တူရကီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကာခ့္ PKK ပဋိပကၡ

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးၾကား (Consolidation) ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းမႈသည္ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေစေရးအကူအညီျဖစ္သည္ဟု ယူဆခ်င္စဖြယ္ပင္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။

တူရကီႏိုင္ငံ၏ ကာ့ခ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ ေဆာင္ေရးအေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ ဟု ေမၽွာ္လင့္ၾကလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ မွတ္တမ္းမ်ားက အျခားအရာမ်ားကို ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေမြးဖြားလာျခင္း

မူရင္းအတိုင္းဆိုပါက တူရကီႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းမႈသည္ လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမႈကို မီးထိုးေပးသည္ဟု ယူဆ စရာရွိသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ယင္းအာဏာရွင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ အျခားေသာအမ်ိဳးသားမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ကာ့ခ္အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒႏွင့္ ကာ့ခ္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကာ့ခ္ အလုပ္သမားပါတီ (PKK) ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚထြန္းလာေရး မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ ေပးခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ တရားဝင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ကို ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီႏိုင္ငံ ခံစားခဲ့ရသည္။ သီးျခား အမွတ္လကၡဏာရွိေၾကာင္း (Identity) ကာ့ခ္မ်ား ေတာင္းဆိုသည္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထံသို႔ လမ္းလႊဲေပးရမည့္အစား တူရကီႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈကို အစဥ္အၿမဲ ျငင္းပယ္ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကာ့ခ္ဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက တားျမစ္ထား ခဲ့ေသာ္လည္း ကာ့ခ္ဘာသာအသုံးျပဳမႈ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒကို ၁၉၈၃ ခုနစ္တြင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ (၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္ ) တူရကီ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကာ့ခ္ေဒသအမ်ားစုကို စစ္ဇုန္မ်ားအျဖစ္ တူရကီ စစ္တပ္ေျပာင္းလဲခဲ့ကာ ယင္းေဒသတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
ကာခ့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ PKK ကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္လာကာ တူရကီအစိုးရကလည္း စစ္ေရးအရတုံ႔ျပန္သည့္အခါ အေျခအေန ပိုဆိုးသြား သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး အန္ကာရာ လုပ္ေဆာင္သည့္ မ်ားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒထုတ္ျပန္ျခင္း တို႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ တူရကီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကာ့ခ္ လူမ်ိဳးမ်ားၾကား မယုံၾကည္မႈတိုးပြားလာမႈဆီသို႔သာ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာ ေပၚလာသည္။ ကာ့ခ္အမွတ္လကၡဏာဖိႏွိပ္မႈသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို တိုးပြားေစၿပီး ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေရးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား ယင္းကဲ့သို႔ တိုးပြားလာမႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အာဏာရ အီလိခ္မ်ားက ပိုအသုံးျပဳလာသည္။

အဆိုးေက်ာ့မွသည္ ေကာင္းျမတ္မႈ သံသရာသို႔

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီစတင္လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါ အဆိုးေက်ာ့သံသရာမွ ေကာင္းျမတ္မႈ သံသရာသို႔ စတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ကိုပင္ေဟဂင္ႏိုင္ငံေရး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိရမည့္ ဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္PKK ေခါင္းေဆာင္ အဒူလာအိုကလန္ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈ၊ ကာခ့္မ်ား ၏ စစ္ေရး႐ႈံးနိမ့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။

ကာ့ခ္မ်ားအတြက္ အသံလႊင့္႐ုံမ်ားထူေထာင္ခြင့္၊ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာ့ခ္ဘာသာျဖင့္ နာမည္ေပး ခြင့္၊ သီးသန္႔စာသင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ကာ့ခ္ဘာသာ သုံးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အျခားေသာ အေထြေထြဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည့္ ေသဒဏ္ေပးမႈဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကလည္း ကာ့ခ္တို႔၏ဘ၀မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာသက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကသာမက ယင္းမွ တစ္ပါး အျခားေသာေဒသမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးသည့္ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚ သက္ေရာက္ေစခဲ့ သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလတြင္ အီရတ္ကာ့ခ္ေဒသအေပၚ တူရကီစစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ တူရကီႏွင့္ ကာခ့္ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္သြယ္မႈ လြန္စြာေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသစ္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဒသတြင္းအေရးတြင္ တူရကီ၏ အေနအထားခိုင္မာလာသည္။

ယင္းယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အစၥေရးႏွင့္ ဆီးရီးယားၾကား ေစ့စပ္မႈ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဆီးရီးယား ႏွင့္ အီရတ္ေဆြးေႏြးမႈတို႔တြင္ တူရကီဝင္ေရာက္ေစ့စပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္တို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ အစၥလာမ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနႏိုင္မႈကို တူရကီက ယင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ထူးထူးျခားျခားျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အျခားေသာေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စံနမူနာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို အေနာက္တိုင္းက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းတိုးတက္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

တုံ႔ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျပန္ျဖစ္ျခင္း

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆီမွ တူရကီေနာက္လန္က်လာသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းလားရာပိုမိုသိသာလာသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ PKK တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ စတင္ လာကာ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ ျပင္းထန္လာသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအရ တူရကီဒီမိုကေရစီ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္းႏွင့္ ကာခ့္ပဋိပကၡ ျပင္းထန္လာျခင္းတို႔ၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု ယူဆရန္ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ ယင္းထက္႐ႈပ္ေထြးသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တူရကီ ဒီမိုကေရစီ တုံ႔ဆိုင္းေနၿပီျဖစ္ကာ ကာ့ခ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို တရားမၽွတမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (AKP) အစိုးရ စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကအတိုက္အခံ ပါတီမ်ားဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အီရတ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္မထားသည့္ PKK သူပုန္ ၃၈ ဦး တူရကီအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈကို လူထုက ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္းကို တူရကီျပည္သူအမ်ားစု လက္မခံႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေရးနိမ့္သြားသည္။ တူရကီဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈ အားေကာင္း သည့္ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ေသးသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဂီဇီပန္းၿခံ၌ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲတြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ မ်ားလာျခင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ စတင္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္သည့္ ကာ့ခ္ေဒသ ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တူရကီအစိုးရ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကႏွင့္ မတူဘဲ အဓိကအတိုက္အခံ CHP ပါတီအပါအဝင္ တူရကီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ ေအာင္ပြဲရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တူရကီပါလီမန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ မဲဆြယ္မူတြင္ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္အာဏာ ကန္႔သတ္ေရးကို အဓိက မဲဆြယ္ကတိ အျဖစ္ ကာ့ခ္လိုလားေသာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (HDP) သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ AKP ႏွင့္ ကာ့ခ္ HDP ပါတီ ၾကားတင္းမာမႈ တိုးပြားလာကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ က်႐ႈံးသြားသည္။

ပဋိပကၡ-ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟ

ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးၾကား ထူးျခားသည့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ကို တူရကီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လားရာမ်ားက ျပသလ်က္ရွိသည္။ တူရကီဒီမိုကေရစီ တစ္သမတ္တည္း အေျခအေနဆိုး႐ြားေနခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈလားရာ ပိုမိုခိုင္မာလာသည္။ ယင္းလားရာကို ယေန႔တြင္ပင္ ေတြ႕ေနရသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ေပၚလာေအာင္ေစာင့္မည့္အစား တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ထင္ရွားသည့္ ကာခ့္အုပ္စုအခ်ိဳ႕ လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစၥတန္ဘူ မူဝါဒစင္တာက ေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တူရကီတစ္ႏိုင္ငံလုံး ဒီမိုကေရစီအက်ပ္အတည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ ယင္းအုပ္စုမ်ားက ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ေတာင္းဆိုသည္ထက္ တူရကီႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ယင္းတို႔က လိုလားလ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ၊ အာဒိုဂန္၏သမၼတစနစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာ့ခ္ HDP ဆန္႔က်င္မႈတို႔မွတစ္ဆင့္ ထင္မထားသည့္ လားရာမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကာ့ခ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိန္ၫွိခဲ့ၾကသည္။

ကာခ့္မ်ား၏ မဟာမိတ္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ သတ္မွတ္ထားသည့္ တူရကီ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ CHP ပါတီထံသို႔ ဦးလွည့္ရမည့္အစား လက္ရွိတြင္ အာဏာရ AKP ပါတီကို ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူအျဖစ္ ကာ့ခ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု လက္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ကာခ့္မ်ားအတြက္ နာက်င္ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ေပၚေပါက္ေစရန္ (ကာခ့္မ်ား) တင္းတင္းမာမာဖိအားေပးမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔သင္ခန္းစာ ရလိုက္သည္။

အာဒိုဂန္သည္ လက္ရွိတြင္ ၂၀၀၉ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုအားေကာင္းေနကာ အတိုက္အခံမ်ားမွာ သိသိသာသာ အားေပ်ာ့လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္မႈ၊ အေလၽွာ႔ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အာဒိုဂန္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုအေျခအေန ေကာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေပၚ တင္းတင္းမာမာ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး ပိုခက္ေနသည္။

နိဂုံး

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ပြားေနသည့္) ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈတြင္ အခ်က္သုံးခ်က္ ရွိေနသည္ကို ကာ့ခ္ပဋိပကၡႏွင့္ တူရကီ၏ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ကင္းမဲ့မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး လကၡဏာမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈတို႔သည္ တည္ဆဲ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆီသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း ပဋိပကၡအဆုံးစြန္ထိ ေျဖရွင္းေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအေပၚ မွီခိုေနရန္မလိုဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ေပ။ တူရကီျဖစ္စဥ္တြင္ ဒီမိုကေရစီတုံ႔ဆိုင္းေနခ်ိန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေစေရး အတားအဆီး မဟုတ္သည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖန္ ပဋိပကၡ ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈသည္ တူရကီ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိသည္ကို ျပသထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးကိုစေတးၿပီး အာဏာရွင္ဆန္သည့္ သို႔မဟုတ္ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အသာစီးရထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုေရး ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား လိုလားသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကာ့ခ္အုပ္စုမ်ားသည္ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္လ်က္ ရွိသည္။

တတိယအခ်က္မွာ လူမ်ိဳးစုၾကား ပဋိပကၡေျဖရွင္းမူ စတင္ျခင္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္တည္ၿမဲေရးတို႔ၾကား ခြဲျခားထားရန္လိုအပ္သည္ကို တူရကီျဖစ္စဥ္က ျပသလ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္တည္ၿမဲႏိုင္မႈ အေျခမခိုင္သည့္အခါတြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီအေရးပါမႈ တိုးပြားလာသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိပါက ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းထား ရန္ ခက္ခဲမည္။ ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ တြန္းအားေပးသည့္ ခိုင္မာေသာ (အာဏာရွင္ဆန္သည့္) ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ မနက္ျဖန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရး ပဋိပကၡေပၚလာေစ ရန္ အလြယ္တကူ မီးထိုးေပးႏိုင္သည္။ အလားတူ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ကာလအလယ္အလတ္ႏွင့္ ေရရွည္ကာလတြင္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ က်ဆင္းျခင္း တို႔ႀကဳံေတြ႕ပါက လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစကာ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တင္းမာမႈ တိုးျမင့္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားကိုပါ က်ဆုံးေစႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္ထိန္းထားေရးတြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနပါ က အဆိုပါတိုင္းျပည္ကို အထိအခိုက္မခံ ႏိုင္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာပါက ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ နယ္ပယ္တြင္ပါ အားနည္းေစမည္။ တူရကီႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကာ့ခ္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆီးရီးယားအေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ တူရကီေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကာခ့္ဒီမိုကရက္ တစ္သမဂၢပါတီ (PYD) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံထားေသာ္လည္း ယင္းဆီးရီးယားကာ့ခ္အဖြဲ႕သည္ တူရကီကာ့ခ္ PKK ႏွင့္ အတူတူသာ ျဖစ္သည္ဟု အန္ကာရာက သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ ကြာျခားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရး တူရကီကို အားေပ်ာ့ေစသည္။ ကာခ့္ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ အလြန္အကၽြံေၾကာက္႐ြံ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ တူရကီ၏ေတာင္ပိုင္း အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အျမင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ကိုးကား – Carnegie Endowment for International Peace

ခ်မ္းေျမ႕

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *