ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဝးသလား နီးသလား

၂၀၁၈ ႏွစ္စ ရွားရွားပါးပါး သတင္းေကာင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး သတင္းေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လက္မွတ္ထိုးၾကသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင္ေခ်ာၿပီထင္လၽွင္ မွားသြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ အသာထား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ၫွိႏႈိင္းၾကရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားျပားလွသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ အစိုးရၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အေသးအဖြဲျဖစ္ေသာ ညီလာခံေန႔ရက္ၫွိႏႈိင္းျခင္းတြင္ ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေန႔ရက္ကအစ ခက္ခဲသည့္အတြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္ပ်က္ရန္မလိုပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မလြယ္ကူမွန္း ျမန္မာ့သမိုင္းကို အနည္းငယ္တီးမိေခါက္မိသူပင္ သိႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ လြတ္လပ္ေရးထက္ အသက္ႀကီးသည္။ အစက မည္သို႔ပင္ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားစြာ၏ သေဘာတရားအတိုင္း ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ သက္တမ္းၾကာေလ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာေရး အေၾကာင္း မ်ားစြာ ေရာယွက္လာေလေလျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသည္ထက္ ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအပါအဝင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈလည္း ရွိေနသည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ ရခိုင္အေရးသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို ေလမုန္တိုင္း ဝင္ေမႊ႕သြားျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္လၽွင္လည္း ယခုကာလသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံး အခ်ိန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ သက္တမ္းရင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေကအင္န္ယူပင္ NCA ထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ KIA ႏွင့္ အင္အားအႀကီးဆုံး ‘၀’ တို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္႐ြက္ဖူးသူမ်ား၊ မစိမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေသာေနရာမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ လာသည္ကိုလည္း ပါဝင္သူအဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္တိုင္ျမင္ေနရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ေတာက္ေလၽွာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ ေသနတ္သံမ်ားတိတ္သြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တကယ္တမ္းတြင္ အေပါင္းလကၡဏာမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္လၽွင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား Stakeholder ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတို႔ ရယူရန္မွာလည္း ေလ့လာသုေတသနလုပ္ျခင္း ဝါ အိမ္စာလုပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ားမ်ားေတြ႕၊ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းတို႔သည္ အဓိကက်သည္။
‘No permanent allies or enemies, only permanent interestes.’ ‘အၿမဲတမ္းရန္သူ၊ အၿမဲတမ္းမိတ္ေဆြဟုမရွိ၊ အၿမဲတမ္း အက်ိဳးစီးပြားသာရွိသည္’ ဟူေသာစကားသည္ အၿမဲမွန္ေသာစကားျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားေတြ႕သည္ဆိုရာတြင္ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးမ်ားတြင္ အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းအျပင္ ႏွလုံးသားခ်င္း၊ ဦးေႏွာက္ခ်င္းနီးႏိုင္သည့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုပါ ဆိုလိုသည္။ အလြတ္သေဘာ မ်ားမ်ားေတြ႕မွသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို နားလည္မည္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈတက္လာမည္။ အိမ္စာလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပိုနားလည္လာသလို ‘သူ ငါတို႔အေၾကာင္းသိသားပဲ’ ဟု ယုံၾကည္မႈလည္း တက္လာႏိုင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဝးသလား နီးသလားဆိုသည္ ၾကည့္ေသာ ျမင္ေသာ ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနီးလိုလၽွင္ သုံးခ်က္ အဓိကလုပ္႐ုံသာ။ အိမ္စာလုပ္ျခင္း၊ အလြတ္သေဘာေရာ အခမ္းအနားႏွင့္ပါ မ်ားမ်ားေတြ႕ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ထက္ အက်ိဳးစီးပြားကို သိေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

 

အယ္ဒီတာ (၂၁.၂.၂၀၁၈)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *