ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္… လိုအပ္ခ်က္

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္လိုက္လၽွင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဟာကြက္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆိုသည္မွာ …

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ (Professional ) ဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာ ပညာရပ္နယ္ပယ္၏အသုံးအႏႈန္းအေနျဖင့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒ (Sociology) ဘာသာရပ္၏ ဖြင့္ဆိုမႈက ‘အသိပညာ အတတ္ပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈ’ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ သ႐ုပ္ခြဲသည္။

၁။ စြမ္းရည္ရွိမႈ (Competency)
၂။ တာဝန္ယူမႈ – တာဝန္ခံမႈ (Accountability and Responsibility)
၃။ အထူးျပဳေလ့လာမႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Specialize Study and Skill)
၄။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ (Integrity)
၅။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း (Self – Confident)

စြမ္းရည္ရွိမႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တိုင္းအတြက္ အဓိကအားကိုးအားထား ျပဳထိုက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံႏွင့္ နည္းလမ္းကို ရွာႏိုင္သည္။ ေဘးလူကို အျပစ္ေျပာျခင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တို႔၏ အလုပ္မဟုတ္။ အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအေျဖကို ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။

တာဝန္ယူမႈ – တာဝန္ခံမႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ရပ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို တာဝန္ယူရဲ တာဝန္ခံရဲၾကသည္။ ေခါင္းမေရွာင္တတ္။ ထြက္မေျပးတတ္ေပ။ ၿပီးလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အထူးျပဳေလ့လာမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးျပဳေလ့လာထားသူမ်ားျဖစ္သလို သူမတူေအာင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးလည္း ရွိၾကသည္။

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္ၾကသည္။ ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးမခံ။ ပညာ ‘စံ’ ကို သိသလို ပညာ ‘မာန္’ လည္း ရွိတတ္ၾကသည္။ ပညာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို အေလးအနက္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔ထံ၌ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈသည္ပင္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျဖစ္ေနသည္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ကၽြမ္းက်င္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တိုင္းအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႔ ယုံၾကည္မႈရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔နယ္ပယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို မႀကိဳက္ၾကသလို မလိုအပ္ေသာ အမိန္႔အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကိုလည္း လက္မခံလိုၾကေပ။ သူတို႔နယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ိဳးကိုမဆို ရင္ဆိုင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈ

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသီးသီးအေနႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေနဖို႔လိုသည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေအာင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအဖြဲ႕ကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ အစိုးရမ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ဟူ၍ျဖစ္လာလၽွင္ေတာ့ အစိုးရ၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသျခင္း ရွိ မရွိကို ျပည္သူက ေထာက္ျပခြင့္ရွိလာသည္။ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို ျပည္သူက နားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္လာပါသည္။

အစိုးရ

အစိုးရတစ္ရပ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္၊ မူဝါဒခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိ၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား တိုးတက္မႈအေျခအေန၊ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈ – တာဝန္ခံမႈ ရွိ မရွိ၊ အဂတိလိုက္စားမႈအေနအထား၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္အျမင့္ အစရွိသည့္အေနအထားမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈကိုလည္း တိုင္းတာႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ‘ေ႐ြးေကာက္ခံ’ ျဖစ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကို မဲေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူတို႔အေပၚ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္။ ပါတီအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္လာလၽွင္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးရမည္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနားလည္ရမည္။ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး က်င့္ဝတ္၊ သိကၡာ၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။ အစိုးရမ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

တရားစီရင္ေရး

တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ကို အမ်ားျပည္သူက ယုံၾကည္အားကိုးမႈ ရွိေနၾကၿပီလားဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖမွန္မွာ ထိုနယ္ပယ္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္မႈ၊ ဆႏၵဂတိ ဘယာဂတိ စေသာ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းစြာ တရားစီရင္မႈမ်ား ရွိ မရွိကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းနယ္ပယ္၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈကို တိုင္းတာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားျပဳေသာ၊ လွည့္ပတ္ေကြ႕ဝိုက္ေသာ၊ အထက္အမိန္႔အာဏာႏွင့္ ဖိအားမ်ား၊ ဘက္လိုက္စီရင္မႈမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈေရွ႕တန္းတင္ေသာ သာေစနာေစ အဂတိတရားမ်ား ရွိေနေသးလၽွင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မပီသႏိုင္ေသးဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ ပေလယာမ်ား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသျခင္း ရွိ မရွိကို ျပည္သူက ခြဲျခားတတ္ဖို႔လိုသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မပီသမႈမ်ားကို ျပည္သူက ဖိအားေပး၍ ျပဳျပင္ခိုင္းႏိုင္ရမည္။ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ျပည္သူ၏ဆႏၵမဲျဖင့္တက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပဳေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္ ပို၍ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဖို႔လိုသည္။

 

လူေတာ္ေမြး – လူေတာ္ခိုင္း

လူေမြး မေတာ္ – လူေတာ္ကို ေမြး
လူခိုင္း မတတ္ – လူတတ္ကို ခိုင္း

အစိုးရအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေမြးထားေသာသူမ်ားက လူေတာ္မ်ားျဖစ္မလာခဲ့လၽွင္ ေတာ္ၿပီးသားလူမ်ား (လူေတာ္) ကို ရွာေဖြေမြးျမဴႏိုင္ရမည္။

မိမိတို႔သည္ စနစ္တက်မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး နည္းလမ္းတက်ခိုင္းေစတတ္သူမ်ားမဟုတ္လၽွင္ တတ္ၿပီးသားလူ (လူတတ္) မ်ားကို ရွာေဖြခိုင္းေစ တာဝန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လူတတ္မ်ားသည္ အထက္က တာဝန္ေပးသူမ်ား အသုံးမက်ခဲ့သည့္တိုင္ သူတို႔ဘာသာ အသိတရားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည္။

× × × × ×

ဤမၽွဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိ မရွိကို စာ႐ႈသူမ်ား ဆဝါးႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ထင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ခ်ိန္သားကိုက္ျဖစ္မႈက အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ငါးႏွစ္သာအခ်ိန္ရေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအတြက္ အခ်ိန္သည္ အသက္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး လူေျပာင္းမလား၊ မူေျပာင္းမလား၊ လူေရာ မူေရာ ေျပာင္းမလား၊ ဘာမွမေျပာင္းဘဲ သည္အတိုင္း ဆက္သြားမလားဆိုတာ အခ်ိန္မီဆုံးျဖတ္ရမည္။ လက္ရွိပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မျဖစ္သူေတြေနရာမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စစ္စစ္ေတြကို အခ်ိန္မီအစားထိုး ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါလၽွင္ တာထြက္မေကာင္းခဲ့သည့္တိုင္ အစိုးရ၏ လက္က်န္ သုံးႏွစ္ကေတာ့ ပန္းဝင္လွသြားႏိုင္သည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုအပ္ခ်က္ကို သတိျပဳမိဖို႔ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြကို အခ်ိန္မီဆြဲယူအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း သတိေထာက္လိုရင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *