ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစုံက႑ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အလားအလာရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာ

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစုံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တကြ ျမန္မာေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့ေပသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳရာတြင္ ခိုင္မာေသာေဈးကြက္ရရွိရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။ ခိုင္မာေသာ ေဈးကြက္ရရွိရန္ စားသုံးသူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အရည္အေသြးကို မိမိက အာမခံႏိုင္ရေပမည္။ ထို႔ျပင္ ကာလတို/ကာလရွည္ စာခ်ဳပ္ကတိကဝတ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျပဳလုပ္ထားရန္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ျမန္မာသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းလၽွင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ၾကားတြင္ တည္ရွိေန သည္ျဖစ္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တကယ့္အခ်က္အခ်ာက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည္ဟု သုေတသီအမ်ားစုက ေထာက္ျပၾကသလို ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ အသုံးမခ်ႏိုင္ပါက အဆိုပါအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျပဳသမၽွႏုရမည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသျဖင့္ အခ်က္ေကာင္းကို မိမိတို႔ အားသာခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေလ့လာသင့္ၾကပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္မွာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား (Demand and Supply) တို႔သာမက အျခားအေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ စားသုံးသူမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ စားသုံးသူမ်ား၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ေဖာက္သည္ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲအားလုံးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရပါမည္။ ျမန္မာျပည္၏ ပဲမ်ိဳးစုံပို႔ကုန္မ်ားအနက္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငုံႏွင့္ ကုလားပဲတို႔သည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္ေနေပသည္။

၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၀ အထိ ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပို႔မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ အခ်ိဳ႕ႏွစ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ တင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၅/၁၆ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဲစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို တင္ပို႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲမ်ိဳးစုံကို အဓိက ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ကုလားပဲမ်ားကို သြင္းကုန္ပမာဏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ တင္သြင္းခြင့္ရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာအခါ ပဲစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစုံကို ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာရပါသည္။ (ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ)

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အဆိုပါမူဝါဒသို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည္ဟု ၾကားသိရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အစိုးရပိုင္းမွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားေခၚယူကာ ျပသနာကို မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္ဟု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကသည္မ်ားကို သတင္းမ်ားအရ ၾကားသိေနရပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းသြားမည္၊ လာမည့္ပဲရာသီတြင္ ပဲသီးႏွံအတြက္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္သြားမည္၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပဲစားပြဲေတာ္က်င္းပမည္၊ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ လယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ေတာင္သူမ်ားအား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ကူညီသြားမည္ စသည့္ ေရတိုေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ အေရးေပၚေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆုံးသတ္သြားသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ပဲစားသုံးမႈအျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အဓိက ပဲစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – ကမၻာ့ပဲစင္းငုံ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိႏၵိယက စားသုံးေနၿပီး ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းမွ ေလးသိန္းအထိ တင္သြင္းေနရပါသည္။ အိႏၵိယပဲစင္းငုံတင္သြင္းမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွစ္စဥ္ဝယ္ယူေနက် ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ အိႏၵိယေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္သြင္းမႈကို တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းထိ ကန္႔သတ္လိုက္သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း မိမိတို႔ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဝယ္လိုအားထက္ပိုမို၍ မထုတ္လုပ္မိရန္ ပဲစင္းငုံအထူးဇုန္မ်ား သတ္မွတ္၍ ကန္႔သတ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အစီအစဥ္မ်ား အျမန္ခ်မွတ္ရေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စပါးကို အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စပါးစိုက္ဧရိယာမွာ ဧက ၁၄ သန္းခန္႔ရွိကာ ပဲမ်ိဳးစုံစိုက္ဧရိယာမွာ ဧက ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနသလို ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ ပဲမ်ိဳးစုံမွဝင္ေငြမွာ ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ပုံ – ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဲမ်ိဳးစုံ အမ်ိဳးႏွစ္ဆယ္ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ္လည္း အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာ ပဲမ်ားမွာ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ ပဲပုတ္၊ ေထာပတ္ပဲ၊ ပဲႀကီး၊ ကုလားပဲ၊ ကတၱီပါပဲ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ႏိုင္ငံျခားေငြအဓိက ရွာေဖြေပးေသာ ပဲမ်ားမွာ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငုံ၊ ပဲတီစိမ္းတို႔ျဖစ္ရာ ယခုအိႏၵိယမွ ကန္႔သတ္လိုက္ေသာ အဓိကပဲမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ စိုက္ဧရိယာအားျဖင့္လည္း မတ္ပဲကို စိုက္ဧက ၂ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔၊ ပဲတီစိမ္း ကို ဧက ၃ ဒသမ ၀ သန္းခန္႔ႏွင့္ ပဲစင္းငုံကို ဧက ၁ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေနေပရာ လိုအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္မီအျမန္ေဆာင္႐ြက္သင့္လွပါသည္။

ဝယ္လိုအားရွိသေလာက္သာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေဒသမ်ားသည္ ပဲမ်ိဳးစုံသီးႏွံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္ရခ်က္အခ်ိဳး (Benefit Cost Ratio, BCR) အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျမတ္အမ်ားဆုံးႏွင့္ တြက္ေျခအကိုက္ဆုံးျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ေဒသမ်ားသည္ ႏႈိင္းယွဥ္သာရည္ (Comparative Advantage) အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ျပည္ပဝယ္လိုအားရွိသေလာက္ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ဧရိယာကိုတြက္ခ်က္ၿပီး စီမံကိန္းခ်ကာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ ဝယ္လိုအားထက္ေက်ာ္လြန္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မိပါက ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေသာဒဏ္ကို ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အိႏၵိယသို႔အမ်ားဆုံး (၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိႏၵိယစားသုံးသူမ်ားသည္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ အလြန္မျမင့္မားသလို အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ား ႀကိဳတင္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စနစ္မရွိဘဲ ကုန္သည္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႀကိဳက္ေရာင္း ႀကိဳက္ဝယ္စနစ္ျဖင့္သာ လြယ္လြယ္ကူကူတင္ပို႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ပါ၍ အဓိကေဈးကြက္တစ္ခုတည္းကို မွီတည္ေနရာမွ ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားေဖာက္သည္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိုလည္း အေရးတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။ ဥပမာ- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ပဲမ်ားကို ဂ်ပန္စားသုံးသူမ်ား လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါမူ တည္ၿငိမ္ေသာ ေဈးကြက္တစ္ခုကိုရရွိႏိုင္သလို ေဈးအျမင့္ျဖင့္လည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ပဲမ်ိဳးစုံကို မိမိႏိုင္ငံလိုအပ္ခ်က္၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိကပဲတင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔လိုပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ (Food Safety)၊ တစ္စုံတစ္ခု မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ပါက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုက္ႏိုင္မႈ (Traceability of supply chain)၊ ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း (Environmentally friendly practices) စသည့္အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ လိုက္နာၿပီး အာမခံကာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ သို႔ပါ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္မွာမူ လတ္တေလာခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါသျဖင့္ ေတာင္သူပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္း ေဈးကြက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ (ပုံ – ၂ တြင္ၾကည့္ပါ)

ထို႔ျပင္ ယခုလက္ရွိ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးေနေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပဲပုတ္သီးႏွံကို အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆန္းစစ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ပဲပုတ္ကို အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးကာ သီးႏွံပုံစံေျပာင္းသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စားသုံးဆီကို ျပည္တြင္းစားသုံးရန္ လုံေလာက္ေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ဆီအုန္းဆီမ်ားကို ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းခန္႔ တင္သြင္းေနရပါသည္။ အဆိုပါ ေငြယိုေပါက္ကို ဖာေထးႏိုင္ရန္ ယခုလက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ပန္းႏွမ္းတို႔အျပင္ ပဲပုတ္မွလည္း စားသုံးဆီထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ ပဲပုတ္သည္ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အေတာ္အသင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမႏွင့္ ရာသီဥတုရွိေသာေဒသတိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ပဲပုတ္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အျခားစား သုံးကုန္မ်ားတြင္ ပဲႏို႔သည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိႏိုင္ေသာ စားသုံးကုန္ျဖစ္ပါသည္။ ပဲပုတ္ကို ဆီႀကိတ္၍ က်န္ေသာ ႀကိတ္ဖတ္မ်ားကို တိရစၧာန္အစားအစာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သလို တင္ပို႔ ေရာင္းခ်၍လည္းရပါသည္။ အရည္အေသြးညံ့ေသာပဲပုတ္ကို ဆီႀကိတ္ကာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ပဲပုတ္ အတြက္ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃၅ သန္း ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၃၅ သန္း သာျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းခန္႔ လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက ပဲပုတ္ကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဲမ်ိဳးစုံက႑တြင္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းတို႔ေနရာတြင္လည္း ျပည္ပဝယ္လိုအားရွိသေလာက္သာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပဲပုတ္ကို အလ်င္အျမန္အစားထိုးၿပီး ထိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ကာ တင္ပို႔သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာ တင္ပို႔ေန ရေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ တန္ဖိုးျမႇင့္ကုန္စည္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပေဈးကြက္မ်ားသို႔ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသးခင္ မိမိတင္သြင္းစားသုံးေနရမႈ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေသာ သြင္းကုန္အစားထိုးမူဝါဒမ်ားကို အလ်င္အျမန္ခ်မွတ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေဈးကြက္ရရွိေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ျမန္မာေတာင္သူမ်ားအေရး ရင္ေအးဖြယ္ရွိသည္ဟု ေမၽွာ္လင့္မိပါသည္။

 

ဆရာမ ‘ပု’

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *