အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

 

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ ဌာနအသီးသီး သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းေဆာင္အသီးသီးတြင္ ေလာကနိယာမအရ အဆိုး၊ အေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးတြဲေနသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ဳပ္ေဆာင္မွာ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆိုး၊ အေကာင္း ျခားနားမႈ အမ်ားဆုံးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မည္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္မဆို တရား႐ုံးကိစၥ မၿပီးျပတ္ေသး၍ အခ်ဳပ္က်သူမ်ားအားလုံး အခ်ဳပ္ေဆာင္သို႔ ဝင္ဝင္ခ်င္း ေရွးယခင္ကတည္းက ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ထုံးစံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို လိုက္နာၾကရသည္။ မလိုက္နာ၍လည္းမရ။ လိုက္နာသူမ်ား မည္သို႔၊ မလိုက္နာႏိုင္သူမ်ား မည္ပုံခံစားရေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။ ေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ား မ်က္စိတစ္ဖက္ပိတ္ ေပးထားေသာ နိစၥဓူ၀ အမႈကိစၥကေလးမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳပ္သားမ်ား အေနအစား ေခ်ာင္ျခင္း၊ က်ပ္ျခင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ျခင္း၊ ခက္ခဲပင္ပန္းျခင္းတို႔ ရွိတတ္သည္။

တစ္ဆင့္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ တန္းစီးမ်ား၊ တန္းစီးတို႔၏ လက္ေထာက္မ်ားက အခ်ဳပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ အခရာက်လွသည္။ ၎တို႔မွာ အခ်ဳပ္က်သူမ်ားေတာ့မဟုတ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားသာ။ ၎တို႔သည္ ေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ား မ်က္ႏွာမပ်က္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာရေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ေထာင္မႉးမ်ားသာမက ေထာင္ပိုင္ႀကီးအဆင့္မ်ိဳးကပင္ ထိုက္သင့္ေသာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား၊ သင့္တင့္သည့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ေထာင္မႉးမ်ားကပင္ အထူးမ်က္ႏွာေပးထားၾကရသည္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္အေၾကာင္းကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ယာယီ သို႔မဟုတ္ ကာလတစ္ခုစာ အျပစ္ဒဏ္မက်မီ ေခတၱေရာက္ရွိလာသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္းစီးအခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ အျခားေထာင္သားမ်ားကဲ့သို႔ မိမိတို႔အိမ္မွအလာကို ေမၽွာ္ရေသာ ပုံမွန္ေထာင္ဝင္စာမ်ိဳးထက္ မိမိထံမွ အိမ္ကလာယူစရာရွိေသာ ေျပာင္းျပန္ေထာင္ဝင္စာသေဘာမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေနသည္။

တန္းစီးႏွင့္ တန္းစီးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ ေရာက္လာၾကျခင္းေတာ့မဟုတ္။ လမ္းေၾကာင္းအဖုံဖုံ၊ ဆရာ၊ တပည့္ ဆက္ဆံေရးပုံစံ သို႔မဟုတ္ အျခားအဆက္အသြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွသာ ျဖစ္လာၾကသည္။ အတိတ္ကေတာ့ ဖိႏွိပ္၊ ရက္စက္ေသာ ေထာင္ပိုင္မ်ားအႀကိဳက္ ခိုင္းေစသမၽွ ေနာက္မတြန္႔၊ လက္မ႐ြံ႕ ဦးလည္မသုန္ ထမ္း႐ြက္ေပးႏိုင္သူမ်ားသာ တန္းစီးေနရာကို အပိုင္စားရၾကသည္။ မည္သည့္ေခတ္ေရာက္ေရာက္၊ မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးႀကဳံႀကဳံ တန္းစီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကမူ ေျပာင္းမသြားေသး။ အျခားေထာင္သားမ်ားႏွင့္မတူ ေထာင္ဝင္စာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနဆဲ။ မိသားစုကို ေထာင္အတြင္းမွ ျပန္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကဆဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ျပစ္ဒဏ္ေစ့၍ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္တိုင္ အျပင္တြင္သိပ္မၾကာ။ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ ေထာင္အတြင္း ျပန္ေရာက္လာတတ္သည္။ ထိုအခါ ၎မရွိစဥ္ တန္းစီးတာဝန္ အစားယူထားသူက သူ႕ရာထူးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊဲေပးရသည္အထိ တန္ခိုးထြားၾကသည္။ တန္းစီးမေျပာႏွင့္ တန္းစီး၏ လက္ေထာက္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္လၽွင္ ယုတ္စြအဆုံး တန္းစီးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး၏ အသိမိတ္ေဆြျဖစ္လၽွင္ပင္ အျခားအခ်ဳပ္သားမ်ားထက္ေတာ့ သက္သာသြားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္းစီးရာထူးသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္ျငား ႏွစ္ရွည္က်ေသာ ေထာင္သားအမ်ားစု လိုခ်င္မက္ေမာေသာ ရာထူးျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏႊယ္ေသာ ေဖာက္ခြဲမႈပုဒ္မျဖင့္ ႏွစ္ရွည္တိုက္တြင္ ေသဒဏ္က်ကာ ေသဒဏ္မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္ ေျပာင္းလဲသြားသူတစ္ဦးကမူ ၎ကို တန္းစီးလုပ္လိုက လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ သူပယ္ခ်ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းက ရွင္းသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်ဳပ္က်၊ ေထာင္က်လာသူမ်ားထံမွ မိုက္ေၾကးခြဲ စီးပြားမရွာလိုေသာေၾကာင့္ဟူ၏။

ယခင္က တန္းစီးဟုေခၚေသာ တစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ယခုေနာက္ပိုင္း သူႀကီးဟုေျပာင္းေခၚလာသည္။ ႏွစ္ရွည္တိုက္မ်ား၊ အထူးေဆာင္မ်ားမွအပ က်န္အခ်ဳပ္ေဆာင္၊ ႏွစ္တိုေဆာင္အားလုံးအပါအဝင္ ေဆး႐ုံတြင္ပါ သူႀကီးကိုယ္စီရွိၾကသည္။ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ သူႀကီးေနရာအတြက္ ေပါက္ေဈးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသူႀကီးေနရာကို ေထာင္ပိုင္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာင္ပိုင္ႀကီးထံ ဆက္သြယ္အာမခံေပးသူ ေထာင္မႉးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ခန္႔ထားေပးသည္။ ေထာင္ဝန္ထမ္းအင္အား မလုံေလာက္ျခင္းက ထိုတစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ တန္းစီး (ဝါ) သူႀကီးမ်ား တရားဝင္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးေနရျခင္းကို အထက္အဆင့္ဆင့္က သိေနလင့္ကစား မတားျမစ္ျခင္းမွာ ေထာင္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေထာင္သားအခ်ိဳးမမၽွျခင္းက အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မခန္႔ထားျပန္လၽွင္လည္း ေထာင္သားမ်ားကို လက္ရွိေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သို႔မၽွ ႏိုင္နင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လက္စြဲ၊ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းမ်ားအရ မွန္ကန္ေသာ ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ မဟုတ္ေသာ္ျငား လက္ခံထားရသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ယခင္ကေတာ့ တန္းစီးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ေထာင္ပိုင္၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈျဖင့္ ဘ၀တူ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ အုပ္စုအားကိုး ႏွိပ္စက္၊ အႏိုင္က်င့္၊ ဗိုလ္က်၊ အခြင့္အေရးယူ၊ ေငြၫွစ္ေနသူ ငရဲသားလက္ေထာက္မ်ားဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ေအာ့ႏွလုံးနာစရာေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေထာင္ပိုင္၏ အက်င့္စ႐ိုက္အေပၚမူတည္ကာ တန္းစီးမ်ား၏ ဆိုးသြမ္း၊ ယုတ္မာမႈ အတိုင္းအဆ ကြာျခားတတ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားျခင္းမရွိေသးခင္ တရားရင္ဆိုင္ဆဲကာလ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ဳပ္ေဆာင္အတြင္း ေရာက္လာပါက တန္းစီးမ်ားကို လာဘ္ထိုးရန္အသင့္ျပင္လာၾကရသည္။ ဘာမၽွပါမလာပါက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဒုကၡေပးခံရသည္။ တန္းစီးကို လာဘ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အိပ္စရာ တစ္ေနရာပင္လၽွင္ မလြယ္ကူေတာ့။ အနိမ့္ဆုံး ေက်ာအျပည့္ခ်၍ အိပ္ဖို႔ပင္ မေမၽွာ္လင့္ႏိုင္။ ေပးသည့္လာဘ္ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ပန္ကာႏွင့္ နီးေသာ အနံ႔အသက္မဆိုးသည့္ေနရာ၊ အိမ္သာႏွင့္ကပ္လ်က္ ေသးနံ႔ ေခ်းနံ႔ ေထြးေဟာင္ေသာ ေနရာ စသျဖင့္ ကြာျခားသြားတတ္သည္။ အခန္႔မသင့္လၽွင္ အ႐ိုက္အႏွက္၊ အကန္အေက်ာက္ ခံရႏိုင္သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ တန္းစီးကို တည့္ေအာင္ မေပါင္းႏိုင္ပါက ဒုကၡေတြ႕တတ္ေၾကာင္း အခ်ဳပ္က်၊ ေထာင္က်ဖူးသူတိုင္း သိထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမႈရွာေနေသာ ရဲျဖင့္ေတြ႕ကာ မအူမလည္ျဖင့္ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ရသူမ်ား၊ ေနာက္ပိုင္း ေပၚလာေသာ တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒအရ ေမၽွာ္လင့္မထားဘဲ အခ်ဳပ္က်လာသူ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပထမဦးဆုံး အခ်ဳပ္က်ဖူးသူအမ်ားစုကမူ အေၾကာင္းမသိၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုအမ်ိဳးအစား အခ်ဳပ္က်လာသူမ်ားသာ တန္းစီးဒဏ္ကို ပိုခံၾကရသည္။

တန္းစီးမ်ားမွာလည္း စင္စစ္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မႉး သို႔မဟုတ္ ေထာင္မႉးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အလုပ္အေကၽြးျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္းစီးမ်ား၏ အျပဳအမူ၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္၊ ေထာင္တို႔၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ စိတ္အခံကို သြယ္ဝိုက္ေဖာ္ၫႊန္းသည္။ သည္အခ်က္က လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တန္းစီးမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္တည္ၿမဲေနရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားလည္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေထာင္သားမ်ားအတြင္း အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္လာေသာ္ျငား တန္းစီးျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အတိတ္ကာလမ်ားေလာက္ေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္၊ ယုတ္ယုတ္မာမာ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့။ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း၊ ဟိန္းေဟာက္၊ ႐ိုက္ပုတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းပုံစံမ်ိဳးထက္ ေလသံေအးေအး ေခ်ာ့ေမာ့သည့္ပုံစံျဖင့္ မသိမသာ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အက်ပ္ကိုင္သည့္ပုံစံမ်ိဳးေျပာင္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လၽွင္လိုအပ္သလို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပြဲကေလးမ်ားကမူ မၾကာခဏဆိုသလို ရွိေနတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီပါ ယူ၍ဆုံးမခံရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္းစီးက ပြဲၾကမ္းျပေနစရာပင္ မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ အခ်ဳပ္ေၾကးသေဘာမ်ိဳးႏႈန္းထားတစ္ခု ေပါက္သြားသည္အထိ ထုံးတမ္းစဥ္လာသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အခ်ဳပ္ေဆာင္မွ တန္းစီးမ်ားကို မည္သည့္ေထာင္သားမၽွ မလွန္ရဲ။ အုပ္စုလိုက္၊ အတြဲလိုက္အမႈႀကီးျဖင့္ ေထာင္က်လာသူမ်ားရွိမွသာ တန္းစီးေဟာင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕အမႈႀကီး၊ ႏွစ္ႀကီး၊ မိုက္လုံးႀကီး ေသြးေအးေအးျဖင့္ အင္မတန္ရက္စက္တတ္ေသာ ေထာင္သားႀကီးအခ်ိဳ႕ကိုမူ တန္းစီးမ်ားကပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ရတတ္သည္။ ၎တို႔မွာ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအရ ေထာင္အတြင္းမွာပင္ ဘ၀ကို ကုန္ဆုံးရမည့္ ေသမထူး၊ ေနမထူးမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သူ႕ကိုမဆို၊ မည္သည့္ကိစၥ၊ ျပႆနာကိုမဆို ၎တို႔စိတ္အခန္႔မသင့္ပါက ေသမထူး၊ ေနမထူး ျပဳမူႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုမူ ေထာင္သားမ်ားမဆိုထားႏွင့္ တန္းစီးမ်ား၊ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေထာင္မႉးမ်ားကပါ သတိထားဆက္ဆံရသည္။ ဆိုရလၽွင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တင္းက်ပ္၊ ျပင္းထန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္း ကာလ ေရာက္ေနေစကာမူ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေတာ့ေျပာင္းမသြားေသး။ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ယခင္ပုံစံေဟာင္းႏွင့္ မယိုးမယိမ္း ရွိေနေသးသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္ဆိုေသာ္ျငား အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ေသာ ႏွစ္ဖက္အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား သည့္ထက္ပိုေျပာင္းလဲဖို႔ လိုေနေသးသည္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေက်ာ္မင္းေဆြ

ယခင္အပတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား” ေဆာင္းပါးမ်ား

http://voicejournalmm.com/archives/6038

http://voicejournalmm.com/archives/6158

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *