အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေရးသူဖတ္ဖူးသည့္ စာႏွစ္အုပ္ (၁)

ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္း

အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ဆမ္မ်ဴရယ္လ္ဖီဟန္တင္တန္ကိုသာ အဓိကကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ စာေရးသူစိတ္ထဲက စြဲမွတ္ေနသည္။

အေၾကာင္းရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအတြင္း အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့ၾကသည့္ ေသာတုဇန ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းရွိခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းကို တံတားထိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အနည္းငယ္မၽွေသာ ပညာရွင္ထဲမွ တစ္ေယာက္မွာ ‘ဟန္တင္တန္’ ပင္ျဖစ္ရာ သူ႕ကိုပင္ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ စိတ္မွတ္က စြဲေနသည္။

ဆိုခဲ့ပါ ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းကား ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရးျပႆနာမ်ားကို အဓိကေလ့လာခဲ့ၾကေသာ အုပ္စုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို အဓိကေလ့လာခဲ့ၾကေသာ အုပ္စုတို႔ျဖစ္သည္။ ပထမဂိုဏ္း၏ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမွ ဆူပါပါဝါႏွစ္ခု၏ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေပၚလစီပုံေဖာ္မႈတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္စစ္ဘက္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဂိုဏ္း၏ စိုးရိမ္မႈသည္ကား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔၏ ကံၾကမၼာပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ‘ဟန္တင္တန္’ ၏ ‘တပ္မေတာ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္’ (The Soldier and The State) မွာ ပထမဂိုဏ္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါတြင္ကား ဆိုခဲ့ပါဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္း ျခားနားခ်က္မွာ မႈန္ဝါးပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ လာရီဒိုင္းမြန္းႏွင့္ မက္ပလက္တနာတို႔ တည္းျဖတ္သည့္ ‘အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ’ (Civil – Military Relations and Democracy) မွာကား ဒုတိယဂိုဏ္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤစာအုပ္တြင္လည္း ‘ဟန္တင္ဟန္’ မွာ ‘အဓိကေဟာေျပာသူ’ (Key Speaker) ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္

ပထမစာအုပ္ (တပ္မေတာ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္) တြင္ ဟန္တင္တန္က အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆိုေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ဦးစြာရွင္းျပသည္။ အရပ္ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ပညာေရးတို႔ ပါဝင္သည္။ အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိလၽွင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ စစ္ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္မူ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ ေပၚထြက္ရန္လိုသည္။ ပထမအေျခအေနမွာ ‘စစ္ဘက္အရာရွိအဖြဲ႕’ (Officer Corps) ျဖစ္ထြန္းျခင္းျဖစ္၍ ဒုတိယအေျခအေနမွာ ‘စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္း’ (Professionalism) ေပၚထြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စစ္ဘက္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၾကရသည္။ ‘စစ္ဘက္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဝါဒ’ (Military Professionalism) ဟု ေခၚသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲတို႔ကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ရင္ဆိုင္ၿပီးေသာအခါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးဘက္သို႔ေ႐ြ႕လာၿပီး ‘ႏိုင္ငံေရးစစ္ဝါဒ’ (Political Militarism) သေဘာျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ စစ္ၿပီးေခတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အဟပ္ညီေစရန္ ျပန္လည္ခ်ိန္ၫွိျခင္းမ်ား လုပ္လာရသည္။ ဆိုရလၽွင္ ‘လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ သီးျခားခြဲထုတ္စဥ္းစားလို႔မရေတာ့သည့္ ပကတိအရွိ’ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ‘အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး သီအိုရီမ်ား’ (Theory of Civil – Military Relations) ေဖာ္ထုတ္လာၾကရသည္။ ဤအတြက္ ဟန္တင္ဟန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္မွာ ‘အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ (Civilian Control) ပင္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ‘အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ ပုံသဏၭာန္ငါးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၁။ အတၱဘာ၀ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ

(Subjective Civilian Control)

ေခါင္းေဆာင္မႈမွလာေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈကို ဆိုလိုပါသည္။

၂။ အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္စီမံေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ

(Civilian Control by Government Institutions)

၃။ လူမႈလူတန္းစားတို႔ျဖင့္စီမံေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ

(Civilian Control by Social Class)

၁၉ ရာစုတြင္ သူေကာင္းမ်ိဳးတို႔က လည္းေကာင္း၊ ၂၀ ရာစု တြင္ လူလတ္တန္းစားက လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈကို တာဝန္ယူသည္။ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ကြပ္ကဲမႈ’ (Civilian Control by Ideology) ဟုလည္း ေခၚသည္။

၄။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စီမံေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ

(Civilian Control by Constitution)

၅။ ပကတိဘ၀ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ

(Objective Civilian Control)

လက္ေတြ႕အရွိတရားကို အေျခခံ၍ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ပုံသြင္းယူျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအဆက္အစပ္

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အထက္ပါစာအုပ္ ဖတ္ရခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလႏွင့္ ခ်ိန္ခါသင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ စာေရးသူမွာ ဖတ္ရမွတ္ရသေ႐ြ႕ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားေနမိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံတြင္  သေႏၶတည္၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ျဖစ္ရာ မူလကတည္းက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔တေစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္အရာရွိအဖြဲ႕၏ မူလအစမွာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကႏၵီစာခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤႏွစ္ခုမွာ ေနာက္ကြယ္မွ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီခ်င္း မတူေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ ‘စစ္ဘက္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဝါဒ’ အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ဖို႔ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဤအတိုင္း မျဖစ္ခဲ့။ ၁၉၅၈ တြင္ ‘ႏိုင္ငံေရးစစ္ဝါဒ’ ကာလတစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ရၿပီး ၁၉၆၂ တြင္မူ အျပည့္အဝ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီကို  ရည္႐ြယ္၍ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ျခင္းဟု စာေရးသူက ေတြးၾကည့္သည္။ ဤတြင္ ဟန္တင္တန္ ေထာက္ျပေသာ ‘အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ ငါးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ ‘အတၱဘာ၀ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ တြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ ဝန္ႀကီးသုံးပါးကို တပ္မေတာ္က ယူထားသည္။ ‘အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ စီမံေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ တြင္လည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ စတင္ခါစ အေနအထားမွာပင္ ရွိေသးသည္။ (တစ္ဖက္မွ တပ္မေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကား တိုင္းျပည္တြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနသည္။) ‘လူမႈလူတန္းစားတို႔ျဖင့္ စီမံေသာအရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ တြင္လည္း လူတန္းစားမွာ အားနည္းဆဲသာျဖစ္သည္။ ပီပီသသ အထင္အရွားရွိေနသည္မွာ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္စီမံေသာ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ သာရွိရာ ‘ပကတိဘာ၀ အရပ္ဘက္ကြပ္ကဲမႈ’ ျဖစ္ဖို႔ဆိုလၽွင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္တြင္းမွသာ လႈပ္ရွားဖို႔ လိုလိမ့္မည္ဟု ေတြးမိသည္။

ဒုတိယစာအုပ္ (အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ) ကိုမူ ေရွ႕တစ္ပတ္မွ ဆက္ေရးပါမည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း

၁၈ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇

You may also like...

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *