အာဇာနည္ေန႔ ေန႔တိုင္း ျဖစ္ေစလိုသည္

 

က်ဆုံးေလေသာ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ယေန႔အခ်ိန္ေရာက္တိုင္း အမွတ္ရ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳၾကသည့္ အားမာန္ႏွင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်လၽွင္ ျမန္မာသည္ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ပင္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားသာ ျမန္မာျပည္တြင္ပင္ ျပန္လည္ဖြားျမင္လၽွင္ အိုမင္းေသဆုံးေလာက္ေအာင္ အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကား ကမၻာ့အလယ္တြင္ မဆိုထားဘိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေန သည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

တစ္ႏွစ္လၽွင္ အာဇာနည္ေန႔တစ္ေန႔သာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အာဇာနည္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္း၏ အတုယူ ေလးစားဖြယ္ Role Model သဖြယ္ျဖစ္သည္။ မိမိအက်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးအက်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ျခင္း၊ မတူျခားနားခ်က္မ်ားကို အသာထားၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ၾကျခင္းတို႔သည္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား အသက္စေတးျပသခဲ့ေသာ ဥပမာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ထက္ျမက္သူ၊ ႀကိဳးစားသူ၊ ဇြဲႀကီးသူမ်ားျဖစ္ သျဖင့္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ တိုင္းေရး ျပည္ေရးအတြက္ မဟုတ္လၽွင္ပင္ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယအတြက္ အားက်အတုယူသင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေအာက္ေမ့ခဲ့ရစဥ္ကျဖစ္ေစ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရသည္ျဖစ္ေစ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို အားက်စိတ္မ်ား ျမန္မာတိုင္း၏ ရင္ထဲတြင္ရွိေနၾကမည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ရက္သာ ေအာက္ေမ့အားက်ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းဘ၀တြင္ေရာ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ပါ ေရာက္သင့္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္နည္းေျပာရလၽွင္ အာဇာနည္မ်ားကို အာဇာနည္ ေန႔တြင္သာထားခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀သို႔ ေခၚေဆာင္မလာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမတိမ္းမယိမ္းရယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားေရာ၊ မိမိထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ၿပီးမွ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ေနာက္တြင္ပါ မ်ားစြာျပတ္က်န္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား မ်က္ႏွာလႊဲသြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၇၀ ရွိၿပီျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းႀကီးကို မႀကဳံစဖူး ရရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ အာဇာနည္ေန႔ အားမာန္ႏွင့္အညီ မိမိဘ၀ကိုေန႔စဥ္တည္ေဆာက္ရင္း ႏိုင္ငံကိုလည္း ေန႔စဥ္ စုစုစည္းစည္း ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကရန္ The Voice Journal က ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ
( ၁၉.၇.၂၀၁၇)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *