က်န္မာေရးသတင္းတိုမ်ား

– ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖစ္လၽွင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သျဖင့္ မိမိေမြးျမဴထားသည့္ ေခြး ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္တြင္းမွ ေခြးကိုျဖစ္ေစ ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္ရန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ၀၆၇ ၄၀၈၄၆၃ ၊ သုေတသနႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနခြဲ ၀၆၇ ၄၀၈၁၉၈ ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ေခြးကိုက္ခံရသူအေနႏွင့္ ေခြး႐ူးသံသယရွိပါက နီးစပ္ရာ အစိုးရေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဒသႏၲရေဆးခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္က်ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၿပီး ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အေရးေပၚကာကြယ္ေဆးမ်ား အခမဲ့ထိုးႏိုင္သည္။

– ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲကေလးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးေနသည့္ Smile Train ပရဟိတအသင္းႏွင့္ ဆာကူရာေဆး႐ုံတို႔ပူးေပါင္းၿပီး အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးလ်က္ရွိရာ အမွတ္ (၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းရွိ ဆာကူရာေဆး႐ုံ ဖုန္း – ၀၁ ၅၁၂၆၆၈၊ ၀၁ ၅၁၂၆၆၉၊ ၀၁ ၅၁၀၀၇၉ တို႔ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္သည္။

– ဝိတိုရိယက်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Alliance for Smile Organization တို႔ပူးေပါင္း၍ ေမြးရာပါႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲကေလးမ်ားကို ဝိတိုရိယ ေဆး႐ုံတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္အတြင္း အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမည္ ျဖစ္ရာ ခြဲစိတ္ကုသလိုသူမ်ားသည္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ဖုန္း ၀၁ ၉၆၆၆၁၄၁၊ ၀၉ ၇၈၃၆၆၆၁၄၁၊ ၀၉ ၇၈၃၆၆၆၁၄၂၊ ၀၉ ၇၈၃၆၆၆၁၄၃၊ ၀၉ ၇၈၃၆၆၆၁၄၄ ကို ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *