ေဖာေဖာသီသီသုံးႏိုင္ဖို႔ ခိုးသစ္မ်ားမ်ားထုတ္ပါဗ်ိဳ႕

 

“ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ သစ္ေတြကို သစ္လုံးခြဲသားေတြကို ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ပပို႔ခြင့္ကို လုံး၀တားျမစ္ ထားပါတယ္။ သိမ္းဆည္းရမိတဲ့ သစ္ေတြကိုလည္း ျပည္ပပို႔ျခင္း လုံး၀ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ေဖာေဖာသီသီသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ။

ထိုစကားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရသတင္းစာ ေၾကးမုံသတင္းေထာက္က “တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေမးေသာအခါ အဆိုပါစကားကို ဝန္ႀကီးေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ)

သစ္လုံးခြဲသားေတြကို ေရာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ျပည္ပပို႔ခြင့္လုံး၀တားျမစ္ထားပါတယ္ဟု ဆိုေသာစကားသည္ အမ်ားသိ ထားသကဲ့ သို႔မဟုတ္ ကြဲလြဲမႈရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပသို႔ သစ္အလုံးလိုက္တင္ပို႔ခြင့္ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရက ပိတ္ပင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

သစ္ခြဲသားျပည္ပတင္ပို႔မႈ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟူေသာကိစၥကိုမူ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္ကို မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဟုတ္မဟုတ္ မွန္မမွန္မေျပာႏိုင္။ သစ္ခြဲသားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာတင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားဆီသို႔ ကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ေနရ၏။

ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ လူေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သစ္သားကိုသာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လူေနအိမ္က အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တိုက္တာအေဆာက္အအုံ မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း အနည္းစုသာျဖစ္၏။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ သစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လူေနအိမ္ေျခစာရင္း ေကာက္ယူ ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္ကို အတိအက်ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခ်က္အရဆိုလၽွင္ စုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းရွိလိမ့္မည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသုံးသစ္ခြဲသားျဖန္႔ျဖဴးသည့္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာစီးပြားေရးတြင္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳသည္ဆိုေသာ အစိုးရမ်ားအဖို႔ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသစ္ကို ျပည္တြင္း၌ ေဖာေဖာသီသီသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပည္ပပို႔ျခင္း လုံး၀ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ အေလးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား သစ္ေဖာေဖာသီသီ သုံးႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီး၏ေဆာင္႐ြက္မႈကို ႀကိဳဆိုရမည္သာျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသုံးသစ္ခြဲသားလိုအပ္ခ်က္ကို ဖမ္းဆီးရမိသစ္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေသာနည္းဗ်ဴဟာသည္ သင့္ မသင့္ ေတာ္ မေတာ္ ခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးသစ္ (ခိုးသစ္) မ်ားမ်ားဖမ္းဆီးရမွ သစ္ ေဖာေဖာသီသီ သုံးႏိုင္ၾကမည္ဟူေသာ အယူအဆ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလၽွင္ သက္ေရာက္မႈေကာင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္ဟု မီဒီယာမ်ားက ဆိုပါသည္။

 

ဘ႑ာႏွစ္                        ဖမ္းဆီးရမိပမာဏ
—————————————————-
၂၀၁၁-၁၂                            ၃၁၃၂၇ တန္
—————————————————-
၂၀၁၂-၁၃                            ၃၁၅၇၁ တန္
—————————————————-
၂၀၁၃-၁၄                            ၄၅၄၆၅ တန္
—————————————————-
၂၀၁၄-၁၅                            ၅၁၇၂၅ တန္
—————————————————-

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ မနည္းလွ။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးလတာကာလအတြင္း ၃၆၈၈၅ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္ကုန္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္စဥ္ဖမ္းဆီးရမိမႈပမာဏကို မီလိမ့္မည္ ထင္သည္။ ထိုသို႔ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈပမာဏ တိုးပြားလာလၽွင္ သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၌ တာဝန္ရွိေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအတြက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုပင္လၽွင္ ဂိုဏ္းအသြင္ေဆာင္ သစ္ခိုးသမားမ်ား က သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအား ရန္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။

ဤတြင္ သစ္ခိုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္း အတြင္းေရးမႉး တစ္ခ်ိန္ကေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ သတိရမိသည္။ ၂၀၁၅ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းအင္တာဗ်ဴးတြင္ “ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်တဲ့ပုံစံနဲ႔ အရင္က ျပည္တြင္းသုံး သစ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လိုင္စင္နဲ႔ သစ္ထုတ္ယူခြင့္ေပးတဲ့ ပုံစံကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ” ဟု မီဒီယာက ေမးေသာေမးခြန္းကို ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ျပည္တြင္းသုံးသစ္လိုအပ္ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူၿပီး လိုင္စင္နဲ႔ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳတာမွာ လိုင္စင္ေလးမ်ိဳးရွိတယ္။ နံပါတ္တစ္ကေတာ့ မိမိသုံးလိုင္စင္၊ အဲဒီလိုင္စင္က အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့သစ္ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွာ ေလၽွာက္ထားရတဲ့လိုင္စင္ေပါ့။ ဌာနက တားျမစ္ရန္မပါေသာ သစ္ ၁၀ တန္ထက္ မပိုတဲ့သစ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ေပးပါတယ္။ ေက်းလက္ကဆို အခြန္မေဆာင္ရဘူး ၿမိဳ႕ကေတာ့ အခြန္ေဆာင္ရတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ဟိုတုန္းကအေခၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသစ္ေပါ့။ အရင္ကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသစ္ဆိုတာမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္း၊ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္တံတားထိုးဖို႔ေလာက္ပဲဆိုေတာ့ တန္အမ်ားႀကီးမလိုဘဲ အေသးသုံးေလာက္ပဲေပါ့။ နံပါတ္သုံး ကေတာ့ သစ္ကုန္သည္အေသးစားေတြအတြက္ တန္ ၅၀ လိုင္စင္၊ အဲဒီလိုင္စင္က သစ္အမ်ိဳးေကာင္းေလးေတြပါ ထုတ္ခြင့္ ရတယ္။ အဲဒီလိုင္စင္နဲ႔ သစ္ကုန္သည္အေသးစားေတြက သူ႕ေဒသအတြင္းမွာ ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ စီးပြားျဖစ္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္လို႔ရတဲ့ လိုင္စင္ေပါ့။ အဲဒီလိုင္စင္က တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ သယ္ၿပီး ေရာင္းလို႔ရသလို ျပည္ပကိုလည္း ပို႔လို႔ရတယ္”။

ဒီလိုသစ္ေတာဦးစီးဌာနကေန ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့စနစ္ကေန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကေန ႏိုင္နင္းေအာင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမယ္ဆိုၿပီး ျပည္တြင္းေရာင္းဌာနဆိုၿပီး ဌာနတစ္ခုဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ဒီလိုအစီအမံေတြရွိေပမယ့္ ျပည္တြင္းသုံးဖို႔အတြက္ကိုပဲ သစ္ခိုးေနတာ ေတြရွိတာကို ေမးစရာရွိတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပုဂၢလိကသစ္ဆိုင္ေတြမွာ ဟည္းထေနေအာင္သစ္ေတြ ပုံၿပီး ႀကိဳက္တဲ့ အ႐ြယ္အစားကို သူတို႔ေျပာတဲ့ေဈးနဲ႔ဝယ္မယ္ဆိုရင္ လိုတဲ့အခ်ိန္ အလြယ္တကူရတယ္။ ဒီလိုသစ္ဆိုင္ေတြမွာ ေရာင္းႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ဘာေၾကာင့္ မေရာင္းႏိုင္သလဲ ဥပမာ – နယ္တိုင္းမွာ သာယာ၀တီမွာ ဘယ္သူက သစ္ေရာင္းဝယ္တာလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွာရင္ သစ္ေတြရမွာလဲ၊ ဒီလိုအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ လူေတြလိုက္လုပ္ၿပီး သစ္ေတြကို ရတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ယူၾကတယ္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြကို လိုအပ္တဲ့သစ္ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ တရားဝင္မျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္တာ၊ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လိုအပ္ သေလာက္ မေပးႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ ကိုယ္လိုအပ္တာကို ရတဲ့နည္းနဲ႔လုပ္ေတာ့ သစ္ခိုးတဲ့ လူေတြကို အားေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ (Weekly Eleven,Feb 2, 2015)

သစ္ခိုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္းအတြင္းေရးမႉး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ ဂဃနဏမသိဘဲ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ေဝဖန္ သင့္ မသင့္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္ ဟု ယူဆပါသည္။

စင္စစ္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း – MTE (ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္သစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ STB) သည္ လြတ္လပ္ေရးရစ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံအာဏာကိုမသိမ္းမီ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ေတာတြင္းကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကၽြန္းသစ္ခြဲစိတ္မႈ၊ ျပည္ပသို႔ကၽြန္းသစ္ေရာင္းခ်တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိကလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတစ္ဦးတည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ကၽြန္းသစ္ ကိုပင္ ျပည္တြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရး၌ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိခဲ့။ ကၽြန္းသစ္လုံးႏွင့္ ကၽြန္းခြဲသားမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တို႔ ဝယ္ယူရရွိေသာ ကၽြန္းသစ္လုံး မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ကၽြန္းခြဲသားမ်ားႏွင့္ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိေသာ ကၽြန္းခြဲသားမ်ားကို ျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ ၾကပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို ျပည္သူပိုင္သိမ္း လိုက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေသာ STB အေနျဖင့္ အစိုးရ ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းသစ္ခြဲသားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီတို႔၏ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ေလၽွာက္ STB ၏ တာဝန္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အတြင္းေရးမႉးႀကီးမွ မီဒီယာအား ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကေန ႏိုင္နင္းေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးမယ္ဆိုၿပီး ျပည္တြင္းေရာင္း ဆိုၿပီး ဌာနတစ္ခုဖြဲ႕လိုက္တယ္ဆိုေသာစကားသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံေျပာဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္တြင္းေရာင္းဆိုၿပီး ဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕လိုက္တယ္ဆိုေသာ စကားကလည္း အထက္တြင္ ေရးခဲ့သလို STB ၏ သမိုင္း ေၾကာင္းကို ဂဃနဏမသိဘဲ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ STB လက္ေအာက္၌ ျပည္ပသစ္တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာန အမည္ရွိ ဌာနတစ္ခုတည္းသာ မူလက ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရက သစ္မာလုပ္ငန္းအား ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူရင္းတာဝန္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကိုပါ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တိုင္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွ မူလ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနကို ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ ဌာနႏွင့္ ျပည္ပေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ ဌာနဟူ၍ ဌာနႏွစ္ခုခြဲၿပီး သီးျခားတာဝန္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္း အတြင္းေရးမႉး၏ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ တစ္ခ်ိန္က သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲႀကီးၾကပ္မႈလက္ေအာက္၌ ရွိခဲ့ေသာ ပုဂၢလိက သစ္ထုတ္သစ္ျဖန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (ထိုစဥ္က STB) အား အစိုးရက တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။

အမွန္ဆိုလၽွင္ ျပည္တြင္းသုံးသစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စာေရးသူလည္း ဘဝင္မက်ျဖစ္မိသည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ျပည္တြင္းသုံး သစ္ခြဲသား ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ေနေရးထိုင္ေရးခ်င့္ေတြးမိလၽွင္ျဖင့္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ထိုေဆာင္းပါးမ်ားေရးခဲ့ သည့္အခ်ိန္ကာလ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၏ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အစိုးရဆက္ဆက္လက္ထက္ ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေျခအေနကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္မိပါသည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ (၁၉၄၈- ၁၉၆၂) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ (၁၉၆၂- ၁၉၈၈)၊ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ (၁၉၈၈- ၂၀၁၁)၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္ (၂၀၁၁-၂၀၁၆)ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ သက္တမ္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ကာလဟူ၍ ေခတ္ငါးေခတ္ ပိုင္းျခားေလ့လာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလမ်ားတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (STB)၊ သစ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း (TC) ႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE) ဟူေသာ သုံးမည္ရ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေျခအေနကို ဇယားပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အထက္ပါဇယားသည္ လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္းကာလ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ျပည္တြင္းသစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေျခအေနကို တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း ေဖာ္ၫႊန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးသည္ဆိုေသာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္သည္ သစ္ေတာစီးပြားေရးက႑တစ္ခုလုံးကို ခ႐ိုနီတို႔ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ျမင့္မားတိုးတက္လာေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ သစ္အလုံး လိုက္တင္ပို႔မႈကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသစ္ခြဲစိတ္မႈက်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုကာလကို သစ္ခြဲစိတ္မႈ လုပ္ငန္း (Sawmilling Industry) ေနဝင္ခ်ိန္ဟုပင္ သမုတ္ၾကသည္။ ထိုကာလအတြင္း ျပည္တြင္းသုံးသစ္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမၽွျဖန္႔ျဖဴးပမာဏမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကာလဟုဆိုႏိုင္ေသာ ၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၈ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမၽွျဖန္႔ျဖဴးမႈပမာဏထက္ ကၽြန္းသစ္တြင္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္မာတြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကာလအတြင္း MTE အေနျဖင့္ ၎၏သစ္ခြဲစိတ္အင္အား (Sawmilling Capacity ) ကို တျဖည္း ျဖည္းေလၽွာ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း MTE ၏ ျပည္တြင္း သုံးသစ္ခြဲသားျဖန္႔ျဖဴးမႈပမာဏ က်ဆင္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

ပုဂၢလိကမ်ားအေနျဖင့္ကလည္း MTE ထံမွ ဝယ္ယူရရွိေသာ သစ္လုံးမ်ားကို သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္ထြက္ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္း၌သာ အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစီးပြားေရးက႑ႏွစ္ခုစလုံးမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ျပည္တြင္းသုံးသစ္ ရွားပါးျခင္း၊ ပုဂၢလိကထုတ္ျပည္တြင္းသုံးသစ္ခြဲသား ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ကို သာမန္ျပည္သူတို႔ ယေန႔ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိပါသည္။ သစ္သားျဖင့္ အိမ္သစ္ေဆာက္ရန္မဆိုထားႏွင့္ သစ္သားအိမ္ေဟာင္းျပင္ရန္ကိုပင္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရလ်က္ရွိၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၏ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ေဖာေဖာသီသီ သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး သိမ္းဆည္းရမိေသာသစ္ (ခိုးသစ္)မ်ားအား ျပည္တြင္း၌သာ ျဖန္႔ျဖဴးမည္ဆိုေသာစကားကို ျပည္သူအမ်ား က လက္ကမ္းႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာေဖာသီသီသုံးႏိုင္ဖို႔ ခိုးသစ္မ်ားမ်ား ထုတ္ပါဗ်ိဳ႕ ဟူ၍ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ၾကလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

သစ္႐ိုင္း

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *