ႏိုင္ငံေရး အကဲဆတ္ခ်ိန္

 

ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးသည္ ‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ ေရာက္ၿပီျဖစ္ရာ အေရးႀကီးေသာ Player မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံးသုံးပါးလုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတက္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား Player မ်ားတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အကဲျဖတ္ခ်ိန္၊ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းခ်ိန္ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္သည္။ ‘မင္းဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ’ ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီး အကဲျဖတ္ၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား၊ စိတ္မရွည္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျပႆနာမ်ိဳးစုံကို တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ႏိုင္ငံမ်ား မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွပါ။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဒီမိုကေရစီ ဖြားျမင္စ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သို႔ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကား တည္ေဆာက္ရသည္မဟုတ္ဘဲ ဘက္ေလးငါးေျခာက္ဘက္အၾကား တည္ေဆာက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ ‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ သည္ ေရွ႕မွသြားသည့္ ေနာင္ေတာ္ႏိုင္ငံမ်ားႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ ထက္ပင္ မ်ားစြာအကဲဆတ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္သည္။

‘အကဲဆတ္ခ်ိန္’ တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးစိုးလာတတ္ရာ အကူးအေျပာင္းကာလကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ‘အလယ္အလတ္ သမားမ်ား’ ေနာက္ေရာက္ၿပီး ‘သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား’ သည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ ေရွ႕ေရာက္လာတတ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား၏ သေဘာထားတို႔က ပ်ံ႕ႏွံ႔လႊမ္းမိုးလာတတ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ေရွ႕ေရာက္လာလၽွင္ ယင္းႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ေရွ႕ေရာက္လာၾကသည္ကို သတိျပဳဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

အဆုံးတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ႀကီးစိုးသြားၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားႏိုင္သည္မွာ လက္ေတြ႕အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရးတြင္ တာဝန္ရွိၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ရွိေနသူမ်ားအေနႏွင့္ ‘အကဲ ဆတ္ခ်ိန္’ ကို ဦးေႏွာက္ထက္ထက္ ႏွလုံးသားႀကီးႀကီးျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ပါမည့္အေၾကာင္း The Voice Journal က ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အယ္ဒီတာ
၁၂.၇.၂၀၁၇

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *