ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲ

ဗဟိုဘဏ္တြင္ ထူးျခားလႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒သစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္မည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္။

မတည္ေငြရင္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ၊ ေႂကြးၿမီအခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ ျဖစ္သည္။

“ဥပေဒထုတ္ၿပီးရင္ ဒါကိုအတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္းက ေနာက္ကလိုက္ရတာကိုး။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘဏ္ေတြကိုလက္ရွိအေျခအေနထက္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္အဆင့္ေရာက္လာေအာင္ သြားတာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္ကဆိုသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းကို အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္းအရ စုစုေပါင္းမတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈ အခ်ိဳးသည္ ယခင္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ယခုအခါ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

အဆိုပါအခ်ိဳးသည္ ဘဏ္၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ဘဏ္၏ရရန္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အခ်ိဳးခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ လုံေလာက္မႈ ရွိမရွိကိုတိုင္းတာသည့္အခ်ိဳး တစ္ခုျဖစ္သည္။

“ဒါက ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားပါပဲ။ ဒါကိုေလၽွာ႔လိုက္တယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းလုပ္သာကိုင္သာပိုရွိလာတာေပါ့” ဟုဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ကၽြမ္းက်င္သူဦးစံသိန္းကဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ား၏ မတည္ေငြရင္း လုံေလာက္မႈအခ်ိဳးကို လစဥ္ လကုန္ရက္တိုင္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပရန္ႏွင့္ ထိုအခ်ိဳးထက္ေလ်ာ့နည္းေနပါကဘဏ္၏ မတည္ေငြရင္းတိုးျမႇင့္မႈကို သုံးလအတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ မတည္ေငြရင္း လုံေလာက္မႈအခ်ိဳးထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ မတည္ေငြရင္း တိုးျမႇင့္မႈလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ခြဲအသစ္ဖြင့္ျခင္းတို႔ကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မတည္ေငြရင္းအေျခအေနကို ထိခိုက္ေစမည့္ မည္သည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိုမွ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္သည္။

ေနာက္ထပ္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္  လ်ာထားျခင္းစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္သည္။
ထိုစည္းမ်ဥ္းသည္ ေခ်းေငြ၊ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ကို ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈအေနႏွင့္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏအေပၚတြင္ ေငြေၾကးသီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ စုစုေပါင္းေခ်းေငြအားလုံး၏ အတိုးႏွင့္ အရင္းပမာဏအေပၚတြက္ခ်က္ၿပီး ေငြေၾကးသီးသန္႔ဖယ္ထားရန္ျဖစ္သည္။

“ဒီဟာကအေႂကြးေတြ ျပန္မဆပ္ဘူးဆိုရင္ ဘဏ္ကိုမထိခိုက္ေအာင္ေငြေၾကး ဖယ္ထားဖို႔လုပ္တာေပါ့။ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလာတာနဲ႔အမၽွ ဖယ္ထားရမယ့္ေငြပမာဏလည္း ပိုမ်ားလာမယ္” ဟု ဦးစံသိန္းကဆိုသည္။

ေခ်းေငြအရင္းႏွင့္ အတိုး ျပန္ဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ရက္အေပၚမူတည္ကာ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားကို စံျပည့္ေခ်းေငြ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေသာေခ်းေငြ၊ စံမျပည့္ေခ်းေငြ၊ ရရန္မေသခ်ာေသာေခ်းေငြႏွင့္ ရလမ္းမရွိေတာ့ေသာေခ်းေငြဟူ၍ ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ထားသည္။
ထိုအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သီးသန္႔ဖယ္ထားရမည့္ ေငြပမာဏကို သုညရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိအစဥ္လိုက္ သတ္မွတ္ထားသည္။

“ေခ်းေငြ အရင္းေရာအတိုးေရာ ျပန္မေပးႏိုင္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘဏ္ကို မထိခိုက္ေအာင္ရယ္၊ ေငြအပ္ႏွံသူေတြလည္း ေငြထုတ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အခက္အခဲမ်ိဳး မေတြ႕ရေအာင္ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြ လုပ္ရတာေပါ့” ဟု ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

ေခ်းေငြ၏ အတိုးကိစၥတြင္လည္း ရရန္မေသခ်ာေသာ ေခ်းေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ရက္မွစတင္ကာ ေကာက္ခံမရရွိေတာ့သည့္ အတိုးေငြမ်ားကို အတိုးရေငြအျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအတိုးေငြမ်ား အမွန္တကယ္ေကာက္ခံရရွိၿပီးမွသာ အတိုးရေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစည္းမ်ဥ္းတြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါေခ်းေငြဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းသည္ အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ စံႏႈန္းကိုခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစည္းမ်ဥ္းသည္  ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က အနည္းငယ္တင္းက်ပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္ကတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာ ေႂကြးၿမီဆိုရာတြင္ ဘဏ္၏ အဓိကမတည္ေငြရင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္  ေက်ာ္လြန္ေသာေခ်းေငြကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုပမာဏႀကီးမားေသာေႂကြးၿမီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဘဏ္၏ အဓိကမတည္ေငြရင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳရန္ ယခင္ကတည္းကပင္ ဥပေဒျပ႒ာန္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္ေခ်းထားပါက ယခုစည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း သတ္မွတ္ပမာဏသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး အစီအစဥ္ကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္ကၫႊန္ၾကားလိုက္သည္။

“အခုကေတာ့ နည္းနည္းပိုၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူမႈျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစီရင္ခံဖို႔၊ တင္ျပဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္လာတာေပါ့။ ပမာဏ မ်ားတဲ့ေႂကြးၿမီမ်ိဳးဆိုတာကဘာလဲ၊ ဘာညာေပါ့၊ အဲဒါကိုလိုက္လာတယ္။ နည္းနည္း ေလးၾကပ္လိုက္တဲ့သေဘာ၊ ေခ်းယူသူရဲ႕ ေနာက္ခံကို လိုက္လာတာေပါ့” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဘဏ္မတည္ေငြရင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ပိုေခ်းျခင္းမျပဳရန္ ယခင္ကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလိုထပ္မံထုတ္ျပန္မႈသည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ၾကပ္မတ္လိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ရတနာဘဏ္၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာလွၫြန္႔က ေျပာသည္။

“အခုကအရင္လိုမဟုတ္ဘူးေလ။ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဟိုအဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းလိုက္၊ ဒီအဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းလိုက္ဆိုေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို တျခားနာမည္နဲ႔ ေခ်းတာမ်ိဳးျဖစ္မွာစိုးလို႔။တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ေကာ္ပိုရိတ္ႀကီးေတြ ရွိတယ္ေလ။ ေကာ္ပိုရိတ္ႀကီးေတြကို ျပန္ထိန္းတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးလုပ္ငန္းစုံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

“နဂိုကတည္းက ဒီလိုလုပ္ရမယ့္ကိစၥပဲေလ။ နဂိုကေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲလုပ္ခဲ့တာကိုးဗ်။ ဒီလိုလုပ္တာေတြ ရွိသလားဆိုတာေတာ့ သူတို႔ပိုသိမွာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ကဆိုသည္။

ေနာက္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာမူ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳး သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္သည္။
ယင္းစည္းမ်ဥ္းမွာယခင္ကအတိုင္းပင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထားရွိရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးထိုသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳးကို အပတ္စဥ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ထိုေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳးသည္ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားက ေငြျပန္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ အလုံအေလာက္ ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိကို တိုင္းတာသည့္အခ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ အပိုင္းမွာမူ အားနည္းေနဆဲသာျဖစ္သည္။

ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြအစား ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာ အသုံးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တစ္ႀကိမ္မက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရဖူးၿပီး လိုက္နာမႈမရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြအစား ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာ အသုံးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တစ္ႀကိမ္မက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရဖူးၿပီး လိုက္နာမႈမရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

“ႀကီးၾကပ္မႈအပိုင္းအားေကာင္းေအာင္ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကလုပ္ရမယ္ဗ်။ ကိုယ္ထုတ္ထားတဲ့ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြေလ။ ဘဏ္ေတြကလည္းလိုက္နာရမယ္။ အခုစည္းမ်ဥ္းေတြထုတ္ၿပီးရင္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ရမယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သူ ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ထက္ ပိုၾကပ္မတ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္လာၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒အသစ္ႏွစ္ဦးကိုလည္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု သတင္းေျပးသူႏွစ္ဦးအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသာ မယုတ္မလြန္ ဆိုၾကေလသည္။

ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွာလက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေတြ႕ အႀကဳံမ်ားစြာရွိထားသူ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ တကယ္အင္နဲ႔အားနဲ႔ လုပ္ႏိုင္မယ့္သူေတြလို႕ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *