စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔အထိ)

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ဝင္လာၿပီးေနာက္ ေလးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ပိတ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္

သံုးပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံုတစ္ပံု ပိုမ်ားခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာသီလဝါအက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ ရွယ္ယာေစ်း ျပန္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၃၂၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္း အျမင့္ဆံုး ၄၇၀ ဒသမ ၀၅ ျဖင့္ပင္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ ပိုမ်ားလာခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလတြင္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ရာ ယင္းပမာဏမွာ ေလးလအတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အေရာင္းအဝယ္ သီတင္းငါးပတ္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းမွာ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၂၅၀၀ က်ပ္အတြင္းသာ ေစ်းအတက္အက်ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၆၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေစ်း ၁၂,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၁၂,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၃၂၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထက္ က်ပ္သန္း ၆၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ပိုျဖစ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ေသာ ရွယ္ယာေစ်းမွာ ယခင္သီတင္းပတ္မွစတင္ကာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ရာ သီတင္းသံုးပတ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၁၃၀ က်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အဖြင့္ေစ်း ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၂၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၆၅၀ နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေရာင္းအဝယ္ထက္ တစ္ဆေက်ာ္ (၁၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပိုမ်ားခဲ့သလို ဆယ္လ အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆံုးသီတင္းပတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ ၁၀ ႀကိမ္တြင္ ၂ ႀကိမ္သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀၊ တန္ဖိုး က်ပ္နွစ္သိန္းေက်ာ္သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၇၈၀၀ က်ပ္သို႔ ေစ်းျပန္တက္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၅၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၂ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ေလးဆေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆံုးသီတင္းပတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၈၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေစ်း ၂၆,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၂၇,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၇,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔ေစ်းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေစ်း ၂၇,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ရာ ယင္းမွာ ခုႏွစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းသို႔ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၃၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၁၇၀ နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အေရာင္းအဝယ္သည္ အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

စီနီယာစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ TMH ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာေစ်းမွာလည္း အေရာင္းအဝယ္စတင္သည့္ ဒုတိယေျမာက္သီတင္းပတ္တြင္ ေစ်းစတင္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၄၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေစ်း ၃၁၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ၃၁၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၃၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

Block Trading (ရွယ္ယာအေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္း)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ MTSH ရွယ္ယာကို တစ္စု ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရွယ္ယာအစု ၁၅၀၀၀ ၊ တစ္စု ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ရွယ္ယာအစု ၁၀,၀၀၀ ဝယ္ယူမႈရွိခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *