ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ

“ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ရဲ႕ ေတးသံမွားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ဆက္ၿပီးအ႐ႈံးေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရီပတ္ဘလစ္ကန္သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 

လက္ယာစြန္းတြင္ရွိသည့္ ထရမ့္အေပၚ ေထာက္ခံသူမ်ားက ‘ဂလိုဘယ္ အျမင္ ေရွးေဟာင္း’ ပုံစံသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား နယ္နိမိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ဒီမိုကေရစီ ယိမ္းယိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မ႐ိုးသားသည့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ‘ဘာသာေရးရာ ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္’ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျမင္အားျဖင့္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ဆိုသည္မွာ  လစ္ဘရယ္၊ အရင္းရွင္ဝါဒီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ မဟုတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ အျခားေသာေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာနားလည္မႈသည္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္၏ သမိုင္းဝင္အသုံးအႏႈန္းျဖင့္  ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ အမ်ိဳးသားေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ မကိုက္ညီဟု ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိသလို   မွားယြင္းသည့္ ပုံေဖာ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္၏  အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ရန္ အဆိုပါအိုင္ဒီယာ စတင္ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရန္လိုသည္။ စစ္ၿပီးေခတ္  ကမၻာ့ေအာ္ဒါႀကီးကို ထြန္းသစ္စ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပည္ေျပးပညာရွင္မ်ားက ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလတြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ နည္းပညာပိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း၊ စီးပြားေရးပိုင္းအပါအဝင္ ကမၻာႀကီးမွာ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္လာသည္ကို  ေရးေနာ္႔အာ႐ြန္၊ ေဒးဗစ္မစ္ထရာနီ၊ အိုဝမ္လက္တီမိုး၊ နီကိုလတ္စပိုက္မန္း၊ ဘာဘရာဝီတြန္၊ လီယြန္နယ္ကာတစ္၊ ကလာရန္႔စရက္၊ လီယြန္နယ္  ေရာဘင္၊ ဖရက္ဒရစ္ ေဟးယတ္၊ ခ်ားအီ  မယ္ရီရန္၊ မိုက္ကယ္ပိုလိုနီ၊ ရစ္ခ်က္  မတ္ကီယြန္၊ ဂ်က္ကြက္မာရီတာနီ၊ လူဂီ စတာဇိုတို႔အပါအဝင္ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့ သို႔ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ကမၻာႀကီးႏွင့္  ကိုက္ညီမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေအာ္ဒါေတြ႕ရွိလာေရး ၎ပညာရွင္တို႔၏  အားထုတ္မႈကို စစ္ၿပီးေခတ္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္က အျမင့္ဆုံးသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာမႈသည္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးယူနစ္မ်ားႏွင့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလုံးျငင္းပယ္လိုက္မႈကို  အားေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းလိုလားခဲ့သည္မွာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား၊ အင္ပါယာမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္သမဂၢမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အညီ ခ်ိန္ၫွိေစရန္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ၿပီးေခတ္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္၏ ဆိုလိုရင္းသည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးရာအရ သက္ေရာက္မႈကို သတိထားမိေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီး  ‘တစ္ခုတည္း ျဖစ္လာမႈ’ ကို သိမွတ္မႈသည္  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း တစ္သားတည္းျဖစ္မႈကိုလိုလားသည္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲမရဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ တည္ဆဲႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကို စြန္႔ပယ္ေရး သို႔မဟုတ္  မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီမ်ားပိတ္ပင္ေရးကို အနည္းငယ္ေသာ  ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစား ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ အႀကီးမားဆုံး ေတြးေခၚရွင္မ်ားက ညီၫြတ္မႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈၾကား ခ်ိန္ၫွိေရးလိုလားဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြးဆခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္၊ ႂကြယ္၀၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကမၻာ့ေအာ္ဒါကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံးဖန္တီးႏိုင္မည္ကို ၎တို႔ ႀကံစည္ခဲ့သည္။

ယင္းကာလႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္တြင္ အဓိကယုံၾကည္ခ်က္ သုံးရပ္ ရွိသည္။

ပထမယုံၾကည္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္အေပၚ ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား စိုးရိမ္မႈျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို အိုင္ဒီယာပိုင္းအရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာ လက္ေတြ႕အရပါ ေသေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ Totalitarianism က ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတြင္  ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မူမ်ားျဖင့္  လမ္းၫႊန္ထားသည့္ ကမၻာဆိုင္ရာ၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္က ရွာေဖြခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းပိုင္းတြင္ လြန္စြာအေရးပါသည့္ တိုးခ်ဲ႕မႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ယင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံႏိုင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဆို တစ္ႏိုင္ငံတည္း ရပ္တည္ပါက အေရးနိမ့္ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ႀကီးက  သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တန္းတူညီမၽွမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မႈတို႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတိုင္းအတာအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတြင္ အသက္ကယ္ပိုက္ကြန္အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ရာစုႏွစ္လယ္ပိုင္း ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္၏ သြင္ျပင္တစ္ရပ္သည္ အင္ပါယာမ်ား ၿပိဳလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပအင္ပါယာေအာ္ဒါ က်ဆင္းလာမႈကို အစားထိုးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဂလိုဘယ္ေတြးေခၚသမားမ်ား အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္အရာရွိေဟာင္းႏွင့္ စာေရးဆရာ လီယြန္နယ္ကာတစ္အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ကအင္ပါယာတို႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ တည္ေထာင္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာကို ကမၻာလုံးခ်ီ ဖက္ဒရယ္ဓနသဟာရအျဖစ္ တည္ေထာင္ ၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလုံး ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္႐ြက္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။  အခ်ိဳ႕ကမူ  အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကမၻာလုံးခ်ီ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒေရးရွင္းကို တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့ၾကသည္။ အလားတူစြာ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ နီကိုလတ္စပိုက္မန္း  ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားက ၿဗိတိန္အင္ပါယာ  စနစ္ကို အေမရိကန္ကမၻာ့ေအာ္ဒါသစ္ျဖင့္  အစားထိုးရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။

ၿပိဳလဲေနသည့္ အင္ပါယာမ်ားတြင္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ ကမၻာႀကီးကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာ အင္ပါယာသစ္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္အသီးသီးကို  နည္းလမ္းအသီးသီးျဖင့္ ရယူခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာလုံးခ်ီ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အင္ပါယာေခတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ဆိုသည့္ ဂလိုဘယ္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ အစဥ္အလာအတိုင္း  ထူေထာင္ထားသည့္ အင္ပါယာခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ၿပိဳလဲလာၿပီး လြတ္လပ္ေရးမူက တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေနရာယူလာလ်က္ရွိသည္။ ကိုလိုနီမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္  လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ၿဗိတိန္စီးပြားေရးပညာရွင္ လီယြန္နယ္ ေရာဘင္ႏွင့္ လူမႈေဗဒပညာရွင္ ဘာဘရာဝီတြန္တို႔ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ လြတ္လပ္မႈ၏ စံျပေမာ္ဒယ္လ္အျဖစ္  တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ရပ္တည္ၾကလိမ့္မည္ဟု အေမရိကန္ပညာရွင္အိုဝမ္လတ္တီမိုး က စိတ္ကူးခဲ့သည္။ ယင္း မူေဘာင္အားျဖင့္ အင္ပါယာလႊမ္းမိုးမႈအတြက္ ေနရာမရွိေပ။

စစ္ၿပီးေခတ္ ဂလိုဘယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၏ တတိယယုံၾကည္မႈသည္ ကမၻာလုံးခ်ီေအာ္ဒါကို ဗဟုပုံစံျဖင့္ ႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။  အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ကာလ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား ခံယူခဲ့သည္။ တည္ဆဲႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္း ဗဟုစုံဝါဒသည္ စံႏႈန္းပိုင္းအရပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္း ယင္းေတြးေခၚရွင္မ်ား ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ကြဲျပားသည့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အုပ္စုမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းလာၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရ လိမ့္မည္ဟု ၎တို႔ခံယူသည္။သို႔ေသာ္ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ဂလိုဘယ္လစ္မ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ ကြန္ဆာေဗးတစ္ဆန္စြာ ခုခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ  ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေရးမွာ ခိုင္မာျခင္းမရွိေပ။ ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ားအတြက္ အဓိက  စိန္ေခၚခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္မွာ  ဒီမိုကေရစီကို တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကိုက္ညီစြာျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ရရွိႏိုင္ရန္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေအာ္ဒါအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီအေျခခံကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စစ္ၿပီးေခတ္ ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ားသည္ ေခတ္မီေရးယူဆခ်က္သစ္တစ္ရပ္ကို အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ယင္းယူဆခ်က္သည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ေတြးေခၚမႈမ်ားတြင္သာမက ယုံၾကည္ခ်က္၊ ဒ႑ာရီ၊ ဘာသာေရးႏွင့္  က်င့္ဝတ္ပိုင္းတို႔ကို ဒီမိုကရက္တစ္လူသားဆန္မႈ၏ စုစည္းေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္သာမက ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္  ဗဟုစုံဝါဒ၏ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း  မရွိေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားက အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာလုံးခ်ီညီၫြတ္မႈ  ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္တန္ဖိုးကိုမဆို  လက္ခံခဲ့ၾကသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ထရမ့္ေခတ္ကာလတြင္ ဂလိုဂယ္လစ္ဇင္အေပၚ အေျခခံအားျဖင့္ မွားယြင္း႐ႈျမင္ေနသည္ကို အထက္ေဖာ္ျပပါသမိုင္းအက်ဥ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္က အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ တစ္ဦးျဖစ္သလို ဂလိုဘယ္ဝါဒီလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထရမ့္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Wall Street Journal ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္အေပၚ ရွားရွားပါးပါး  ေထာက္ခံေျပာၾကားသည့္ စကားလုံးမ်ားတြင္ပင္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္အနက္ အားတစ္ခုအျဖစ္ ထရမ့္ပုံေဖာ္ထားသည္။

အမွန္မွာမူ ဘလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ယခင္ကတည္းက လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူသားလိုလားခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပဳမူမႈမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္တည္ရွိေနသည္ကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။  ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အင္ပါယာမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္  ဗဟုစုံ၊ ဒီမိုကေရစီ ကမၻာ့ေအာ္ဒါႀကီးကို ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့သည္။  ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား၏  စိုးရိမ္မႈ ဆင့္ကဲႀကီးထြားလာၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္မွာမူ ႏိုင္ငံေရးရ  ေပါင္းစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈဆိုသည့္ အဓိက   ယုံၾကည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္  ထားဆဲျဖစ္သည္။ ကမၻာလုံးခ်ီသက္ေရာက္  မႈႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊  ေဒသအဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္က  စိန္ေခၚထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကို ကမၻာလုံးခ်ီအျမင္ျဖင့္ နားလည္ထား သည့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္သည္သာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္သမၼတ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မၽွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ကမၻာႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကို  ခြဲထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ ကမၻာ့ေအာ္ဒါ၏ ခြဲထုတ္မရသည့္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရပ္တည္ေနသည္ကို မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ျပသထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားကို စစ္ေရးအရတက္ႂကြသည့္ ဂလိုဘယ္ဝါဒ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ဆီးရီးယား ကို ေလေၾကာင္းမွ  ဗုံးႀကဲမႈက ေဖာ္ျပထား သည္။ ပဲရစ္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာလုံးခ်ီ ပါဝင္မႈ ကန္႔သတ္မည္ဟု ထရမ့္ေျပာၾကား ခဲ့သည္ကို အတည္ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ယူဆုံးျဖတ္ခဲ့ရျခင္းက ကမၻာလုံးခ်ီ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ မည္မၽွနက္႐ႈိင္းသည္ကို  ေဖာ္ျပထားသည္။ အေတြးအေခၚ၊ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္  မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရာနယ္ေျမတြင္ အေမရိကန္သမၼတ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္သည္ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈကို  ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ထရမ့္က ပုံေဖာ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သုံးသပ္မႈကို ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္၏ မ်ားစြာေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္  အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သုံးသပ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အသြင္အျပင္မ်ားစြာရွိသည့္ ကမၻာ့အျမင္ျဖစ္ကာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး တစ္ကမၻာလုံး အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးေနခ်ိန္တြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္  ယင္းအျမင္သည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ပုံေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ ေပၚထြက္လာမႈကို အနီးကပ္သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္အျမင္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတစ္ရပ္အျဖစ္ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ကိုျမင္ရမည္။ ဗဟုစုံဝါဒႏွင့္ ကမၻာလုံးခ်ီ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ၾကားမၽွေျခ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု အလယ္ပိုင္း ဂလိုဘယ္ဝါဒီမ်ား၏  ဒီဘိတ္မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္အတိတ္ကို အေသးစိတ္ နားလည္မႈမွတစ္ဆင့္ ၎၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္ အသားေပးေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေျမ႕

ကိုးကား -Foreign Affairs

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *