တ႐ုတ္ပိုင္ CITIC အုပ္စု ျမန္မာ့လယ္ယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္

 

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး CITIC (China International Trust and Investment Corporation) အုပ္စုက ျမန္မာလယ္ယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

CITIC အုပ္စုေအာက္ရွိ CITIC Construction Group သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္(MRF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပုိင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း(MAPCO)တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ႏွင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း MRF က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စက္မႈလယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ သီးႏွံသုိေလွာင္မႈႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၀ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ခုတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးၿပီးသည္ႏွင့္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ခုတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚဆန္းစစ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ ေလးလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေလ့လာတြက္ခ်က္မႈမ်ားေပၚအေျခခံ၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)သုိ႔တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MRFထံမွ သိရသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးအကူညီ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေဝစုႏွင့္ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္တင္ပပုိ႔မႈျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ဟု MRF က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

CITIC အုပ္စုသည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ပုိင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသည္။

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *