မေလးရွား စီးပြားေရး ထိခိုက္ေစရန္ မမွန္မကန္သတင္း ထုတ္လႊင့္မႈရိွဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သတိေပး

ကြာလာလန္ပူ၊ ဇူလိုင္ ၂၅

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ထိခိုက္ေစရန္ ျပည္ပသုိ ့မမွန္မကန္သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ရိွေနသည္ကို သတိျပဳရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္က သတိေပးလုိက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ အတၱၾကီးတဲ့ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေစဖုိ ့ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသကုိ သတင္းမွားေတြ ထုတ္လႊင့္ ျပီး မေလးရွား စီးပြားေရး ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရိွေနပါတယ္” ဟု ၂၀၁၇ မေလးရွားရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံေရးဖုိရမ္တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္က အတုိက္အခံမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ ရည္ညြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္စုဖြဲ႔မႈသည္ ႏုိင္ငံေရး ပင္စင္စားလူအုိမ်ား အလုပ္ျပန္ လုပ္ခိုင္းသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားစီးပြားေရး ထိခိုက္ေစရန္ အတိုက္အခံမ်ားက မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ကာ လိမ္ညာမႈမ်ားထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားထားသည္။

သုိ ့ေသာ္လည္း နာဂ်စ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွျခင္း၊ 1MDB ႏိုင္ငံပိုင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈအဖြဲ ့ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ား၏ အျပင္းအထန္ တိုက္ခုိက္မႈေအာက္ေရာက္ရိွလ်က္ရိွသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံပိုင္ 1MDB လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ေျခာက္ခုထက္ မနည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ဖက္ဒရယ္ အတုိက္အခံအုပ္စုကို အားေပ်ာ့ေအာင္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆို လုပ္ေဆာင္မည္ကို ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္၌ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ ေျပာၾကားမႈက ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း မေလးရွား ဒုတိယ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အီဘရာဟင္၏ ဇနီးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ အေနႏွင့္ ဖံုးကြယ္ရန္ မည္သည့္အရာမွ်မရိွပါက ၎၏ အၾကီးအကဲ ေဟာင္းႏွင့္ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအုပ္စု၏ လက္ရိွဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမဟာသီ ႏွင့္ စကားစစ္ထုိး ေျပာၾကားရန္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *