ျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာၾကားျဖတ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕စစ္ေျမျပင္အေျခ အေနကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္း မရွိေသးေပ။

အေမရိကန္ထိေရာက္ေအာင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို ယခင္ကတည္း က ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘဲ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ သည္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္မည္ဟုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒုံးပ်ံ အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စိတ္မဝင္စားေၾကာင္းလည္း ျပသထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္သင့္ပါတယ္။ အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ရွိမေနပါဘူး” ဟု ပင္တာဂြန္စမ္းသပ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး႐ုံး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဖိလစ္အီကိုလီ ၃ က မွတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံထိပ္ဖူးတြင္ တပ္ဆင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးကို ေျမာက္ကိုရီးယားစမ္းသပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ယုံၾကည္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ေလထုထဲသို႔ အာကာသမွတစ္ဆင့္ ဒုံးပ်ံထိပ္ဖူး ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန္ကို ထိပ္ဖူးခံႏိုင္ရည္ရွိေရး လုပ္ေဆာင္ သည့္နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေျမာက္ကိုရီးယားပိုင္ဆိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။

လက္ရွိတြင္ အလာစကာႏွင့္ ကယ္လီ ဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ စစ္စခန္းမ်ား၏ ေျမေအာက္သိုေလာင္႐ုံ မ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္တိုက္ဖ်က္ေရးဒုံးခြင္းဒုံး ၃၆ ခုထိရွိၿပီး ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ ၄၄ ခုထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တိုးတက္လာသည့္ ဒုံးပ်ံနည္းပညာမ်ား အတြက္ လက္ရွိဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္က လုံေလာက္ျခင္းမရွိဟု ပင္တာဂြန္က ခံယူထားသည္။ အျခားေသာ ဒုံးခြင္းစနစ္ မ်ားအျဖစ္ ဒုံးပ်ံ စတင္လႊတ္တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ဖ်က္ဆီးေရး၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တြင္ ေလဆာ လက္နက္တပ္ဆင္ၿပီး ဒုံးပ်ံကို ဖ်က္ဆီးေရးတို႔ အဆိုျပဳထားသည္။ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ားအသုံးျပဳမည္ဆိုပါက အေမရိကန္ စစ္အသုံးစရိတ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ား လာမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၎မတိုင္ခင္ ယခင္လူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးကို သံတမန္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ ထိအရာေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္ကုန္းမႀကီးအထိ ေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံ စြမ္းရည္ပိုင္ဆိုင္ေရး ေျမာက္ကိုရီးယားတျဖည္းျဖည္းခ်င္း နီးစပ္ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား – BBC, militarytimes

ခ်မ္းေျမ႕

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *