ခင္ဗ်ား ဘယ္ေလာက္ တန္သလဲ

ေငြခင့္ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္က အေၾကာင္းမသိလၽွင္ ႐ိုက္ေပါက္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးကိုအသုံးခ်၍ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြခင္တို႔၏ ကမၻာလုံးခ်ီ လူမႈစနစ္ႀကီးတြင္ ေငြကိုရယူျခင္း၊ အသုံးခ်ျခင္း၊ ပြားမ်ားေစႏိုင္ျခင္း၊  မိမိလိုလားေသာ အျခားတန္ဖိုးပုံစံမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ျခင္းသည္  အေရးႀကီးသည္။ ဤေနရာတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ပါဝင္လာၿပီး အဆိုပါ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚ  ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈ ဆုံးျဖတ္ၾကသည့္အေျခခံသည္ သိသင့္ေသာသုတျဖစ္သည္။ ခပ္တိုတိုေမးခြန္းက ခင္ဗ်ား ဘယ္ေလာက္တန္သလဲ။

ကိုယ္မသိသည့္လူတစ္ဦးက အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေငြတစ္ေသာင္းအလႉခံသည္ဆိုပါစို႔။ အေၾကာင္းျပခ်က္က မိမိဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေနလၽွင္ ေစတနာသုံးတန္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ေငြခင္ ေငြလႉေကာင္း လႉမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူကပင္ ေငြတစ္ေသာင္းေခ်းလာသည္ဆိုလၽွင္။  ေငြလႉသေလာက္ လြယ္လြယ္ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္လား။ လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းျခင္းသည္ အကူအညီဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အတူတူထား၍ရေသာ္လည္း သဘာ၀ အလြန္ကြာျခားပါသည္။

လႉဒါန္းရန္မဟုတ္၊  ထုတ္ေခ်းရန္ ဆုံးျဖတ္သည္ဆိုကတည္းက ထိုေငြကို ျပန္လည္ရရွိရန္  ေမၽွာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေငြကို မိမိအတြက္ ျပန္သုံးစြဲရန္ ကိစၥရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ေခ်းၿပီးသည့္အခါ ျပန္ရႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးလာသည္။ ေခ်းေသာ ေငြျပန္ရမည္လားဆိုသည္မွာ ေငြထုတ္ေခ်းသူတိုင္းေတြးသည့္ ပထမဆုံး  အေတြးျဖစ္ပါသည္။ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ မေခ်းရန္ကို မည္သည့္အခ်က္မ်ား  ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္နည္း။ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ေခ်းမည္လား။ သို႔ျဖစ္လၽွင္ အဆိုပါယုံၾကည္မႈဆိုသည့္အရာကို မည္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပါသနည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ မသိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြေၾကး (ေခ်းေငြ) ထိုက္တန္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေငြေၾကးထိုက္တန္မႈအတြက္ သုံးသပ္ပုံမ်ားမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ျပန္လည္ေဝမၽွလိုသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လူတစ္ဦး၏  ေခ်းေငြ ထိုက္တန္မႈစ႐ိုက္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးဟု ဆိုၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ကာယကံရွင္၏ ေခ်းေငြမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ယခင္ ေခ်းေငြမ်ား၊ မည္သူ႕ထံမွ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ေခ်းသည္။ မည္မၽွေခ်းသည္။  ေအာင္ျမင္စြာ ကတိအတိုင္း ျပန္ဆပ္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား။ အစရွိသည္တို႔ျဖင့္  သုံးသပ္သည္။ ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တစ္ခုမကရွိတတ္သည္။ ၎တို႔က ႏိုင္ငံသားျပည္သူ အမ်ား၏ ေခ်းေငြရယူမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ  အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းယူထားသည္။ ထိုမွတ္တမ္းသည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ၊ ေခ်းယူမႈ အသစ္ျပဳလုပ္တိုင္း ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈ စ႐ိုက္ကိုသုံးသပ္ရန္ အကူအညီေပးသည္။

ေငြခင္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး၊ တရားဝင္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ိဳးမရွိေသး။ ျမန္မာ့ေငြေၾကးဗ်ဴ႐ိုကို ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းက ဗဟိုဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ၾကပ္မတ္မႈျဖင့္ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီၾကားရသည္။ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားစြာကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈစ႐ိုက္အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အစီရင္ခံစာထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ အခ်ိန္လိုဦးမည္။

အဆိုပါ တရားဝင္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား လက္ေတြ႕ မရႏိုင္ေသးသည့္အခိုက္ ေငြခင္တို႔ မည္သို႔ေငြထုတ္ေခ်းၾကပါသနည္း။  ယုံၾကည္ရသူကိုပဲ ေခ်းၾကသည္ထင္ပါသည္။ အဆိုပါ ယုံၾကည္ရမႈဆိုရာတြင္ ကတိတည္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ျဖင့္ အေျခခံပါလိမ့္မည္။ မမွန္ေျပာတတ္ျခင္း၊ ေငြတန္ဖိုးမထားျခင္း၊ ေငြျဖဳန္းတတ္ျခင္း၊ အလုပ္တန္ဖိုးမထားျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ ေခ်းေငြထိုက္တန္သူ၏ စ႐ိုက္မဟုတ္။

အထူးသျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေခ်းေငြရယူမႈဆိုလၽွင္ ထိုအခ်က္မ်ားကို မွန္းမိဖို႔ အေရးႀကီးသေလာက္ ခက္ခဲသည္။ လူလူခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ပါက သိရန္လြယ္သည္။ မ်က္ႏွာစိမ္းက်က္မေ႐ြး ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ားစြာျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေၾကာင္းသိမ်ား  ျဖစ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခ်းေငြစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ေခၚပါသည္။ အခ်ိန္ယူသည္။ လူအင္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ  သုံးရသည္။ ပထမအႀကိမ္း ေခ်းေငြရယူၿပီး ေဖာက္သည္ျဖစ္လာေသာအခါ၊  တစ္ႀကိမ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ရရွိလာေသာ ေခ်းေငြမွတ္တမ္းမ်ားက ေခ်းေငြ ထိုက္တန္မႈ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္သည္။ ေခ်းေငြ ထိုက္တန္မႈစ႐ိုက္သည္လည္း အခ်ိန္ယူ၍ သက္ေသျပရေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ခုတည္းမဟုတ္ေသာ္လည္း မရွိလၽွင္  မျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေငြထုတ္ေခ်းမိသူအေနႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ စဥ္းစားမည္မွာ မိမိ ေခ်းေသာေငြျပန္ရႏိုင္ေၾကာင္းကို အာမခံမည့္အရာ။ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း၊  အိမ္၊ ေျမ အေပါင္ခံၾကသည္မွာ ဤသေဘာျဖစ္သည္။ အာမခံ၏  သေဘာကလည္း အေကာင္းခ်ည္းေတာ့မဟုတ္။ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။ ျပန္မေပးႏိုင္ေလာက္ေသာ ေငြပမာဏကို ေခ်းခ်င္ေအာင္ ဆြယ္၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ထုတ္ေခ်း။ ေျမအေပါင္ေလး ယူထား။ တကယ္ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသာအခါ  ေျမသိမ္း၊ အိမ္သိမ္း၊ လူပါသိမ္းေသာအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးေတြကို ကိုလိုနီေခတ္က  ေငြခင္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံခဲ့ရဖူးသည္။  ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းသဘာ၀အတြက္ အရိပ္မည္းႀကီးျဖစ္ဆဲ။

သို႔ေသာ္ တာဝန္သိေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းစစ္စစ္မွန္ပါက ထိုအျဖစ္ ဆိုးမ်ိဳး ဝင္မတိုးေအာင္ ေရွာင္ၾကလိမ့္မည္။ သူလိုခ်င္သည္က သူတစ္ပါး၏  ေျမ၊ အိမ္၊ ပစၥည္းဥစၥာမဟုတ္၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္ မႈအလိုက္ ျပန္လည္ရရွိမည့္ အဖိုးအချဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆ  ျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယူထားေသာ အေပါင္ပစၥည္းကို ေပါက္ေဈးအတိုင္းျဖတ္၊ ေငြေဖာ္ကာ လိုသေလာက္သာ ယူျခင္း၊ က်န္ေငြကို ကာယကံရွင္သို႔ ျပန္အပ္ျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းထားသည္။ ေငြထုတ္ေခ်းသူႏွင့္ ေခ်းယူသူအၾကား အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို  ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပေရးသား သေဘာတူထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ရွိလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ အေပါင္ပစၥည္းကိုေတာင္လက္မခံဘဲ ေငြထုတ္ေခ်းေသာ  ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ – အေသးစားေငြေရးေၾကး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေပါင္ပစၥည္းမယူသည့္အတြက္ အာမခံအတြက္ ေငြေခ်းသူ၏ခိုင္မာမႈကို ၾကည့္ၾကသည္။ အတည္တက် ေနထိုင္မႈ၊ အတည္တက်အလုပ္အကိုင္ရွိမႈ၊ အသိုင္းအဝိုင္း မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ၊  အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရွိမႈ အစရွိသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စ႐ိုက္ျဖင့္တြဲကာ  ခ်ိန္ဆအကဲျဖတ္ၾကသည္။ ေငြေခ်းယူမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအမွန္ တကယ္လိုအပ္မွသာ ေခ်းယူရန္၊ အမွန္တကယ္လိုအပ္သေလာက္သာ  ေခ်းယူရန္လိုသလို တာဝန္သိ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းစစ္စစ္မ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲအလုပ္လုပ္မွသာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေပမည္။

ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဝင္ေငြထြက္ေငြ ညီမၽွသလား၊  ေငြပိုေငြလၽွံရွိႏိုင္ပါ့မလား၊ အေႂကြးပုံေနျခင္းမ်ား ရွိေနသလား၊ ရယူေသာ ေခ်းေငြကို ထိေရာက္စြာသုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ရွိသလား၊ ရရွိေသာ ေခ်းေငြေၾကာင့္ ေဘးမျဖစ္ဘဲ ဝင္ေငြအဆင့္ တိုးတက္သြားႏိုင္သလား အစရွိသည္တို႔ကို ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားက အေသးစိတ္စိစစ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းစိစစ္ရာတြင္လည္း ဝင္ေငြထြက္ေငြမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအထိ စိစစ္ၾကေလ့ရွိၿပီး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕  ထပ္တူမညီေသာ္လည္း အလားတူပါသည္။ အေသးစိတ္မ်ားကို ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္သလို ေရးသားမၽွေဝသြားပါဦးမည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေလာကတြင္ ေငြျဖင့္ဝယ္မရေသာ အရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေငြခင္ ျပန္လည္သတိေပးခ်င္သည္။ ဥပမာ – က်န္းမာျခင္း၊  မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေငြျဖင့္ဝယ္၍မရေသာ၊ ေငြျဖင့္တန္ဖိုးျဖတ္၍  မရေသာ အရာမ်ားစြာကို  ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္  ေငြက ေထာက္ကူေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳမိေစလိုသည္။ ေငြသည္  အရွင္သခင္မဟုတ္။ အသုံးခံပစၥည္းသာ။ ေငြက လူကို ႀကိဳးကိုင္ေနျခင္းသည္ မေကာင္း။ သို႔ေသာ္ ေငြကို ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္လၽွင္ လူေတာ္ျဖစ္သည္။ လူေတာ္မ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ ‘ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈသေဘာ’ ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ၾကပါသည္။

ေငြခင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *