ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ေျပာေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံ

 

 

ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္စ္ အတိုေကာက္ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္ကို အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးရန္မလိုပါ။ ကမၻာေက်ာ္ Stanford တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ပါေမာကၡဘ၀မွသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးလူမည္းအမ်ိဳး သမီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ပထမဦးဆုံး လူမည္းအမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟူေသာ ထိပ္တန္းရာထူးႀကီးႏွစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သူ။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲစဥ္ကာလအတြင္း သမၼတေဂ်ာ့ဘုရွ္ အႀကီးလက္ထက္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပေရးရာ အႀကံေပးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းစ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည့္ ႐ုရွားကၽြမ္းက်င္သူ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္သည္ ဆိုဗီယက္ အုပ္စုၿပိဳကြဲၿပီး အေရွ႕ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကို ပါေမာကၡအျဖစ္ သီအိုရီအရေရာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္အတြင္းစည္း ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ပါ ေၾကညက္သူျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အဆင့္အတန္းတို႔သည္ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္းေဘာင္မ်ား Democratic Institutions ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တစ္ဖန္ ထို Institutions မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံျဖတ္သန္းေနရသည့္ ေရခံေျမခံ Institutional Landscape ေပၚတြင္ တည္မွီျပန္သည္။ သူ၏ အသစ္စက္စက္စာအုပ္ ‘Democracy: Stories from the Loang Road to Freedom တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ Institution မ်ား၏ေရခံေျမခံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ ျမန္မာ့အေျခအေနႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးလိုက္ပါသည္။

 

Type 1:Totalitarian Collapse: Institutional Vacuum
ပုံစံ ၁၊ အလုံးစုံအာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳက်ျခင္း၊
အဖြဲ႕အစည္းစည္းေဘာင္ ေလဟာနယ္

အလုံးစုံအာဏာရွင္စနစ္သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အရာရာတိုင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က အီတလီဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ မူဆိုလီနီ၏စကားျဖင့္ ထိုစနစ္ကိုေဖာ္ျပသည္။ ‘All within the state, none outside the state, none against the state.’ တည္ဆဲ အဖြဲ႕အစည္း စည္းေဘာင္မ်ားအားလုံးသည္ အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ား သာျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိပ္တန္းေတးသီကုံး သူမ်ားကို ဆိုရွယ္လစ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမစစ္ေသာ ေတးမ်ားသီကုံးေသာေၾကာင့္ဟု ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ နာဇီဂ်ာမနီတြင္ သိပၸံပညာကို ‘အာရိယန္ လူမ်ိဳးႀကီး’ ဝါဒကိုျမႇင့္တင္ရန္ အသုံးခ်ျခင္း။ ထိုအစိုးရမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈကို အေျခခံသည္။ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပ်ပ္ဝပ္ရသည္။ ယေန႔ေခတ္ အေကာင္းဆုံးဥပမာသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား။

ထိုသို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳက်သည့္အခါတြင္ အဖြဲ႕အစည္းစည္းေဘာင္ ေလဟာနယ္ျဖစ္ေပၚသည္။ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ခံစား ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟရန္လမ္းေၾကာင္းမရွိသည့္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ေပၚသည္။ ထိုအခါ အဖြဲ႕အစည္း စည္းေဘာင္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရသည္၊ ျမန္ျမန္ေဆာက္ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းစည္းေဘာင္အသစ္မ်ားကို ေထာက္မမည့္ ေရခံေျမခံမ်ား ညံ့ဖ်င္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖူးပြင့္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေျခအေန

ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ဘယ္ေသာအခါကမၽွ ဆိုဗီယက္ အစိုးရကဲ့သို႔ အင္အားမေတာင့္တင္းခဲ့သျဖင့္ ဆိုဗီယက္စံႏႈန္းျဖင့္ Totalitarianism ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ဟု စာေရးသူယုံၾကည္ေသာ္ လည္း ၁၉၆၂-၈၈ ကာလမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒုတိယပိုင္းျဖစ္သည့္ ၁၉၇၄- ၁၉၈၈ အပိုင္းသည္ Totalitarianism ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းေပၚ မူတည္လည္ပတ္ေနျခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားအပါ အဝင္ အဖြဲ႕အစည္းစည္းေဘာင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ လက္တြင္းတြင္သာ ရွိျခင္း။

၁၉၈၈-၈၉ ကာလသည္ အလုံးစုံအာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳက်သည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ Institution မ်ား အရန္သင့္မရွိသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚသည္။ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားျဖစ္သည့္ ပါတီမ်ား ေပၚလာေသာ္လည္း ေရခံေျမခံေကာင္းႏွင့္ မႀကဳံလိုက္ရ။

Type 2: Gradual Decay of Totalitarian Regimes
ပုံစံ ၂ အလုံးစုံအာဏာရွင္အစိုးရမ်ား
တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာျခင္း

ပုံစံ ၂ ကို ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ ဥေရာပတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ယိုယြင္းလာျခင္းႏွင့္ စံျပဳသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အက်ပ္ အတည္းမ်ား မၾကာခဏေပၚသည္၊ ထိုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္၊ ဖိလည္းဖိႏွိပ္ျပန္သည္။ ထိုသံသရာ တစ္ခါလည္တိုင္း လည္တိုင္း ပါတီႏွင့္ အစိုးရ အလွမ္းေဝးသြားၾကသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာအၿပီးတြင္ ေျဖေလၽွာ႔ေပးလာသည္။ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ပိုလန္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကို သူက အားေပးၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမနီ ေခါင္းေဆာင္ ဟြန္နက္ကာကဲ့သို႔ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကို ျပစ္တင္သည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ Institution မ်ား တည္ဆဲတြင္ပင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ Institution အသစ္မ်ား ေပၚလာသည္။

၁၉၈၉ -၉၁ တြင္ ဒီမိုကေရစီတံခါးပြင့္ခ်ိန္တြင္ Institution အသစ္ မ်ားေၾကာင့္ Institution ေရခံေျမခံသည္ ထင္သည္ထက္ ပိုစည္ပင္ ေနခဲ့သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္ လည္း Institution ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ ေကာင္းမြန္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံစံ ၂ ကာလမ်ိဳး နီးနီးစပ္စပ္မရွိခဲ့ပါ။ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္သည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ယိုယြင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ Institution မ်ားႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ဟု ေခၚရေလာက္သည့္ Iၫ်အငအကအငသည မ်ား မေပၚလာခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီတံခါးပြင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ Institution ကုန္ၾကမ္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးညံ့ပါသည္။

Type 3: Authoritarian Regimes and the Struggle for Meaningful Political Space
ပုံစံ ၃၊ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးကြက္လပ္ ရရွိေရးတိုက္ပြဲ

အလုံးစုံအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား မတူ ပါ။ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ သူတို႔မွ အပျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ ကြက္လပ္ေနရာ ဖြင့္ေပးထားသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NGOs၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ သူတို႔ကို အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ စိတ္မသက္မသာျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသည္။

အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ အသုံးက်သည္။ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာရပ္ရင္းျမစ္ကို ေပးေဝၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္သည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထိပ္သီးမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည္။ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႕မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ျပဒါးတိုင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႏၲရာယ္မေပးမီ လက္ဦးမႈရယူတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ယ္အက်ယ္မၿငိမ္းဖြယ္ျဖစ္သည့္အထိေတာ့ ၾကမ္းတမ္းေလ့မရွိ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ ေ႐ြးစရာနည္းလမ္းမ်ားထဲက တစ္လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳးက ပိုထိေရာက္သည္။ ဥပမာ – အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ေထာင္ခ်ျခင္း။

သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္ကို သူတို႔ ပိုင္ေၾကာင္းမူ အထင္အရွားျပသေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မလႈပ္ရွားႏိုင္ၾက။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိတတ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ျပသာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ – ပူတင္အုပ္စိုးေသာ ႐ုရွားတြင္ အစိုးရသာႏိုင္တတ္သည္။ တရား႐ုံးမ်ားသည္ အုပ္စိုးသူ၏ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အေပါင္းအပါမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်ေလ့မရွိ။

ျမန္မာ့အေျခအေန

၁၉၈၈ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုံစံ ၃ ႏွင့္ အနည္းအမ်ား ဆင္တူသည္။ ဦးသိန္းစိန္တက္ၿပီးစ တစ္ႏွစ္ေလာက္သည္ပင္ ပုံစံ ၃ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းရွိသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထြန္းကားသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္အၿပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုသက္ဝင္လာသည္။

Type 4: Quasi-Democratic Regimes: Fragile and Vulnerable Institutions
ပုံစံ ၄၊ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ား၊ ႏုနယ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္း စည္းေဘာင္မ်ား

ေနာက္ဆုံးတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းတက္ႂကြေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ Institution မ်ားမွာမူ မရင့္ က်က္ေသးသလို အကာသာရွိၿပီး အႏွစ္မရွိဟုလည္းေကာင္း၊ ျခစားသည္ဟုလည္းေကာင္း အျမင္ခံၾကရသည္။ လိုက္ေဘးရီးယား၊ တူနီးရွား၊ အီရတ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွည္လ်ားေသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ယခုမွ စတင္သည္ဟု ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က ဥပမာေပးသည္။ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားသည္ အျဖစ္မရွိဟု အျမင္ခံရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွိလၽွင္ အားလုံးၿပီးၿပီဟု ထင္ခ်င္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားကို စာေမးပြဲစစ္မည့္ အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမားတစ္ရပ္ ေပၚလာတတ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ုံး၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရခံေျမခံတြင္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ေတာင့္တင္းမႈ ေပ်ာ့ညံ့မႈတို႔ကို စာေမးပြဲမစစ္မခ်င္း သိႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။
ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမၽွတေလ့ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အကြဲအၿပဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တတ္ၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးကာလကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ မွတ္တိုင္ႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ယႏၲရားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ အင္အားအထိန္းအၫွိကို တည္ေဆာက္ ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသည္ အစိုးရ၏အာဏာကို ထိန္းၫွိမည့္ ေသာ့ခ်က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးသည္ ျခစားျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရသည္။ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားႏွင့္ သူပုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က်႐ႈံးမည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဏာအလြန္ျပင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ အျခား Institution မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပါက အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ေသခ်ာေပါက္တစ္ပတ္ျပန္လည္သြားေစႏိုင္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ တစ္ပတ္ျပန္လည္သြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တူရကီ၊ ႐ုရွားတို႔ကို ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္က ဥပမာေပးသည္။

ျမန္မာ့အေျခအေန

၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္အၿပီးမွ ယေန႔ကာလအထိသည္ ပုံစံ ၄ ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ ၂၀၁၂ ေရာ ၂၀၁၅ ပါ ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုလုံးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတသည္၊ ေခါင္းေဆာင္လည္း လဲသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ားသည္ ႏုနယ္ေသးသည္။ အာဏာအထိန္းအၫွိကို တာဝန္ယူရမည့္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ယခုထက္ ေတာင့္တင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ ေတာင့္တင္းရန္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလိုအပ္သလို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးရန္လည္းလိုသည္။

အခန္႔မသင့္လၽွင္

ကြန္ဒီ႐ိုက္စ္၏ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံပုံစံေလးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ လၽွင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္လာမည္။ ယေန႔အေျခအေနသည္ ပုံစံ ၄ သို႔ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္၊ ပုံစံ ၃ ႏွင့္ ၄ အၾကား အကူးအေျပာင္းကာလသာ ရွိေသးသည္ဟုဆိုသူမ်ား လည္းရွိမည္။ ႏုနယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ Institution မ်ား အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္႔မသင့္လၽွင္ ေနာက္ျပန္လည္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေနသင့္ပါ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *