အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေနမ်ား ယခင္ထက္စာလၽွင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုေဆာ္ဩမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆို၊ ေရးသားမႈ တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာရန္အတြက္လည္း အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕က ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

အဆုံးသတ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလာကလူ႕ငရဲပမာ ပုပ္အဲ့နံေစာ္ညစ္ေထးေနေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႀကီး ေရခ်ိဳး၊ ေခ်းတြန္း သန္႔စင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ အက်ႌအသစ္ဝတ္၍ သနပ္ခါးလိမ္း၊ ပန္းပန္လာႏိုင္ခဲ့ သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက သိသိသာသာ ရွိလွသည္။ သည္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔က အဓိကအခန္းက႑တြင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းရွိ မူဝါဒေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရွိလၽွင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပ။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မတတ္သာ၍ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားရသည္ဆိုေသာ္ျငား ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူေတြကိုယ္တိုင္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားရရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားသြားေရာက္ျခင္း၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိလာျခင္းတို႔က အက်ဥ္းေထာင္အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံႏွင့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။

ထိုအတြက္ လက္ရွိအက်ဥ္းေထာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳရာ တြင္ ပါးစပ္မွ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုျခင္းအျပင္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အေျခအေနမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ ေထာက္ကူ ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုေပမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ အလုပ္ခြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေရး၊ စိတ္ပါလက္ပါ စြမ္းအားထုတ္အလုပ္လုပ္ေရး၊ အပိုဝင္ေငြ၊ ေအာက္လမ္းဝင္ေငြ မရွာေစေရး၊ လူယုံေမြး၊ တပည့္ေမြး၍ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကင္းစင္ေရး၊ ေက်ာသားရင္သားမခြဲမျခား ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ ရွိေစေရးတို႔ရွိလာေစရန္ နည္းလမ္းရွာရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ ဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္တြင္ ေနာက္ေက်ာလုံလုံ၊ စိတ္ပါလက္ပါ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ရွိေနေစေရး အတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္လွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးသည္ ဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အခရာက်ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္မပ်က္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာႏိုင္ခြင့္ကို ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ေျဖဆိုဆဲ၊ တက္ေရာက္ဆဲဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲကာလ၊ အနီးကပ္သင္တန္းကာလတို႔တြင္ လစာျပည့္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ျဖင္ အနိမ့္ဆုံးကူညီေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ သီးျခား ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤါလီ၊ တ႐ုတ္၊ မေလး၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ အစရွိေသာ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း အလုပ္ခြင္မပ်က္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီေခတ္က ရရွိခဲ့ေသာ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္မ်ား ေခတ္ႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ရရွိလၽွင္ပင္ ၎တို႔အတြက္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိေပမည္။ အက်ဥ္းေထာင္ပရဝုဏ္အတြင္း ရာထူးအဆင့္အတန္းအလိုက္ သန္႔ရွင္း၊ သပ္ရပ္၊ ခန္႔ျငားေသာ အိမ္ရာမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္၏အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ဝန္ထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုပမာဏ၊ တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္းတို႔အေပၚ မူတည္ကာ ေဆးေပးခန္း၊ မူႀကိဳ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း စသည့္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ အခြန္လြတ္ေဈး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ထားရွိေပးသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ ပရဝုဏ္ႏွင့္ မ်ားစြာေဝးကြာ၍ မရဘဲ လိုအပ္၍ ဆင့္ေခၚပါက ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး တာဝန္အျပည့္ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ထိုသို႔ေသာ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်င့္ စာရိတၱေဖာက္ျပန္ကာ ျပစ္မႈႀကီးငယ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္း၍ သြန္သင္ပဲ့ျပင္ေပးရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပိုေကာင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိလာေစေရးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သိရွိလာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားက မိမိတို႔ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး၏ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳႏိုင္သည္အထိ စနစ္တက် စစ္တမ္း ေကာက္၊ စုေဆာင္းထားရန္ လိုေပသည္။ မိမိတို႔ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပဳျပင္ရမည့္အခ်က္၊ ပိုေကာင္း ေစရန္ ႀကိဳးစားရမည့္အခ်က္၊ လက္ရွိအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔သာ အသိဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခအေနမ်ားကို အမွန္အတိုင္း ပြင့္လင္းစြာ မႁခြင္းမခ်န္တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။

လိုအပ္ပါက လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ အေျခအေနမွန္ကို အသိေပးသင့္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီမ်ားကလည္း အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးကို သြားေရာက္ ေလ့လာစစ္ေဆးကာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္သာမက အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖဳတ္ပယ္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျမႇင့္တင္၊ တည္ေဆာက္သင့္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခုပင္စတင္၍ နည္းလမ္းရွာသင့္သည္။ နည္းလမ္းရွာရာတြင္ အစိုးရ၏ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းတြင္ ပမာဏတိုးရရွိရန္ အခ်က္အလက္၊ အေျခအေနႏွင့္တကြ စနစ္တက် ေတာင္းခံျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ အလႉရွင္မ်ားထံမွ တရားဝင္အလႉခံရရွိေငြတို႔ျဖင့္ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အေထာက္ အပံ့အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ထံမွ လူ႕အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြရယူျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးစရိတ္ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကဲ့သို႔ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအုံမ်ိဳးကို ျပတိုက္အသြင္သို႔ ေျပာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေနထိုင္ရသကဲ့သို႔ ခံစားမႈမ်ိဳးေပးသည့္ ဟိုတယ္အသြင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခုစလုံး တစ္ပိုင္းစီပါဝင္ေသာ ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းျဖင့္လည္း ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ခရီးသြားမ်ားသာမက ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာတည္းခိုႏိုင္သည္။ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုအတြက္ လက္ရွိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထက္ ပိုက်ယ္၊ ပိုႀကီး၊ ပိုခိုင္ခံ့၊ ပိုေခတ္မီ၊ ပိုလုံၿခဳံ၊ ပိုအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္လိုေပမည္။ 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေက်ာ္မင္းေဆြ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *