အေရာင္းအဝယ္ ေအးသထက္ေအးလာသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

 

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ)

သီတင္းပတ္ သုံးပတ္ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕၏ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝမည့္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ အတက္ျပန္ျပခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့ အၫႊန္းကိန္း အျမင့္ဆုံး ၅၅၇ ဒသမ ၅၉ ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၅၃၆ ဒသမ ၅ အတြင္းရွိခဲ့ ၿပီး ၅၅၅ ဒသမ ၉၆ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့ သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ေပါင္း ၄၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၃၈၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

FMI ရွယ္ယာ
ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္ ထက္ဝက္နီးပါး က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးမွာ က်ပ္ ၁၅ç၀၀၀ ျဖင့္ အမ်ားဆုံး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၂၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ ေဈး ၁၅ç၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၅ç၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၅ç၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ ေဈး ၁၅၀ç၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ
ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းသြား ၿပီး ရွယ္ယာေဈး ၄၀၀၀ က်ပ္ေအာက္တြင္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၈၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၃၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၃၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၃၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ
ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးသီတင္းပတ္ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာအစု ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၄၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္ ရွယ္ယာအဖြင့္ ေဈး ၉၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၉၄၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၈၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၉၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈး မွာ ကိုးလေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈး ၈၀၀၀ က်ပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သလို သုံးလေက်ာ္ ကာလအတြင္း အျမင့္ဆုံးေဈး ၉၄၀၀ က်ပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ ေသာ္လည္း ရွယ္ယာေဈး သုံးပတ္ဆက္တိုက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။
ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းဝယ္ခ်ိန္မွ ေျခာက္လအၾကာတြင္ ရွယ္ယာေဈး ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဈးက်ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၅၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၁၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၂၅,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၅,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

 

Block Trading
(ရွယ္ယာအေျမာက္အျမား ဝယ္ယူမႈ)
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ MTSH ရွယ္ယာအစုေပါင္း တစ္သိန္းကို ၃၇၅၀ က်ပ္၊ က်ပ္ ၃၇၅ သန္းကို Block Trading ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း MTSH ရွယ္ယာ အစု ေပါင္း ကိုးသိန္းခြဲခန္႔၊ က်ပ္သန္း ၃၇၀၀ေက်ာ္ ကို Block Trading ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *