ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို အဓိကေမာင္းႏွင္မည့္ မာလိန္မွဴးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားအရ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ဒယ္လ္ကိုသာ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔သည္ ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ကို တြက္ဆရာတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ဒယ္လ္ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဥေရာပထုတ္ကားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ဒယ္လ္သတ္မွတ္ခ်က္ျမင့္ျခင္းသည္ Brand New ကားမ်ားကို ေဈးႏႈန္းျမင့္ေစသည္။ လူလတ္တန္းစား ကိုယ္ပိုင္ကားစီးေရး အိပ္မက္မွာ ပို၍အလွမ္းေဝးသေယာင္ ရွိလာမည္။

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဥေရာပထုတ္ကားမ်ားထက္ ပိုမိုေဈးသက္သာသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားကားမ်ား ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ပိုမိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္စတစ္စ လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကားမ်ား၏ ေဈးကြက္ကိုလည္း ေမ့ထား၍ မရေပ။

သို႔ေသာ္ အစြဲအလန္းႀကီးတတ္သည့္ ျမန္မာစားသုံးသူတို႔၏ သဘာ၀အရ ဂ်ပန္ထုတ္ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားေဈးကြက္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ္လည္း ညာေမာင္းကားမ်ားသုံးစြဲမႈ အ႐ိုးစြဲျခင္း၊ ဂ်ပန္ထုတ္ကားမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ အပိုပစၥည္း အလြယ္တကူ ဝယ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကား အေရာင္းအဝယ္မွာမူ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ေဈးကြက္မင္းမူေနျခင္းကဲ့သို႔ ေခတ္ေကာင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ညာေမာင္းကားမ်ားကို လာမည့္ဇြန္လအထိ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းခြင့္ရရွိထားၾက ျခင္းေၾကာင့္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား အတြင္း ညာေမာင္းကားေဈးကြက္ အလႈပ္အခပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ဇြန္လမတိုင္မီ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားေဈးမ်ား ျမင့္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကိုေစာင့္ဆိုင္း၍ ခ်ိန္ဆလ်က္ရွိျခင္းတို႔က ဝယ္လိုအားနည္းသြားေစၿပီး ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကားမ်ား ေဈးကြက္တြင္ ပိုမိုေနရာရလာဖြယ္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကိုယ္တိုင္ကပင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကားမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒအရလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထား ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒသည္ ေျပာင္းလဲျမန္မူဝါဒျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္း အလဲ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၇ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မူဝါဒပါ ညာေမာင္းမွ ဘယ္ေမာင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ဂယက္ကိုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခံစားရဖြယ္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၌ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ မပီျပင္ ေသာ အမ်ားပိုင္စနစ္ျဖင့္ YBS ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ေျခထိုးမႈမ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္မားလာၿပီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း အဆိုပါက႑သို႔ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်စျပဳလာသည္။

YBS ျဖင့္ နာမည္ပ်က္မခံလိုေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ အဆိုပါကိစၥကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္လာဖြယ္ရွိျခင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *