အရင္းအႏွီးႀကီးသည့္ ရခိုင္အေရး သင္ခန္းစာမ်ား

 

ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္အေရးမွ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး ေပးထားရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆင္ျခင္လိုက္ပါသည္။

ရခိုင္အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆြဲခ်ေနေသာ အေရးႀကီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္အစားဆုံးကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ျမန္မာျပည္ဆိုလၽွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တြဲၿပီး သိၾကသည္။ ယခုဆိုလၽွင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ တြဲၿပီးျမင္ၾကသည္။ ယခုမူ ျပည္ပတြင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆြဲခ်ိတ္လိုက္ၾကသည္။ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရာင္မွိန္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္သူ၏ အေရာင္အဝါေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွီတြဲေနရာ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရာင္မွိန္သြားလၽွင္ အျခားေသာ ျမန္မာ့အေရးမ်ားတြင္ပါ အလုံးအရပ္ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္သည္။

အၿမဲအငိုက္မိ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပႆနာျဖစ္သည့္အခါတိုင္း အငိုက္မိသည္မွာ အမ်ိဳးသားစ႐ိုက္လကၡဏာအသြင္ေဆာင္သည္။ ယခုအခါတြင္လည္း ရဲကင္းမ်ား အတိုက္ခံရသည့္အခါမွ ကပ်ာကယာ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ေဘာလုံးစကားျဖင့္ေျပာရလၽွင္ တစ္ဖက္အသင္း၏ ကစားကြက္ေနာက္ လိုက္ေနရသည္။ ယခုမွ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္ျဖစ္ေနက်ပင္ ကစားကြက္ေနာက္လိုက္ေနရရာ ယခင္ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမယူ ႏိုင္ေသးဟုသာ ဆိုရမည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ၿပိဳင္ေနရသည္ႏွင့္မတူဘဲ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းရသည့္ အသြင္ေဆာင္သည္။ ရခိုင္အေရးကို အၿမဲမ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ လိုအပ္ခ်က္သည္ ထင္ရွားသည္ထက္ ထင္ရွားလာသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ အျခားဘာမွလုပ္စရာမလိုဘဲ ရခိုင္အေရးကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အၿမဲေလ့လာသုံးသပ္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာမ်ား၏အေၾကာကို သိေသာသူမ်ားလည္း ပါရန္လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသူမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးတြင္လည္း ပါဝင္ေနၾကရျပန္ရာ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ အျခားအေရးမ်ား နစ္နာႏိုင္ေျခမ်ားလည္းရွိသလို အျခားအေရးမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္အေရး နစ္နာႏိုင္ေျခလည္းရွိသည္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားထဲမွ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးတစ္ပါး သီးသန္႔ခန္႔ၿပီး ရခိုင္အေရးကို ကိုင္တြယ္သင့္သည္။ ထိုဝန္ႀကီးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္႐ိုက္အစီရင္ ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုဖီအန္နန္ အစီရင္ခံစာ

ရဲကင္းမ်ားကို ဝင္တိုက္ျခင္းသည္ ကိုဖီအန္နန္ အစီရင္ခံစာ ေပၚထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေပၚရာ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံတကာက အေလးထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အေလးထားျခင္းကို တစ္ဖက္အဖြဲ႕က သိေၾကာင္း ျမင္သာသည္။

ကိုဖီအန္နန္၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကို သေဘာတူႏိုင္ခ်င္မွ တူၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊ ကိုဖီအန္နန္ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလးစားသည့္အတြက္ ယင္းအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားေၾကာင္းကိုမူ ျငင္းပယ္ရန္ ခက္ခဲမည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္အားႏွင့္ ေရခံေျမခံတို႔ေပၚမူတည္ၿပီးသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကိုမူ အလိုလိုနားလည္ရမည္။

ႏိုင္ငံတကာအျမင္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ

ႏိုင္ငံတကာအျမင္သည္ အျခားဘက္တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံငယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာကို အားကိုးေနရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ႐ုစိုက္သည္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာကေျပာတိုင္း လိုက္လုပ္ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။

ႏိုင္ငံတကာအျမင္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပသည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္အထဲတြင္မွ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္အေပၚ ဩဇာမ်ားစြာသက္ေရာက္သည္။

ရခိုင္ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထင္ဟပ္ရန္မွာ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာမ်ားကို အျပစ္တင္႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာအေၾကာကို သိသူမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးကို တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ား ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ရန္လိုပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမပါဝင္လၽွင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ေပးၿပီး ျပင္ပမွ ေခၚယူရန္လိုပါသည္။

တစ္ဖက္အဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္မွာရွင္းသည္။ ကိုဖီအန္နန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္မည့္အခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ုံစိုက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ႀကိဳတင္ထားရွိသည့္အစြဲလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည္။ ရဲကင္းမ်ားကို ဝင္တိုက္လၽွင္ ႏိုင္ငံတကာ အာ႐ုံပိုစိုက္မည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပန္တိုက္သည္ကို အမွားေစာင့္မည္။ မမွားလည္း ျပႆနာမရွိ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္းသို႔ ထြက္ေျပးၾကမည္သာျဖစ္ရာ ယင္းသည္လည္း သတင္းျဖစ္မည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ႏိုင္လၽွင္ မိမိ၏အင္အားကို မိမိအားေထာက္ခံသူ ႏိုင္ငံမ်ားအား ျပသႏိုင္မည္၊ ထိုအခါ လက္နက္လူသူသင္တန္း အေထာက္အပံ့ရႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈက်ေနေသာ အစိုးရမ်ားရွိသည့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရႏိုင္သည္။ Freedom Fighter မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းသူမ်ားအျဖစ္ အဆင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ေနရာရေကာင္းရလာမည္ဟု တြက္ၾကမည္။ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ႈံးလၽွင္လည္း ျပႆနာမရွိ၊ အားနည္းသူႏွင့္ အားႀကီးသူတိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ၏ က႐ုဏာကို ရမည္။

ရန္သူမိတ္ေဆြ ဘယ္လိုခြဲမလဲ

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္အေရးေဆြးေႏြးရန္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ၿဗိတိန္က အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မျဖစ္လိုက္ဘဲ ၿပီးသြားသည္။ အေမရိကန္ကလည္း ရခိုင္အေရး ကုလသမဂၢတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိအားေပးသည္။

တစ္ခ်ိန္က ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီလားဟု ထင္စရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြား Self -interest ကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္ၾကသည့္သေဘာဟုလည္း ျမင္ႏိုင္သည္။

ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ားဟု မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ ခံယူထားရာ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားသည့္အေရးမ်ားကို ကမကထျပဳၿပီး တင္သြင္းတတ္ၾကသည္။ မိမိျပည္တြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္းဟု အစြပ္စြဲမခံရေလေအာင္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏အေရးကို အသုံးခ်ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္မ်ား ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ယခုကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္အေရးကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ရာ အေျခအေနထင္သေလာက္ မဆိုးလွဟုလည္း တြက္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရသည္ ရန္သူမိတ္ေဆြခြဲျခားရာတြင္ အၿမဲတမ္းရန္သူ၊ အၿမဲတမ္းမိတ္ေဆြဟု ၿခဳံၿပီးစဥ္းစားျခင္းထက္ မည္သည့္ကိစၥတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသည္ရန္သူ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသည္ မိတ္ေဆြဟု Issue-based ‘အေၾကာင္းအရာအေျခခံ’ ကာ စဥ္းစားရန္လိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္ရွိ သံအမတ္အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို သိနားလည္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အထက္အရာရွိမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက နားလည္ မလည္မူ မေသခ်ာပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားရွိတတ္ၾကသည္။

ဘယ္သူ႕ထံက သင္ယူမလဲ

ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းကို နမူနာအျဖစ္ ျပသေနၾကသည္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ ပထမဦးစြာ ေျပာလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ကိုယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံထံကမွ ပုံတူကူး၍မျဖစ္ပါ။ တစ္ဆင့္ထပ္တက္ၿပီး ေျပာရလၽွင္ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ အေရးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေျဖရွင္းပုံ ေျဖရွင္းနည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္း မတူႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ သံတမန္အင္အား၊ စစ္ေရးအင္အား၊ စီးပြားေရးအင္အား စသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ေတာင့္တင္းသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ကဲ့သို႔ မေတာင့္တင္းသည့္ႏိုင္ငံငယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အတုကိုယူၿပီး ေျဖရွင္း၍မရပါ။ ဘ၀တူ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအနက္မွ ကိုင္တြယ္ပုံ ကိုင္တြယ္နည္း ေအာင္ျမင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထံမွသာ ပညာယူရပါမည္။ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ အရပ္သားေရာေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားရန္ခက္ခဲေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ သမား႐ိုးက်တိုက္ပြဲဝင္နည္းမ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရး

ရခိုင္အေရးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရးျဖစ္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေက်ာခ်င္း ကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္ေက်ာမွဓားကို ေၾကာက္ေနရလၽွင္ ေရွ႕ကရင္ဆိုင္ရွင္းရမည့္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အလုပ္တြင္မည္မဟုတ္။ အခ်င္းခ်င္းကိစၥ ေနာက္မွရွင္းလၽွင္ရသည့္အတြက္ ရခိုင္အေရး အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းလိုက္ေစလိုသည္။

တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ထပ္တိုးရရွိေနသည့္ ရခိုင္သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြး သိကၡာအကုန္အက်စရိတ္ ႀကီးမားလွသည့္အတြက္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္သင့္ပါ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *