ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ သုံးေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၄

 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လွည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တရားဝင္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈ ၃၀၇၄ ႀကိမ္အထိရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္း က ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတရားဝင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေပါင္း မည္မၽွရွိေနၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီအဆင့္ဆင့္ မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္အေျခအေနကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၃ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၈၄၈ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၀၇ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅၇၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ၃၇၂ ႀကိမ္ တရားဝင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အဓိကအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရ အေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက ျပ႒ာန္းထားေသာ ယင္းဥပေဒသည္ အျမင္ေကာင္းရုံသက္သက္သာျဖစ္ေနမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးေဖသန္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း ၍ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသလူမႈစီးပြားေရးအား ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက လက္ခံႏိုင္ျခင္းရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေန ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *