“ကေလးအသက္ေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းကို မတိုက္ေကၽြးၾကဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္”

အာဟာရပညာရွင္ Elizabeth Whelan ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

 

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို သိသာစြာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (LIFT- Livelihoods and Food Security Trust Fund) ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဟာရက႑ကို အထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Leveraging Essential Nutrition Actions to Reduce Malnutrition (LEARN) အဖြဲ႕မွ Program Manager ျဖစ္သူ Elizabeth Whelan ကို The Voice က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

The Voice – ပထမဆုံးေတာ့ LIFT အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ အာဟာရနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Elizabeth Whelan – အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (LIFT) ဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ အလယ္ပိုင္း မိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသ၊ ေတာင္ေပၚေဒသနဲ႔ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္႐ြက္တဲ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးနဲ႔ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ အာဟာရဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။ LIFT စီမံကိန္းေဒသေတြမွာ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေရရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ပုၫွက္ျခင္းဟာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္စတင္ ေဆာင္ခ်ိန္ကစၿပီး ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အထိ ျဖစ္တဲ့ ကနဦးရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ဟာ ကေလးအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အထိေရာက္ ဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့သုေတသနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရက္ ၁၀၀၀ ကာလကို အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ LIFT က ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ ဥပမာ – မိခင္နဲ႔ကေလး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေတြကို LIFT က ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြက ရက္ ၁၀၀၀ ကာလအတြင္း ရွိေနတဲ့မိသားစုေတြကို လူမႈဘ၀ျပဳမူ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ မိခင္ေတြကို အာဟာရဆိုင္ရာအေလ့အထေကာင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးတယ္။ ဒီလို မိခင္နဲ႔ကေလး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ေတြကို ႏိုင္ငံအဝန္းမွာ LIFT က ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္။

LIFT ရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ က႑ေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ကြဲျပားေနသလို သူတို႔ရဲ႕ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ပုံေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ။ LIFT ရဲ႕ အာဟာရဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ စီမံခ်က္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ အာဟာရအေျခ အေနေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ႏွစ္စဥ္ အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သုေတသနေတြ ကို LIFT က ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ LIFT ရဲ႕ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြဟာလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈေတြကို သိရွိေအာင္ သုေတသနေတြ၊ သင္ယူမႈေတြလုပ္ၾကတယ္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနေတြကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးၿပီး ေလ့လာၾကတယ္။ သုေတသနေတြရဲ႕ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ေျပာရရင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသနဲ႔ အပူပိုင္းမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသေတြမွာ ရက္ ၁၀၀၀ ကာလအတြင္း ေဒသစြဲအစားအစာဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ အစားေရွာင္တာေတြကိုေလ့လာတာ၊ အပူပိုင္းမိုးနည္း ရပ္ဝန္းေဒသေတြမွာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြကို ေရနည္းနည္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို ေလ့လာတာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးထဲ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ၊ ဘယ္လိုအကူအညီေတြရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာတာေတြ ပါဝင္တယ္။

The Voice – ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာလူမႈဝန္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈပုံစံေတြက ဘယ္လိုရွိမလဲ။ အာဟာရကို သိကၽြမ္းနားလည္မႈ ရွိၾကရဲ႕လားဆိုတာပါ။

Elizabeth Whelan – ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထမင္းဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အစားအစာျဖစ္သလို မိမိရဲ႕ပန္းကန္ထဲမွာ ထမင္းကို အဓိက အမ်ားဆုံးစားသုံးေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈပုံစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိရဲ႕ထမင္းပန္းကန္ထဲမွာ တျခားအစားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ သစ္သီး၀လံ၊ ပဲေတြ၊ အေစ့အဆံေတြ၊ ဥေတြ၊ အသားေတြ စတဲ့အစားအစာ မ်ိဳးကြဲေတြလည္း စုံစုံလင္လင္ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ဒီလိုအမ်ိဳးအစားမတူတဲ့ အစားအစာေတြကို စုံစုံလင္လင္ရႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုအစားအစာေတြကို မိမိရဲ႕ေဒသအတြင္းမွာ မရႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို ဝယ္ယူဖို႔ ေငြေၾကးမလုံေလာက္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာက်ေတာ့ အစားအစာအခ်ိဳ႕ကို မစားသုံးသင့္ဘူးလို႔ထင္ၾကတယ္။ ဥပမာ – ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြဟာ အထူးသျဖင့္ မီးတြင္းထဲမွာ အစားအစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မစားဘဲ ေရွာင္ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ေယာကၡမျဖစ္သူေတြ၊ လူႀကီးေတြက ဘယ္လိုအစားအစာေတြဟာ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ မစားသင့္ဘူး၊ မတည့္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆေတြ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြေပးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအယူအဆေတြက ယုံၾကည္ဖို႔အေျခအျမစ္ သက္ေသေတြ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒီလိုအယူအဆေတြေၾကာင့္ အစားအစာေတြကို ေရွာင္မယ္ဆိုရင္ မိခင္နဲ႔ ကေလးရဲ႕ အာဟာရကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကေလးကိုႏို႔တိုက္ေကၽြးေနခ်ိန္မွာ အာဟာရျပည့္၀ဖို႔ လိုအပ္ေနလို႔ပါပဲ။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာျပဳလုပ္တဲ့ Demographic Health Survey အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေရရွည္အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ ပုၫွက္ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံထဲမွာ အာဟာရဆိုင္ရာ ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ၫႊန္းေနတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမူေတြ အားနည္းေနတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ ဒီအျပဳအမူေတြဟာ အာဟာရကိုခ်ိဳ႕တဲ့ ထိခိုက္ေစတယ္။

အျခားအေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာေတာ့ ႏို႔စို႔ကေလးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကို ေကၽြးေမြးျပဳစုပုံ အားနည္းတာေတြ ပါဝင္တယ္။ မိခင္ေတြဟာ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ရည္ေတာ့ တိုက္ေကၽြးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးအသက္ ေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းကို မတိုက္ေကၽြး ၾကဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ တျခား ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ မိခင္ေတြဟာ ခင္ပြန္း၊ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ တျခားသူေတြရဲ႕ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ရွိတဲ့ ေငြေၾကးနည္းနည္းေလးနဲ႔ မိခင္ႏို႔အစား ထိုးႏို႔မႈန္႔ေတြ၊ ေဖာ္ျမဴလာနဲ႔ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ အထူးအစားအစာေတြ၊ ဥပမာ – ဆီးမီးလက္စ္ (Similac)၊ ပယ္ဒီ႐ႉးဝါး (Pedisure)၊ ဒူပ႐ို (Dupro)၊ လက္တိုဂ်င္ (Lactogen) နဲ႔ တျခားႏို႔မႈန္႔ေတြကို ကေလးေတြအတြက္ ဝယ္ရင္ေကာင္းမွာပဲလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိခင္ရဲ႕ႏို႔ရည္သာလၽွင္ အျခားဘယ္ႏို႔မႈန္႔ထက္မဆို သာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈအေထာက္အထားေတြက ျပသပါတယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြဟာ ကေလးကို ပိုက်န္းမာေစဖို႔၊ ပိုေတာ္ေစဖို႔၊ ပိုမိုသန္စြမ္းေစဖို႔ ဒီႏို႔ မႈန္႔နဲ႔ တျခားေဖာ္စပ္အစားအစာေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ မိခင္ႏို႔ရည္တစ္ခုတည္းသာလၽွင္ ကေလးေတြကို ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းေစၿပီး ဉာဏ္ေကာင္းေစမွာပါ။

The Voice – အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရတဲ့ လူမႈဒုကၡေတြဟာ ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။

Elizabeth Whelan – (ကိုယ္ဝန္စေဆာင္ခ်ိန္ကစလို႔ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္အထိ) ဘ၀အစ ရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ အတြင္း ကေလးေတြ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘ၀မွာ အစြမ္းကုန္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တစ္ေလၽွာက္ ကမၻာတစ္ဝန္းသုေတသနမ်ားစြာက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀၀ ကာလ အတြင္း က်န္းမာခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ လိုက္ရင္ ဒီကာလအတြင္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးေတြက အရပ္ပိုပုတယ္၊ ပိုမိုဖ်ားနာတယ္၊ အ႐ြယ္ေရာက္လို႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဝင္ေငြ ပိုနည္းတဲ့အျပင္ ေသးၫွက္တဲ့သားသမီးေတြကို ေမြးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားၾကတယ္။ ဒါကို မ်ိဳးဆက္လိုက္တဲ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသံသရာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသံသရာကို ခ်ိဳးဖ်က္လို႔ရႏိုင္တယ္လို႔ သိရတာ ဝမ္းသာစရာပါ။

The Voice – အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြ ပ်က္ကြက္ေနသလဲ။

Elizabeth Whelan – မ်ိဳးဆက္လိုက္တဲ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း သံသရာကို ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ကေလးေတြကို အာဟာရေထာက္ပံ့တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္တဲ့ မိခင္ေတြအျဖစ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းပညာေရးပံ့ပိုးတာေတြ၊ မိခင္နဲ႔ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေမြးဖြားၿပီးမိခင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ ကေလးေတြဖ်ားနာတဲ့အခါ ျပသဖို႔ ေဆးခန္းေတြ၊ ဝင္ေငြနည္းတဲ့မိသားစုေတြရဲ႕ ဝင္ေငြေတြတိုးတက္ေစဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္ေရရရွိေစဖို႔ ေရေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ေတြ စတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

အစိုးရႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုကေတာ့ ဒီအေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအားလုံးဆီေရာက္ရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ေငြေၾကးနဲ႔ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ လုံေလာက္စြာမရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အက်ိဳးရွိမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အစြန္အဖ်ားအက်ဆုံး ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္သူလူထုေတြဆီအထိ ေရာက္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေဒသေတြဟာ အကူအညီ အမ်ားဆုံးလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိလို႔ပါပဲ။

The Voice – ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *