ရခိုင္အစီရင္ခံစာ ရီဗ်ဴး

 

ရခိုင္ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာထြက္ရွိလာၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ဆိုသလိုပင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာကို ေဝဖန္မႈ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနခဲ့သည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသလို၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ မအပ္စပ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ‘ရီဗ်ဴး’ ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ခ်က္တို႔ကို (ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာမ်က္ႏွာအခက္အခဲအရ) အျပည့္အဝ မထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ လူေျပာမ်ားသည့္၊ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ေနသည့္ အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာပိုင္းေလာက္ကိုသာ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ သုံးသပ္ျပထားပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္မႈ အေနအထား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရမႉးခ်ဴပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို ဦးေဆာင္ေစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ကိုဖီအာနန္အပါဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ယင္းေကာ္မရွင္ကို စက္တင္ဘာလအတြင္းကပင္ လႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေသာ (ANP) ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ အႏိုင္ရပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေကာ္မရွင္ ဆက္လက္တည္ရွိခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္ဖ်က္သိမ္းေရးအဆိုကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဖ်က္သိမ္းေရးအေနအထားထိေတာ့ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ကလည္း ေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆိုရလၽွင္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရ၏သေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ၊ ျပႆနာႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ေနေသာ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားပါဝင္မႈက မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္ဆုံးအေနျဖင့္ေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒအရေတာ့ တရားဝင္ပါသည္။

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းအခုန္

ရခိုင္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ‘ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ’ အပိုင္းကိုလည္း သိသိသာသာ ေဇာင္းေပးေဝဖန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖို႔ အႀကံျပဳထားသည္။ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မမေနလုပ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။ ‘ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း’ (Convention on the Rights of Child ) ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ၫွိလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အားနည္းသည္ကိုလည္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ ၈၂ ဥပေဒကို အေျခခံရသည့္ဥပေဒအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၿပီး ထိုသို႔ သုံးသပ္ရမည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳထားသည္။

ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ေလး ပြဲဆူသြားခဲ့သည္။ အင္အားႀကီးမားၿပီး လူဦးေရမ်ားစြာရွိေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုအၾကားေရာက္ေနသည့္အျပင္ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္လည္း ဆက္စပ္တည္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ လူဦးေရအကာ အကြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သည္ေနရာမွာ ‘ႏိုင္ငံတကာအျမင္’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံသားအျမင္’ တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမၽွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အလြယ္တကူ မရရွိတတ္သည့္အခ်က္ကို ေကာ္မရွင္က မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေလသလားဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ေလာေလာဆယ္ ၈၂ ဥပေဒကို သည္အတိုင္းထားရွိၿပီး ယင္းဥပေဒအတိုင္းအတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔သာ အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ အခ်က္အလက္ရယူသည့္ အေနအထား

အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အေလးထားေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္ … ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏အမွာစာတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ …

ေကာ္မရွင္သည္ မည္သူေတြႏွင့္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသနည္း။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၊ INGO မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ေကာ့စ္ဘဇား (Cox’s Bazar) ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ IDP စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ က႑အသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၀၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၁၅၅) ႀကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ရခိုင္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေတာ့ ဤေကာ္မရွင္ကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ၏ အခ်က္အလက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသံမ်ား၊ ဆႏၵမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့ရသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ‘ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုအားေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ား၏ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး၏ သေဘာတူလက္ခံမႈကိုရရွိေစရန္ ေကာ္မရွင္၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခက္ခဲေစခဲ့ပါသည္’ ဟု ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏အသံႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ ဘယ္႐ႈေထာင့္က ထိုင္ခဲ့သလဲ

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာကို ေခါင္းစဥ္ႀကီး သုံးရပ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ

၁။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္း ( Development Crisis)

၂။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ( Human Right Crisis)

၃။လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း (Security Crisis) တို႔ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းရည္ၫႊန္းခ်က္ (Terms of Reference) မွာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနကိုေလ့လာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈဘ၀အေျခအေနမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၁။ ပဋိပကၡကာကြယ္ျခင္း ၂။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း ၃။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၄။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၅။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဤမၽွဆိုလၽွင္ ေကာ္မရွင္ ဘယ္႐ႈေထာင့္က ထိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာ မွန္းဆလို႔ ရႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ႐ႈေထာင့္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း တကယ္တမ္းေကာ္မရွင္ ထိုင္ခဲ့ေသာ ‘အထိုင္’ မွာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွေရးဆိုေသာ အေျခခံမွာ အထိုင္ခ်၍ ျပႆနာကိုခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုဟုဆိုေသာ္လည္း တစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ (လက္ရွိ တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္အရ) ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ … ဆိုေသာ အခ်က္ကို ‘ေဖာ့’ ေတြးထားတာ ေတြ႕ရသည္။ အလြန္အမင္းခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ အေနအထားမ်ိဳးမွလြဲ၍ က်န္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ‘ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား’ မ်ား၏ အခြင့္အလမ္းရရွိမႈအေျခအေန မတူညီတတ္ျခင္းကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ အေျခအေနမတူညီေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကို ‘တန္းၫွိ’ ယူခ်င္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သည္အခ်က္ကလည္း ျပည္တြင္းေဝဖန္မႈကို ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ကေတာ့ ကမၻာသိ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာကေတာ့ အစီရင္ခံစာကို အစိုးရ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပုံစံ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ ျပည္တြင္းမွ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွအျမင္မ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ ဤ အေရးကို အစိုးရ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အားလုံးက အထူးစိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ကလည္းကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သလို ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိလာခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္တြင္းမွ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအစီရင္ခံစာအတိုင္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူ၍လည္း ႏိုင္ငံတကာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ကတိေပးၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာကို အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေနအထားအေပၚ အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ၏ အေနအထားအရ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းမ်ားစြာ ပါရွိပါသည္။ ဥပမာ – လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးဖို႔ကိစၥ၊ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကိစၥ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆ္ိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မခက္ခဲႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အႀကံျပဳထားေသာကိစၥမ်ားမွာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ေပါင္းစည္းေရး၊ ေဒသတြင္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ေရး အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းမွ အမ်ားစု၏ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ရာ အေသအခ်ာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

နိဂုံး

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်တြက္ခ်က္ထားၿပီး ျပႆနာေျပလည္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္အခြင့္အေရး မၽွမၽွတတရွိဖို႔ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားခဲ့ပုံရသည္။ ႏိုင္ငံတကာျပႆနာတစ္ခုလိုေတြးၿပီး ျပည္တြင္းေဒသခံတို႔၏ ဆႏၵ၊ သေဘာထား၊ အသံမ်ားကို သိပ္ထည့္မတြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာသည့္အခါ ျပည္တြင္းမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္ေတြမွာ ေကာင္းမြန္သည့္အႀကံျပဳမႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔မျဖစ္ ႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ – လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္လွေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤမၽွအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚထားေသာ အေျခအေနတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိဖို႔ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မၽွ မလြယ္ကူႏိုင္ေပ။ ေနာက္သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အတိတ္၏ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားက တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ေနေသာ ဖြဲမီးကဲ့သို႔ပင္ အနာမ်ားမွာ ေသြးမတိတ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ သမိုင္းကို ဖယ္ထုတ္လို႔ မရ။ သမိုင္းမွာ ခံစားခ်က္ရွိသည္။ ခံစားခ်က္ေတြက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပ႒ာန္းေနသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအေရး အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားပီပီ ‘ႏိုင္ငံတကာအျမင္’ ကိုအေျခခံ၍သာ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ထားသည့္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းသည္ပင္ ျပည္တြင္းက စိတ္ခံစားမႈ မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳသလို ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ]အေျဖ} ဆို သည္မွာ အားလုံးႀကိဳက္ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ မလြယ္ကူႏိုင္မွန္း နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမာသမတ္က်ဖို႔လိုသည္။ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏွစ္ဖက္အၾကား သမာသမတ္က်မႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ ထိခိုက္နစ္နာ ေစျခင္းမရွိေသာ အေျဖရွာမႈမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းသည္ ဟုဆိုရာတြင္ အေျဖသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေဇာင္းေပးသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ … ထိုအေျဖသည္ပင္ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ထပ္မံသယ္ေဆာင္လာတတ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အစိုးရ၏ ပါးနပ္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုံစံသည္သာ အၿပီးသတ္အေျဖ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းက ရပ္ခံခ်က္ႏွင့္ ျပည္ပမွ အျမင္သေဘာထားမ်ားအၾကား အစိုးရအေနျဖင့္ လွလွပပ ကစားျပႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ ‘လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈ’ ဟူေသာ စံႏႈန္းက်င့္ဝတ္ကိုလည္း ပယ္သလိုမျဖစ္ရေအာင္၊ ျပည္တြင္းမွ အေျခအေနႏွင့္ ‘အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား’ ကိုလည္း မထိခိုက္ရေအာင္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ျပည္တြင္းမွ တစ္ဖက္ပိတ္ရပ္ခံမႈမ်ားအေပၚ နားလည္မႈရလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သလို ျပည္ပမွ မတရားသျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းဖိအားေပးမႈမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပကာ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆုံးတာဝန္ခံသူျဖစ္ေသာ အစိုးရအေနႏွင့္ အလ်င္အေႏွး၊ အေလးအေပါ့ကို ခ်ိန္ဆလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါေပသည္။

 

ဝင္းကို

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *