“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ‘မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္’ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္ပါဘူး”

“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ‘မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္’ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္ပါဘူး”

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေနၿမဲသမားမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ေလာ

ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ ရည္မွန္းကာ ခရီးႏွင္ေနၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ တြဲကူခ်ီတက္ရမည့္ ခရီးၾကမ္းက ရထားတစ္စင္းႏွင့္ ပမာတူသည္။ အစိုးရသည္ ရထားစက္ေခါင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းယႏၲရားကို ရထားတြဲမ်ားအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုၾကသည္။

ျပည္သူတို႔သည္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွသည္ စစ္အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္တစ္ေလၽွာက္လုံး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ အလြဲအေခ်ာ္တို႔ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကဳံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေရးရာအျဖာျဖာတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အသြင္ေျပာင္းအစိုးရေခတ္တြင္ ရထားစက္ေခါင္းေမာင္းတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ျမန္မာတို႔သည္လည္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ကမၻာ့အလယ္ တြင္ မ်က္ႏွာပြင့္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္ကပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းယႏၲရားရထားတြဲမ်ားမွာ ေျပာင္းသင့္သေလာက္ မေျပာင္း၊ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔လည္း ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရက ေျခလွမ္းသစ္စလိုက္သည္။

ရထားစက္ေခါင္း ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ရထားတြဲမေျပာင္းဟု ဆိုခဲ့ရာက ယခုရထားတြဲမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို အစိုးရက အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ၾကာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ‘မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္’ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကဳံးဝါးသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ ႀကဳံးဝါးေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ ေနၿမဲသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းယႏၲရားမွ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရက ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ကို သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

“ဝန္ထမ္းေတြသင့္ေလ်ာ္မၽွတတဲ့ လုပ္ခလစာရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေထြေထြခံစားခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနယ္ပယ္ေလးခု သတ္မွတ္ထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္၊ အရည္အခ်င္းကိုအေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈကိုဦးစားေပးေသာ အေလ့အထစနစ္မ်ား၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ။ တာဝန္ယူမႈဟူသည့္ နယ္ပယ္ေလးခုျဖစ္သည္။

“ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကေန စၿပီးေျပာင္းရမွာ” ဟု ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္အေပၚ ေဒါက္တာပိုင္ခန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဒါက္တာပိုင္ခန္႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းလွၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ားကို ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ေစာင့္ၾကည့္တတ္သူ လူငယ္ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ေလ့က်င့္မႈပုံစံႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္မႈကအစ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

“ဘယ္လို ေနာက္ခံအသိုင္းအဝိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆုံး၊ အေတာ္ဆုံးေတြ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး အေနၿမဲေစမယ့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး အဓိကတာဝန္ရွိသူ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို သံသယရွိသူအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

“လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ မိမိဌာနအသီးသီးကို ကိုယ္ပိုင္နယ္ပယ္သဖြယ္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသျဖင့္ အျပင္လူဝင္လုပ္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အာဏာထက္သည့္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ရာ၌ပင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ရွင္းျပသည္။

“ရာထူးဝန္႐ုံးကလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား။ လုံေလာက္တဲ့ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါ့မလား” ဟု မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္အတြက္ အားသာခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

“သူ႕ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္က ျမင့္ျမင့္ထားတာမ်ိဳးေတြ႕တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးေပါ့။ ဒါမ်ိဳးစကားလုံး သုံးလာတာေတာ့ ႀကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥလို႔ ထင္တယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

“ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းကိစၥေတြပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဗဟိုျပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိစၥေတြ ပါတယ္။ ဒါေတြက သူ႕ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္သေဘာအရဆို ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’

ဝန္ထမ္းေလာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လစာ၊ ရိကၡာႏွင့္ ခံစားခြင့္ကလည္း အေရးပါသည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ မေရာက္ျခင္း၊ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ား ႀကီးစိုးေနျခင္း၊ သား, တူ, ညီမ်ား အခြင့္အေရးပိုရျခင္း၊ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚျခင္း စသည့္ စကားရပ္မ်ားက ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ အ႐ိုးစြဲေနသည္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္ အဆင္ျမင့္တာဝန္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အထိ အမ်ားအျပားရွိေနခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးလိုလို မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္တို႔ႏွင့္ မလြတ္ၾကေပ။ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း အလားတူသာ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္မူ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ဇာတ္လမ္း တစ္ခန္းရပ္မည့္ အရိပ္အေယာင္အခ်ိဳ႕ ျမင္လာရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္လာခဲ့ေသာ္ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ားမွာ ေနရာအသင့္ယူထားၿပီးသားျဖစ္ရာ သာမန္ေအာက္ေျခမွ စာေမးပြဲ အဆင့္ဆင့္ေျဖဆိုတက္လာသူမ်ား ရာထူးတိုးရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေက်ာ႐ိုးဌာနျဖစ္ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိအခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ ဆက္တိုက္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လူအုပ္စုျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို အရပ္ဘက္အဆင့္ျမင့္တာဝန္မ်ားသို႔ မေျပာင္းေတာ့ဟု အသံထြက္လာသည္။

မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္စနစ္ အဆုံးသတ္သည့္တိုင္ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ လူမွန္ ေနရာမွန္ စနစ္ျဖစ္ဖို႔က မလြယ္ကူပါ။

ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တြင္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံကာ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနယ္ပယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ယင္းစနစ္အတြက္ ျမန္မာတို႔ အနီးဆုံးစံနမူနာယူႏိုင္သည္က စင္ကာပူ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည့္ စနစ္မွာ နာမည္ေက်ာ္လွသည္။ မဲရစ္တိုကေရစီကို ဟု သညာျပဳသည္။

‘အလုပ္ရွာတဲ့အခါ ဘယ္သူ႕သား ဘယ္သူ႕သမီးဆိုတာထက္ ေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ အရည္အခ်င္းရွိခဲ့လဲဆိုတာနဲ႔ အဓိကဆုံးျဖတ္တယ္” ဟု စင္ကာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေရးစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီး ေရာဘတ္ခၽြားက The Voice သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မူ မညီမၽွမႈမ်ားက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနယ္ပယ္အသီးသီး၏ အလႊာတိုင္းလိုလိုတြင္ ရွိေနတတ္သည္။

လတ္တေလာ၌ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈဆိုင္ရာ မညီမၽွ မႈမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္သံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနသည္။ ယင္းမညီမၽွမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ မေရာက္သည့္ ျပႆနာက အကဲျဖတ္စနစ္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သလို အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္လည္း အဓိကသက္ဆိုင္သည္။ ရာထူးတာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္စနစ္မ်ား လိုအပ္သည္။

ယခု အကဲျဖတ္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဟု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မည္မၽွၾကာမည္ မသိ။

“သူမ်ားႏိုင္ငံမွာက် ၃၆၀ ဒီဂရီ စစ္ေဆးမႈပုံစံရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက အထက္လူႀကီးကလည္း သူ႕ကို အမွတ္ေပးရတယ္။ ေအာက္ကဝန္ထမ္းေတြကလည္း သူ႕ကို အမွတ္ေပးရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သူ႕ရဲ႕ အဆင့္တူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကလည္း အမွတ္ေပးရတယ္။ ဘက္ေပါင္းစုံ အမွတ္ေပးၿပီးေတာ့မွ ရာထူးတက္တယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ရွင္းျပသည္။

အကဲျဖတ္စနစ္ ေကာင္းမြန္သည့္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထည့္တြက္ရဦးမည္။

လုပ္ခလစာ မက္ေလာက္ဖြယ္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအလုပ္အကိုင္ အမ်ားအျပားအတြက္ပင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေရး ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရးအတြက္လည္း ေငြေပးရသည္။

မိမိတာဝန္ထမ္းလိုသည့္ ေနရာ၊ ရာထူးမ်ားအတြက္ဆိုလၽွင္လည္း ေငြက မပါမျဖစ္သဖြယ္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ျဖစ္ေနသည္။ ယုတ္စြအဆုံး လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေရးအတြက္ပင္ ေငြေပးရျခင္းမ်ားရွိလာေၾကာင္း သတင္း အခ်ိဳ႕ ထြက္လာသည္အထိ။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုအေရးကို ယခု စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္မည့္ အစီအမံအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္သူကို အသိေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လတ္တေလာထင္ရွားသည့္ ဥပမာမွာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိအခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မင္းႀကီးဟုလည္း ေခၚသည့္ ဦးၿပဳံးခ်ိဳကို ယခုလအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးၿပဳံးခ်ိဳသည္ ကရင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အႀကီး အကဲတာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရာထူးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။

ဦးၿပဳံးခ်ိဳ၏ ဥပမာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရးယူသည့္ ရာထူးတာဝန္အႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။

ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း၊ ထုတ္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းရန္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာသည့္ အစီအစဥ္မွာ အသုံးမ်ားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ႏွစ္စဥ္ေၾကညာရေလ့ရွိၿပီး ဝင္ေငြႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးပြားလာပါက စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ဆိုလည္း အခု ႏွစ္စဥ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ေၾကညာေနရတာပဲ” ဟု စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီးက ဆိုသည္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၊ ရာထူးတာဝန္ႀကီးေလးသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ NLD အာဏာရခ်ိန္တြင္မူ ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္၍ မျဖစ္ဟုဆိုကာ ၎တို႔ စိတ္ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အစီအစဥ္က လစာရိကၡာ တိုးျမႇင့္ေရးျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ လစာတိုးျမႇင့္သည့္ပုံစံတစ္ရပ္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပ။

လစာမတိုးႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံအသိေပးထားသည္။

“ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ အျခားနယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔သိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္နည္းမရွိေသးပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးတဲ့အခါမွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေနနဲ႔ အညီလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္”

လစာတိုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာပိုင္ခန္႔က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ယိုစိမ့္မႈမ်ားကို အေသအခ်ာစိစစ္ကာ ဌာနအလိုက္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သုံးေစလိုေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ အေျခခံလူတန္းစား စားဝတ္ေနေရးပုံစံ လစာခံစားခြင့္မွ လူလတ္တန္း စားအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္သည္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အျပန္႔က်ယ္လွသည္။

ယင္းႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သင့္သည့္ ပုံစံတစ္ခုကိုလည္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက အႀကံျပဳသည္။

“အစိုးရႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ လိုတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ကို ကုမၸဏီဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ရွင္းျပသည္။

ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အားကစားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဟု ဥပမာေပးသည္။

ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အရင္လာသင့္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲေရးက ဒုတိယျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးမွ စုစုေပါင္း တစ္သန္းနီးပါးရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလုံးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအမံမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရမည္။ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ေလးႏွစ္စီမံကိန္း၌ပင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကနဦးအဆင့္သာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္၊ နမူနာေကာင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ေလ့လာေရးခရီးထြက္ ၾကရဦးမည္ဟု မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သို႔ေသာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟုပင္ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘဲ ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ားအနက္မွ အေကာင္းဆုံးပုံစံကို အတုယူမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ အစိုးရမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သည့္စနစ္ ရွင္သန္ေနမည္ဆိုလၽွင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းယႏၲရားမွာမူ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရတို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္းျပင္ သာယာ၀ေျပာေရး အစိုးရမင္းမ်ားက တာဝန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ရထားတစ္စင္း၏ စက္ေခါင္းႏွင့္ တြဲမ်ားပမာ အျပန္အလွန္အမွီျပဳေသာ အစိုးရႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခရီးၾကမ္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်ီတက္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းက မည္မၽွအသက္ဝင္ ထိေရာက္မည္ မသိရေသး။

အစိုးရတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ေနသလို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူေနမႈ ဘ၀မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရးပါပုံကို စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီး ေရာဘတ္ခၽြားက ဤသို႔ဆိုသည္။

“သင့္ေတာ္တဲ့ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ မရွိဘဲ အစိုးရမူဝါဒေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔မရဘူး”

 

ေနာ္ကိုကို

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *