စစ္ဘက္ရာထူး အေခၚအေဝၚအား မဆိုင္သူမ်ား မသံုးရန္ တပ္မေတာ္တားျမစ္

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၆

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) စစ္မႈထမ္းမ်ားသာ သံုးစြဲခြင့္႐ွိသည့္ စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္ အေခၚအေဝၚမ်ားအား အျခားေသာ မသက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္တားျမစ္လိုက္သည္။

စစ္ဘက္ ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအား ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ (၂၆/၈၉) ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၂ တြင္ “စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္၊ အေခၚအေဝၚ ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အတြက္ သတ္မွတ္သံုးစြဲသည့္ ရာထူး၊ အဆင့္ အေခၚအေဝၚကို ဆိုလိုသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႔တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားသည့္ သတင္းကို ေရးသားရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ ေၾကးမံုအပါအဝင္ ပုဂၢိလသတင္းဌာန အမ်ားအျပားက ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးေနာ္ဆန္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဗိုလ္မွဴးဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာ သံုးစြဲခြင့္႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ရာထူးအဆင့္မ်ား သီးျခားသတ္မွတ္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္း မ႐ွိဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ဟုသာ ေခၚေဝၚသံုးစြဲေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ႐ွင္းလင္းထားသည္။

တပ္မေတာ္က ရာထူးအဆင့္ အေခၚအေဝၚမ်ား သံုးစြဲမႈကို ယခုကဲ့သို႔ တားျမစ္လိုက္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ညီလာခံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စေသာ ရာထူးအေခၚအေဝၚမ်ားကို တရားဝင္ သံုးစြဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *