အခ်ိန္သိပ္မက်န္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေသြးထြက္သံယို အနည္းဆုံးႏွင့္ ခ်ီတက္ႏိုင္သည္မွာ ဘက္မတူေသာ အလယ္အလတ္သမားတို႔  လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ မနက္ျဖန္ကို ျမန္မာ့အလယ္အလတ္သမားတို႔၏ ယေန႔ေနရာက အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္။

အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ၾကည့္လၽွင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဟု ေျပာမရပါ။ အစိုးရ၊ NLD ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ တပ္မေတာ္၊  USDP၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းလိုလိုတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူႏွင့္ အလယ္အလတ္သမားတို႔ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပူးတြဲတည္ရွိေနၿမဲ။ သို႔ေသာ္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ အရာေရာက္ႀကီးစိုးေနၿပီး အလယ္အလတ္သမားတို႔ ခပ္ကုပ္ကုပ္ ေနရလၽွင္မူ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အသြင္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။

သေဘာထားတင္းမာသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူဝါဒ အစြန္း ေရာက္ၾကသည္။ ‘with us or against us’ ‘ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ’  သေဘာထားရွိသည္။ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းျခင္းကို မသုံးလို။  အင္အားကိုသာ သုံးလိုၾကသည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုၾကသည္။  ေလထန္ သည္၊ ဓားႀကိမ္းႀကိမ္းၾကသည္။ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သူတို႔ကို ‘က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္’ အျပတ္ရွင္းလိုၾကသည္။ ‘တူျဖစ္လၽွင္ႏွံ၊  ေပျဖစ္လၽွင္ခံ’ မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

အလယ္အလတ္သမားတို႔သည္ အစြန္းမေရာက္ မၽွတေသာ သေဘာထားရွိသည္။ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ျခင္းကို ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ခံသည္။ ရန္သူ၊ ၿပိဳင္ဘက္၊ သေဘာထား မတူသူတို႔ႏွင့္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလိုၾကသည္။ အင္အားရွိ ေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္အားကို တတ္ႏိုင္လၽွင္ မသုံးလိုၾက။  မႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေလၽွာ႔ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က အင္အားႀကီးလၽွင္ပင္ အေလၽွာ႔ေပးေသာ သည္းခံျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေပျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခံရေသာ္လည္း တူျဖစ္လၽွင္ ျပန္မႏွံမည့္ သေဘာထားရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

အလယ္အလတ္ဝါဒီတို႔သည္ နည္းလမ္းပိုင္းတြင္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိၾကသည္။ အမိျမန္မာျပည္ ေကာင္းစားေရးသာဆိုလၽွင္ ရန္သူႏွင့္လည္း  လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ တူညီသည္မ်ား အေလးဂ႐ုျပဳသလို မတူညီသည္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကသည္။ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ကမူ  တရားေသသမားမ်ားျဖစ္ရာ နည္းလမ္းတို႔သည္ တစ္သမတ္တည္းသာ။

အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စုတစ္စုမွ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔သည္ ရန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စုမွ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ကို လက္ၫႈိးထိုးျပကာ အျခားအုပ္စုမွ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔က သူတို႔အုပ္စုတြင္းတြင္  ဗိုလ္ဝင္ခံႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္အုပ္စုမွ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔၏  အၾကမ္းပတမ္းလုပ္ရပ္မ်ားကိုျပကာ  ‘ဒီေကာင္ေတြ ဒါနဲ႔ပဲတန္တယ္’  ဟူေသာ အေျပာတို႔ျဖင့္ ကိုယ့္အုပ္စုကို ကိုယ္ျပန္စည္း႐ုံးႏိုင္သည္။ အုပ္စုတစ္စုတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ ႀကီးစိုးသြားလၽွင္ အျခားၿပိဳင္ဘက္ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း ဒိုမီႏိုသေဘာတရား (Domino Effect) ျဖင့္  သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ တက္လာမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ Institution အားလုံးတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ ဦးေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ တိုင္းျပည္ပ်က္ၿပီ။

‘တင္းမာသူႏွင့္ အလယ္အလတ္သမားတို႔ မည္သူအားေကာင္းသနည္း’ သည္ ေရခံေျမခံႏွင့္ဆိုင္သည္၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။ ပထမကမၻာစစ္အၿပီး စစ္႐ႈံးဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို စစ္ႏိုင္ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမတန္တဆေတာင္း၊ နယ္ေျမမ်ားသိမ္းၿပီး ဖိႏွိပ္ထားေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး တရားလြန္တရားမင္းက်ပ္တည္းခဲ့ရာ ျပည္သူတို႔ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ၿပီး သေဘာထားတင္းမာသူ ဟစ္တလာႏွင့္  အေပါင္းအပါနာဇီတို႔ကို စုၿပဳံေထာက္ခံၾကသည္။ စစ္အပါအဝင္ ပဋိပကၡတို႔သည္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္လၽွင္ အုပ္စုတစ္စုအတြင္းမွ ‘သတ္မည္၊ ျဖတ္မည္’ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ကို ေထာက္ခံမႈတိုးပြားၾကၿပီး အလယ္အလတ္သမားတို႔သည္ လူေပ်ာ့မ်ား၊ ေ႐ႊျပည္ေအးသမားမ်ားအျဖစ္ ေနာက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအရေရာ၊ ပဋိပကၡမ်ား မ်ားျပားသည့္သေဘာအရေရာ ၾကည့္လၽွင္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းရွိေနသည္။
အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ကိုပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းခရီး၏ အဓိကအခ်ိဳးအေကြ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အႀကိဳကာလတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားတြင္ အလယ္အလတ္သမားမ်ားသည္ အထက္စီးရခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ သေဘာထားသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏သေဘာထားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိစၥတြင္ သေဘာထားမတူညီသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲျဖင့္ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းကို ဆုံးျဖတ္ေစလိုၾကျခင္းတြင္မူ သေဘာ ထားတိုက္ဆိုင္သည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးထက္ တည္ေဆာက္ေရး အေရးႀကီးသည္ကိုလည္း လက္ခံၾကသည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းထက္  ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကို သေဘာက်ၾကသည္။ ထိုစဥ္ကျဖစ္ပြားေသာ  တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ စားပြဲဝိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔က  လက္မလႊတ္လိုၾက။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ထိပ္တန္းေရာက္လာသူတို႔  ကိုယ္တိုင္ပင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းကို ‘Second-Best Strategy’ ‘ဒုတိယတန္းစားဗ်ဴဟာ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾကပုံရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ကာ အႏိုင္ရလာသူမ်ားက အစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုမူ ထိုအစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ‘ေစာင့္ၾကည့္ကာလ’ ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္သည္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ႏိုင္ငံ့အေျခအေန၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအေျခအေန၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားျပဳသည့္ လူအမ်ား၏ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ယုံၾကည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္ေတာ့မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ထိုယုံၾကည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္ မစုဆုံႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လၽွင္ ျဖစ္တည္စႏိုင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။  ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားသည့္ အလယ္အလတ္သမားမ်ား၏သေဘာထားက ေရွ႕ေရာက္မွသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္  စုဆုံမည္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအရွိန္ေၾကာင့္ အလယ္အလတ္သမားမ်ား၊ အလယ္အလတ္သေဘာထားမ်ားသည္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊  လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔တြင္ ေရွ႕မတိုးသည့္အျပင္ ေနာက္ဆုတ္ေနပါက  သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ေဘးေရာက္ေနရာမွ ဗဟိုသို႔ေရာက္လာဖြယ္ (from fringe to mainstream) ရွိသည္။
သေဘာထားတင္းမာသူတို႔သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕ကာလမ်ားတြင္ အသာရေလ့ရွိသည္။ ယေန႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ ရွင္သန္ပြားမ်ားသည့္ ေရခံေျမခံျဖစ္ေနဆဲ။ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ေတာ့။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *