ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အက်ပ္အတည္းစီမံေရး ပင္မအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံအေပၚ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္လိုအပ္မည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအကဲျဖတ္ရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ငါးႏိုင္ငံႏွင့္ အလွည့္က် ေ႐ြးေကာက္ထားသည့္ အဖြဲဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံတို႔ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေလ့ ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံပိုင္းအားျဖင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီတြင္း သိသာ ထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသျဖင့္ ကမၻာ့လုံၿခဳံေရးျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူအျဖစ္ ပါဝင္ ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အာဏာကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္၊ က႐ိုင္းမီးယားကို ႐ုရွားသိမ္းယူမႈ၊ ႏ်ဴကလီး ယားလက္နက္မ်ား ေျမာက္ကိုရီးယား ထုတ္လုပ္ေနမႈတို႔က လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကို စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းပုံ

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွား၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ငါးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး P 5 ဟု တစ္ေပါင္းတစ္စည္း တည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ ယင္းအၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အနက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမဆို ဗီတိုအာဏာ အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္တာ အလွည့္က် တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဗီတိုအာဏာက်င့္သုံးပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ယင္းကဲ့သို႔ P5 ႏိုင္ငံမ်ား အသာစီးရေနမႈသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ စစ္ႏိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ စစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေအာ္ဒါကို ပုံသြင္းခဲ့သည္။ ကမၻာ့လုံၿခဳံေရးကို ကမၻာ့ပုလိပ္ေလးဦး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ပုံေဖာ္လိုသည့္ အေမရိကန္သမၼတ ဖရန္ကလင္႐ူစဘဲ့၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္ (ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ) ပါဝင္လာသလို ဂ်ာမနီအင္အား တိုးပြားလာႏိုင္ေျခ သို႔မဟုတ္ ဆိုဗီယက္ ရန္ျပဳႏိုင္ေျခကို ၾကားခံအျဖစ္ ဟန္႔တားရန္လိုလားျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အဆင့္အတန္းရရွိေရး ျပင္သစ္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ သက္တမ္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ ဗီတိုအာဏာအသုံးအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုေခတ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေရး တြက္လၽွင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရာေက်ာ္ကို ပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗီတိုအာဏာ အသုံးျပဳမႈ တိုးျမႇင့္လာသည္။

ေကာင္စီ ဥကၠ႒တာဝန္ကို လတိုင္း အလွည့္က် ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အေထြေထြညီလာခံ မဲသုံးပုံ ႏွစ္ပုံျဖင့္ တက္လာသည့္ အၿမဲတမ္းတန္း အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံကိုပါ အာဂ်န္ဒါခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ေပး အပ္ထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဝင္ျဖစ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးထိန္းသိမ္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေငြေပးပို႔မႈ၊ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္မႈ တို႔ပါဝင္သည္။ ဒုတိယသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး အာဖရိက အုပ္စုမွ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးေနရာ၊ အာရွ-ပစိဖိတ္အုပ္စုမွ ႏွစ္ေနရာ၊ အေရွ႕ ဥေရာပအုပ္စုမွ တစ္ေနရာ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေရ ဘီယံအုပ္စုမွ ႏွစ္ေနရာ၊ အေနာက္ဥေရာႏွင့္ အျခားအုပ္စုမွ ႏွစ္ေနရာဟူ၍ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ အာရပ္အုပ္စုေနရာသည္ အာဖရိက ႏွင့္ အာရွအုပ္စုၾကားတြင္ တရားဝင္မဟုတ္ သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ပုံစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ေကာင္စီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အေရးယူမႈေကာ္မတီ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၊ ႏ်ဴကလီးယား၊ ဇီ၀ႏွင့္ ဓာတုလက္နက္ေကာ္မတီ၊ ရဝမ္ဒါဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုင္ရာ တရား႐ုံးတို႔ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးအတြင္းရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးစစ္ဆင္ေရးဌာနႏွင့္ ေျမျပင္အေထာက္အကူျပဳေရး ဌာနတို႔က စီမံသည္။

ပဋိပကၡစီမံေရး လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ အခန္း ၆ ႏွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ရည္မွန္းထားသည္။ ယင္းအခန္း ၆ အရ ေစ့စပ္မႈ၊ ၫွိႏႈိင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖ ရွာရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ပါက အခန္း ၇ အရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရး စစ္အင္အားအသုံးျပဳခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡစီမံေရး အလုပ္မ်ားအနက္ သိသာထင္ရွားဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးစစ္ဆင္ေရး ၁၅ ခုကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယူနီေဖာင္းဝတ္ ၉ ေသာင္း ေက်ာ္ကို စီမံလ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ အားၿပိဳင္ေနျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စစ္ေအးေခတ္ကာလတြင္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားအၾကား တင္းမာမႈ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္တင္းမာမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးေကာင္စီ လုပ္ႏိုင္ရည္အေပၚ သံသယဝင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို ႐ုရွားထုတ္ ဒုံးက်ည္အသုံးျပဳၿပီး ပစ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းရွိ ႐ုရွားလိုလားသည့္ ခြဲထြက္ ေရးသူပုန္မ်ားကို အေရးယူေရး လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားက ဗီတိုအာဏာသုံး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အလားတူ ဆီးရီးယားအစိုးရ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ ရက္စက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ရန္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႐ုရွားက ရွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဗီတိုအာဏာ အသုံးျပဳ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး စစ္ဆင္ေရး ၅၁ ခုကို လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္အမ်ားစုသည္ က်႐ႈံးႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ပဋိပကၡနယ္မ်ားေပၚ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုမိုစစ္ဆန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္ စစ္ဘက္စစ္ဆင္ေရးကို အသုံးျပဳသလို ရဲတပ္ဖြဲ႕တပ္ျဖန္႔ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖ ရွင္းေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္က႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ မၾကာခဏ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေရးယူမႈသည္ ကုလသမဂၢ အဋိပညာဥ္ အပိုဒ္ ၄၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကို ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္လာသလို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္ ၆၆၄ ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္း ၃၈၂ ခု ကို အေရးယူပိတ္ ဆို႔ ထားသည္။ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေရနံအစီအစဥ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား၊ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အလုံးစုံပိတ္ဆို႔ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကို သီးသန္႔ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သီးျခား ပစ္မွတ္ထားသည့္ စမတ္က်ေသာအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈပုံစံကို က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ မူရင္းေပၚထြက္ရာ ေနရာစစ္ေဆးသည့္ စနစ္က်င့္သုံးမႈေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း စစ္ဇုန္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ စိန္မ်ား ေရာင္းဝယ္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလုံးစုံပိတ္ ဆို႔မႈမဟုတ္ဘဲ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ဆို႔ ျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သိမ္းျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္စည္မ်ား ပို႔ခြင့္၊ သြင္းခြင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔သည္ စံႏႈန္း တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ ေသာ္ သီးျခား ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈေၾကာင့္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ႏွစ္မ်ိဳး သုံးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း စသည့္အေရးမ်ားကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

စစ္အင္အားသုံးခြင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ခြင့္ျပဳရသလား

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္အရ စစ္အင္အားအသုံးျပဳျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီခြင့္ျပဳေပးမွသာ တရားဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္အားအသုံးျပဳျခင္း၏ တရားဝင္မႈ (တရားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈႏွင့္မတူေပ) အေပၚ ဆက္လက္အျငင္းပြားေနရေသးသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ ေထာက္ျပ လ်က္ရွိသည့္ျဖစ္ရပ္သည္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အတည္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိုဆိုဗို အေပၚ ေနတိုး စစ္အုပ္စု ၇၈ ရက္ၾကာ ေလေၾကာင္းစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမႈ ျဖစ္သည္။ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပိတ္ဆို႔မည္ဟု ႐ုရွားက ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီးေနာက္ ကိုဆိုဗာ အယ္ေဗးနီးယန္းမ်ားကို ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ေနမႈမွ ကာကြယ္ေရး ဗုံးႀကဲစစ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေသာ္လည္း တရားဝင္မႈရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သီးျခား ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ား တြင္ ကာကြယ္ေပးေရး တာဝန္ရွိမႈ (R2P) ေပၚထြက္လာမႈကလည္း လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ စစ္အင္အားအသုံးျပဳခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံေပါက္ေနသည္။ ယင္းအယူဝါဒကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ စတင္က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံး (Populations) ကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းအသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးရ မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္၊ သိသာထင္ရွားစြာ ပ်က္ကြက္ပါက (Manifestly Fails) အတင္းအက်ပ္ နည္းလမ္းမ်ားကို အားလုံးစုေပါင္းအသုံးျပဳသင့္ (Should) သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီသည့္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈကို တရားဝင္မႈရွိစြာ (Legitimately) က်င့္ သုံးႏိုင္သည္ဟု အဆက္ဆက္ေသာ အေမရိကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း ရပ္တည္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက လက္မခံေပ။ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အေျခအေနမွတစ္ပါး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အင္အားအသုံးျပဳမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေရးဆိုသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး တာဝန္ရွိမႈက ( R2P) ေျပာင္းလဲေစျခင္းမရွိဘဲ လက္ေတြ႕တြင္ အားပင္ျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လစ္ဗ်ားကို ေနတိုးဦးေဆာင္ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း၊ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔တြင္ ယင္းျငင္းခုံမႈ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ား

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီဖြဲ႕စည္းမႈသည္ လက္ေတြ႕ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မႈ မရွိ ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေကာင္စီတြင္း အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ အေရအတြက္ကို ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ၁၀ ႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုးျမႇင့္လိုက္သလို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ေနရာကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံက ရယူလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ေကာင္စီတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိေတာ့ေပ။

ဘရာဇီး၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက စသည့္ ေဒသဆိုင္ရာပါဝါမ်ားက ေကာင္စီတိုးခ်ဲ႕ေရး သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းေနရာရရွိေရးလိုလားလ်က္ရွိသည္။ ဗီတို အာဏာေပး အပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ P5 အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားသာ ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိၿပီး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု R2P လိုလားသူမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုမာလီယာ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင့္ ရဝမ္ဒါျဖစ္စဥ္တို႔တြင္ ကုလသမဂၢ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆိုမာလီယာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စစ္ဘုရင္တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးေရးတြင္ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ရိန္းဂ်ား ၁၈ ဦး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ ရၿပီးေနာက္တြင္ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတြင္း ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေရးကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လိုလားျခင္းမရွိသလို အျခားေသာ ပါဝါ မ်ားကလည္း လိုလားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံ၌ တြက္စီလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ရွစ္သိန္းေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ ရသည္။

ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္အလြဲသုံးစားမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ၎တို႔အေပၚပါ ေစာင့္ၾကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အေနႏွင့္ မၾကာခဏ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕လ်က္ ရွိၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမရွိခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႕တြင္း အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအေရးတြင္လည္း အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က တစ္ဖက္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကတစ္ဖက္ ရပ္တည္ခ်က္ကြဲျပားကာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲလ်က္ ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ျပဳျပင္ေရးအလားအလာ

ကုလသမဂၢပဋိပကၡကိုျပင္ဆင္ရန္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုအားလုံး ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံတြင္ ျပည္တြင္း ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဝးကြာဦးမည္။ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏အာဏာ ကန္႔သတ္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လိုလားမည္ မဟုတ္ေပ။ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကို ေျပာင္းလဲရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူေသာ္လည္း အဆိုျပဳခ်က္ အသီးသီးေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအေရအတြက္တိုးခ်ဲ႕ရန္ အခ်ိဳ႕က အဆိုျပဳသလို အခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံေနရာသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုလားလ်က္ရွိသည္။ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ အနီးကပ္တိုင္ပင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ားက လိုလားလ်က္ရွိသည္။

ခ်မ္းေျမ႕

ကိုးကား – Council on Foreign Relations

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *