အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ ေနရာဌာနမ်ားစြာရွိသည့္ၾကားက ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေထာင္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုေပမည္။

အေပၚယံအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သုံးေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေထာင္ဗူး၀ရွိ ပင္မအေဆာက္အအုံအျပင္ပိုင္းကို ေဆးသုတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံ၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ မိုးေလလုံၿခဳံမႈကိုမူ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံကို အနီးကပ္ၾကည့္လၽွင္ ေညာင္ပင္ႏွင့္ အျခားအပင္ငယ္မ်ား နံရံတစ္ေလၽွာက္ တြယ္ကပ္ေပါက္ ေရာက္ေနၿပီး တံခါးအခ်ိဳ႕၊ ၾကမ္းခင္းအခ်ိဳ႕မွာ ေဆြးျမည့္စျပဳေနေပၿပီ။

ကိုလိုနီေခတ္ကပင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ပင္မအေဆာက္အအုံ၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈထက္ ပိုဆိုးေနသည္မွာ ယင္းအေဆာက္အအုံေနာက္ေက်ာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းပိုင္းမွ တြဲကပ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည့္ အေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေဆာင္ႏွစ္ခုမွာ ေနာက္ပိုင္းမွ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္ ပင္မအေဆာက္အအုံႀကီးေလာက္ ႀကံ႕ခိုင္လုံၿခဳံမႈမရွိေပ။

မွန္ျခား၍ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အခန္းငယ္ဆိုလၽွင္ မိုးမလုံေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္အျပင္ အလူမီနီယံတံခါးမွာလည္း အသံလုံေစရန္ ပိတ္ထား၍မရေပ။ အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားထိုင္ရန္ထားေသာ ပလတ္စတစ္ခုံမ်ားမွာလည္း အေကာင္းပကတိတစ္လုံးမၽွရွိမေနေပ။ ရံဖန္ရံခါ ခုံမရွိသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕သည့္ အက်ဥ္းသားေျပာဆိုသမၽွ လိုက္လံမွတ္သားသူ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းက မတ္တတ္ရပ္ေနရသည္။ မိုး႐ြာေသာ ေန႔မ်ားဆိုလွ်င္ သီးသန္႔ခန္းအတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားေရာ၊ ဝန္ထမ္းပါ ခေမာက္ေဆာင္း၊ မိုးကာၿခဳံထားရသည္။

ထို႔အျပင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းအသီးသီးမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူမ်ား ဝင္လာခ်ိန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ တရား႐ုံးမ်ားသို႔ အမႈရင္ဆိုင္ရန္ သြားေရာက္သူမ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ မိုး႐ြာပါက အက်ဥ္းသားအားလုံး မိုးမိခံၾကရသည္။ ယင္းသို႔ အသစ္ဝင္၊ ႐ုံးခ်ိန္းျပန္လာသူမ်ားကို အခ်ဳပ္႐ုံးက ေထာင္စာရင္းသြင္းကာ သက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္ေဆာင္အသီးသီးသို႔ ေနရာခ်ပို႔ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း အက်ဥ္းသားအားလုံး မိုးမိၾကသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား ဖ်ားနာလၽွင္ ကုသေပးသည့္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အတြက္ တာဝန္ပိုသည့္အျပင္ ျပင္ပရွိ သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းသား ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ၾကရသည္။ ထိုအတြက္ ေထာင္ဗူး၀ ပင္မအေဆာင္မွ မိန္းေဂ်းအထိ၊ မိန္းေဂ်းမွ အခ်ဳပ္ေဆာင္မ်ားအထိ အမိုးပါေသာ စႀကႍလမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳး လတ္တေလာ မလုပ္ႏိုင္ေသးလၽွင္ပင္ မိုးစဲသည့္အခ်ိန္၊ ေနက်ဲသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးမွ သက္ဆိုင္ရာအေဆာင္အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုလုံးကို ၿခဳံၾကည့္လၽွင္ ယခုေဆာင္းပါး မူလအစက ေျပာခဲ့သလို ယခင့္ယခင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ္ျငား အက်ဥ္းေထာင္၏ သာမန္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပင္ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ျဖည့္ဆည္းသြားႏိုင္သည့္ အရာအခ်ိဳ႕ ယေန႔ အထိ ရွိေနေသးသည္။ ယင္းသို႔ အက်ဥ္းေထာင္က ျဖည့္ဆည္းရမည့္ ကိစၥမ်ားအခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းသားမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပံ့ပိုးေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏႊယ္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းက်လာသူမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားျဖင့္ ေသဒဏ္၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ႏွစ္ရွည္က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထားရွိရာ တိုက္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ကိုယ္ထူ၊ ကိုယ္ထ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး သို႔မဟုတ္ ေထာင္ပိုင္ႀကီးသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အက်ဥ္းေဆာင္မ်ားကို လွည့္လည္စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္ေဆာင္၊ တိုက္ေဆာင္မႉးမ်ားကမူ တစ္ရက္လၽွင္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ မိမိတာဝန္က်ရာ တိုက္၊ အေဆာင္မ်ားကို လွည့္စစ္ေပးရသည္။ ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္း တာဝန္က် ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ သက္ဆိုင္ရာေထာင္မႉးမ်ား၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစခိုင္းခ်က္အရ မၾကာခဏ လွည့္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ တိုက္ေဆာင္၊ အခ်ဳပ္ေဆာင္မ်ားအားလုံးသည္ နာရီလက္တံပုံစံအတိုင္း မိန္းေဂ်းအေဆာက္အအုံကို ဗဟိုျပဳ၍ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အစီအရီေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဆာင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုက္၊ အေဆာင္႐ုံးႏွင့္ အေဆာင္မ်ား၊ တိုက္မ်ားအၾကား ကူးသန္းသြားလာသည့္အခါ သီးသန္႔ေဖာက္ထား၊ ခင္းထားေသာလမ္း၊ စႀကႍမရွိဘဲ သည္အတိုင္း ေျမႀကီးေပၚမွသာ သြားၾကရသည္။ တိုက္ေဆာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္၊ ေထာင္ပိုင္ႀကီးႏွင့္ ေထာင္မႉး၊ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား လွည့္လည္စစ္ေဆးရ လြယ္ကူေစရန္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ အုတ္စီကြန္ကရစ္ခင္း ေလၽွာက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားၾကသည္။

အတိတ္က နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေလ့ရွိခဲ့သည့္ (၁) တိုက္ေဆာင္တြင္ ယခင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက လႉဒါန္းထားခဲ့ေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္တစ္လုံးရွိေနသည္။ မၾကာေသးခင္ကပင္ ေနာက္ထပ္တစ္လုံးကို ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက လႉဒါန္းသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ (၂) တိုက္တြင္ သြယ္တန္းထားေသာ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ား ေဆြးျမည့္ေပါက္ၿပဲကာ ဓာတ္လိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအက်ဥ္းသားကပင္ မီးႀကိဳးအသစ္မ်ားႏွင့္ ဒါနျပဳ လဲလွယ္ေပးသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မိန္းေဂ်းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္အင္တင္နာ မိုးႀကိဳးလၽွပ္စီးထိၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ယင္းအက်ဥ္းသားကပင္ အသစ္ဝယ္ယူ တပ္ဆင္ေပးသြားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ လၽွပ္စစ္မီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ႐ုပ္သံစက္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ တရားဝင္ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားဦးေရႏွင့္ ဝန္ထမ္းမမၽွေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲကပင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးက အလြတ္သေဘာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးေနၾကရသည္။ ယုတ္စြအဆုံး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေကၽြးေမြးမည့္ တာလေပါဟင္းကိုပင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးပင္၊ စားပင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခ်က္ျပဳတ္ေနသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိပင္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ခ်က္ျပဳတ္ေနသည္မွာ အက်ဥ္းေထာင္ပရဝုဏ္အတြင္း သဘာ၀ေျမဩဇာႏွင့္ သဘာ၀အတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးပင္၊ စားပင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေပးရာေရာက္သည္။

အတိတ္အခ်ိန္ကမူ ထို သီးပင္၊ စားပင္မ်ားကို ေျမႀကီးအတြင္းမွ သည္အတိုင္း ႏုတ္ယူကာ ေရမေဆးဘဲ လက္ျဖင့္ဆိတ္ျဖတ္ကာ ဆီမပါဘဲ ျပဳတ္ေကၽြးခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေျမႀကီးအနယ္အမႈန္မ်ား အနည္ထိုင္သြားေအာင္ေစာင့္ၿပီး အေပၚယံၾကည္သြားသည့္အခါမွ ယင္းတာလေပါဟင္းကို စားခဲ့ရသည္။ ယေန႔မူ ထိုအေျခအေနႏွင့္ လုံး၀နီးပါး ျခားနားသြားေပၿပီ။ တစ္ပတ္လွ်င္ အသားဟင္း ႏွစ္ႀကိမ္မွ သုံးႀကိမ္အထိ ေကၽြးေနေပၿပီ။ ေတြ႕သမၽွ ထမင္းသိုးဟင္းသိုး၊ အပုပ္အစပ္ပင္မေရွာင္ အစားေသာင္းက်န္းသည့္ ဝက္သတၱဝါပင္လၽွင္ ေခါင္းရမ္းၿပီး ျငင္းပယ္ရေလာက္သည္အထိ ဆိုး႐ြားခဲ့ေသာအတိတ္က ေထာင္ထမင္းအစား အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ လူနာမ်ားမွအပ မည္သူမဆို အခ်ိန္မေ႐ြးစားႏိုင္သည့္ ေထာင္ထမင္းျဖစ္ေနေပၿပီ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားက ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေနရသည္မ်ား ေလၽွာ႔တန္သေလာက္ ေလၽွာ႔သင့္ေပၿပီ။

စင္စစ္အားျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ပံ့ပိုးေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေထာင္မႉးမ်ား၏ တင္ျပမႈႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္က ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားက စိုက္ထုတ္က်ခံေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ပုံမွန္ခ်ေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ မလုံေလာက္ပါက အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ျပင္ဆင္စရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံလၽွင္ ရႏိုင္ ပါလ်က္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အက်ဥ္းသားမ်ားက ျပန္လည္ပံ့ပိုးေနရျခင္းမွာ ျပဳျပင္သင့္လွသည္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
ေက်ာ္မင္းေဆြ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *