ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက ဝက္အူတင္းျခင္း

 

 

ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မၾကာခဏဆိုသလို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ညည္းၫူၾကသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတင္းက်ပ္ လြန္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားမွာစာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ တင္း က်ပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ပလက္ေတြ႕ဘဏ္ေလာကတြင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာေလ်ာ့တိ ေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဤသည္ကို ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း သိၾကသည္။

ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းသည္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝက္အူတစ္ခ်က္ တင္းလိုက္သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းစည္း မ်ဥ္းသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမွာ ေခ်းေငြအေၾကာင္း အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္းက်ပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပန္မဆပ္တဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက သတင္းပို႔တာရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက သတင္းမပို႔ တာလည္းရွိတယ္။ ဒါက ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ေပါ့ေလ်ာ့မႈလို႔မျမင္ဘူး။ ဘဏ္ေတြရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈလို႔ ျမင္တယ္” ဟု ဘဏ္ လုပ္ငန္းအႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးကဆိုသည္။

အမ်ားျပည္သူအပ္ႏွံေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနရေသာ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ထုတ္ေပးထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကိုသက္တမ္းအလိုက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားသတ္မွတ္ကာ ေခ်းေငြ အရင္းႏွင့္ အတိုးပမာဏအတိုင္းဘဏ္က ႀကိဳတင္လ်ာထားကာ သီးသန္႔ဖယ္ထုတ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ကိုမထိခိုက္ေအာင္နဲ႔ ေငြအပ္ႏွံသူေတြလည္း ေငြထုတ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အခက္အခဲမ်ိဳးမေတြ႕ေအာင္ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြလုပ္ရတာေပါ့” ဟုဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးပညာရွင္ ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

ယခုေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္အနက္ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေႂကြးၿမီ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ သုံးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကယင္းအခ်က္အလက္ကို အစီရင္ခံရန္ မလိုေပ။

ယင္းအခ်က္မွာလည္း ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာေႂကြးၿမီမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈမရွိ ေစရန္ျပဳလုပ္ေသာ အစီအမံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္လိုျခင္းျဖစ္ သည္။

“အရင္တုန္းကရွိတာေတြက သိပ္မျပည့္စုံဘူး။ အခုမွ ပိုၿပီးအေၾကာင္းအရာ ပိုျပည့္စုံလာတာေပါ့။ အခုက အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ ဘဏ္ေတြကလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကလည္း မ်ားလာၿပီဆိုေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြေပၚမူတည္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတာေတြေပါ့” ဟု ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဘဏ္မ်ားလည္းရွိသည္။

“အခုက လုပ္ငန္းအစုံလုပ္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြလည္းရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တာကိုမင္းနာမည္နဲ႔ ေခ်း တယ္ကြာ။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္လာမွာစိုးလို႔ ျပန္ထိန္းတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ကမၻာ့ရတနာဘဏ္မွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာလွၫႊန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရန္ အားနည္းေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈရွိခဲ့သည့္အျပင္ ယခုတစ္ဖန္ ပြင့္လင္းလာသည့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိမ္လည္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္လည္း အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုလအတြင္း ျပည္ပေခ်းေငြ တိုက္႐ိုက္ရရွိေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ဗဟိုဘဏ္က သတင္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာသို႔ အသိေပးကာ စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္မွာ ေဈးကြက္အတြင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္းကို ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“အခုေတာ့ ဘယ္သူေတြပါသလဲဆိုတာ သိရၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ညီမညီဆိုတာကို ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေခၚေတြ႕ဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ေနတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါမေလးရွားကုမၸဏီသည္ ျပည္ပေခ်းေငြရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည္ဆိုသည့္ သတင္းရထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အကယ္၍ လုပ္ငန္းရွင္ကေခ်းေငြေလၽွာက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီရင္ ဒီေခ်းေငြကိုရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူေပးထားရတဲ့ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကဆုံးသြားမွာ။ ဒီလိုမ်ိဳး အေယာက္ တစ္ရာရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေလာက္ျဖစ္ၿပီေလ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာေျမကဲ့သို႔ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ၿပိဳလဲသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည့္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားနည္းခဲ့သည္ကို ဗဟိုဘဏ္ကဝန္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ဆိုတာ ဝန္ခံခဲ့ရတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြ ကိစၥကေတာ့ ေခ်းေငြေလၽွာက္လႊာေခၚ တုန္းဆိုေတာ့ အေရးယူလို႔ ရ မရေစာင့္ ၾကည့္ေနတုန္းပဲ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျပည္ပေခ်းေငြရယူမည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးက႑၊ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္၊ ေငြေၾကးေဈးကြက္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈအခ်ိဳး၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈအခ်ိဳး၊ ေခ်းေငြပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အျပည့္အဝျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အစီအမံစသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္လာရန္လိုေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက IMF ၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Markus Rodlauer က ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းသစ္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး သက္တမ္းေစ့၍ လူသစ္လဲမည့္အခ်ိန္ တိုက္ဆိုင္ေနမႈအေပၚ စဥ္းစားစရာအခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။

“ဒုဥကၠ႒တခ်ိဳ႕ သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မယ္၊ ေနာက္လကုန္ဆို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ သက္တမ္းျပည့္ၿပီလို႔ ၾကားတယ္။ ဒီေျပာင္းမယ့္ကာလမွာ ဒီၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ထုတ္သင့္သလားဆိုတာ မရွင္းလင္းဘူး။ ဘာလို႔ဆို ဒီဟာကိုေျဖရွင္းရမယ့္သူက ေနာက္လူေတြ ျဖစ္လာမွာကိုး” ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းအႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသစ္ထုတ္လိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမႈမ်ား တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားၿပီးထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားနားလည္မႈလြဲႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ထားေသာ မတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈ အခ်ိဳးထက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါက ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ခြဲအသစ္ဖြင့္ျခင္းတို႔ကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအၾကား နားလည္မႈလြဲႏိုင္သည့္ ထိရွလြယ္ေသာ စကားရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

မတည္ေငြရင္းလုံေလာက္မႈအခ်ိဳးမွာ ယခင္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွ ယခုအသစ္ထုတ္ျပန္ေသာစည္းမ်ဥ္းတြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ ေလၽွာ႔ခ်သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမတည္ေငြရင္းဆိုသည္မွာ ကာလတိုအတြင္း ျပန္လည္ျပည့္မီႏိုင္ေသာ အခ်ိဳးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“သတ္မွတ္ခ်က္မမီလို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းရပ္ထားရမယ္လို႔ စာထုတ္ရင္ လူေတြက ဒါကိုဘယ္လိုနားလည္မလဲဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းရပ္ၿပီဆိုၿပီး ေကာလာဟလျဖစ္လာရင္ ဘဏ္ေတြကို ပိုထိေစမွာပါ။ အေရးယူမႈကို လူေတြဘယ္လိုနားလည္သလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလသည္ နတ္ႀကီးသည္ျဖစ္ရာ ဝက္အူတင္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္လူသစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

“အခုကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္မယ့္သေဘာေပါ့။ အသစ္ဝင္လာမယ့္ ဒုဥကၠ႒ေတြကလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေလးေတြေတာ့ လိုမယ္” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *