တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးသူမ်ား ဆုေၾကးေငြရမည္

 

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးသူမ်ားကို ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာဆုေၾကး ေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက  ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးေရးကို အားေပးသည့္အေနႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမဝင္သစ္ ပုံစံ (၈) မ်ားကို ေလလံတင္ ရာတြင္ ၾကမ္းခင္းေဈး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သတင္းေပးသူကိုေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းခင္းေဈး၏  ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖမ္းဆီးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တရားမဝင္ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္ ေနမႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ပါဝင္သည့္ လူထုအေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ သည့္စနစ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ မ်ားအတြင္း Hot Line တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားထားရွိၿပီး တရားမဝင္သစ္ထုတ္ လုပ္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၄,၂၂၁ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ၾကမ္းခင္းေဈး က်ပ္ေငြ ၃,၈၅၂,၅၈၉,၀၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၁၆-  ၁၇  ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၅၀,၂၄၅ တန္ ဖမ္းမိၿပီး   ၾကမ္းခင္းေဈး က်ပ္ေငြ ၅,၃၁၅,၇၃၅,၀၀၀ က်ပ္ရရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ သိရွိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *