တစ္လခြဲအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္

 

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ)

သီတင္းပတ္ သုံးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလာသလို သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္း အဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း အျမင့္ဆုံး ၅၆၂ ဒသမ ၁၇ ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၅၄၈ ဒသမ ၈၁ အတြင္း ရွိခဲ့ၿပီး ၅၆၁ ဒသမ ၉၅ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစုေပါင္း ၃၅ç၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၈၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားၿပီး သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္ ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၉၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၅ç၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၅ç၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၅ç၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၁၅ç၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အျမတ္ေဝစုေပးမည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဇြန္လက အေရာင္းအဝယ္ထက္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ အထိ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၄၃၀ နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈး ၃၈၀၀ ႏွင့္ ၃၉၀၀ က်ပ္ၾကားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၄ç၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၉၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၃၈၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၃၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၃၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

 

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ႏွစ္ရက္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုလအတြင္းအေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရက္ရွိသည့္ အနက္ ရွစ္ရက္သာ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ရက္ ၁၃၆ ရက္ရွိသည့္ အတြက္ MCB ရွယ္ယာ အေရာင္း အဝယ္ မျဖစ္သည့္ရက္ေပါင္းမွာ ၄၇ ရက္အထိ ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္ရွယ္ယာအဖြင့္ ေဈး ၉၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၉၂၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၉၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အပိတ္ေဈး ၉၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

 

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သုံးပုံတစ္ပုံ က်ဆင္းသြားၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေလးရက္စလုံးတြင္ ရွယ္ယာေဈး ၂၄ç၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ ေဈး၊ အျမင့္ဆုံး၊ အနိမ့္ဆုံးႏွင့္ အပိတ္ေဈး တို႔မွာ ၂၄ç၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးတန္းခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *