စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခင္ သီတင္းပတ္ထက္ ၁၀ ပြိဳင့္နီးပါး (၂ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔) ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၁၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာအျမင့္ဆုံး ၄၆၉ ဒသမ ၇၆၊ အနိမ့္ဆုံး ၄၅၆ ဒသမ ၂၃ အတြင္းရွိခဲ့ၿပီး ၄၆၈ ဒသမ ၃ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ထိုးက်ခဲ့ၿပီးသီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး ျဖစ္ကာ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္း အဝယ္ထက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၅၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၃၀ ခန္႔ အေရာင္း အဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၂.၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၂,၅၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွ တစ္ရက္အေရာင္းအဝယ္မွာ ၁၅ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္ အေရာင္းအဝယ္ ၂၃၈ ဒသမ ၃၆သန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမၽွ တစ္ရက္အေရာင္းအဝယ္ ၂၈ ဒသမ ၂၂ သန္း တို႔ျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အေရာင္း အဝယ္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ငါးပုံတစ္ပုံေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးသီတင္းပတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၆ç၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၅၀ နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္အေရာင္း အဝယ္မွာ၂၄ ဒသမ ၁၂ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္ အေရာင္း အဝယ္ ၁၆၄ ဒသမ ၂၅ သန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္အေရာင္းအဝယ္ ၃၀ ဒသမ ၅၉ သန္းတို႔ျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာ သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္း အဝယ္ ေလးရက္၊ အႀကိမ္အေရအတြက္ ရွစ္ႀကိမ္ရွိသည့္အနက္ တစ္ႀကိမ္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္စုကို ၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရွယ္ယာ ၁၃ စုသာ ေရာင္းဝယ္မႈ ရွိခဲ့သည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စတင္ဝင္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမၽွ တစ္ရက္အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈၆ သန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၇ သန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္ ေရာင္းဝယ္မႈမွာက်ပ္ေလးသိန္းခန္႔သာ ရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၆၄ ႀကိမ္ (၃၂ ရက္) ရွိသည့္အနက္ ၁၄ ႀကိမ္သာ အေရာင္း အဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး သီတင္းခုနစ္ပတ္တာ ေရာင္းဝယ္မႈပမာဏမွာလည္း က်န္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ား၏ ပ်မ္းမၽွတစ္ရက္ေရာင္းဝယ္မႈ ပမာဏထက္ပင္ နည္းပါးသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ ထက္ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ နည္းပါးခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၈ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၂၇,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၇,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၇,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွ တစ္ရက္အေရာင္း အဝယ္မွာ ၈ ဒသမ ၂၄ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမၽွ တစ္ရက္အေရာင္းအဝယ္ ၃၁ ဒသမ ၆၁ သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ေလးပုံသုံးပုံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စာရင္းဝင္ ေနာင္ေတာ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ခုနစ္သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေလးရက္လုံးတြင္ ေဈးအတက္အက်မရွိဘဲ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *