ဥပေဒအေမြ

ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ မည္သို႔မည္ပုံ လည္ပတ္ရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ Rules of the Game မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအရ မ်ိဳးဆက္သုံးေလးဆက္ထိ တည္ၿမဲႏိုင္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ ထိုအစိုးရ၏ အေမြျဖစ္သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ထက္တြင္ ထြက္လာေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အေမြျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ဥပေဒမ်ားလား၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆန္ေသာ ဥပေဒလား၊ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒလား၊ ႏိုင္ငံ့ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တီထြင္ဖန္တီးမႈျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒလား စသည္တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။

ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနအျပင္ ထိုအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ေပၚ မူတည္ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆိုသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အာဏာရပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အနည္းအမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သလား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အာဏာရပါတီသည္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝဆုံးျဖတ္ရသလားဆိုသည္မ်ားကလည္း ဥပေဒတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၏ အေမြစစ္မစစ္ကို ဆုံးျဖတ္သည္။

တစ္ပါတီတည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အလုံအေလာက္ရမထားလၽွင္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္ရန္ ၫွိရ ႏႈိင္းရ၊ ဖို႔ရဖဲ့ရျဖစ္သည့္အတြက္ ေရေရာၿပီး ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ထိုအစိုးရ အေမြဟု အၿပီးအျပတ္ေျပာမရပါ။ အျခားပါတီမ်ား၏ ေျခရာလက္ရာမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ားပါေနမည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ ဥပေဒျပဳရန္ အမတ္အလုံအေလာက္ရထားသည့္ ပါတီက ဖြဲ႕ထားေသာ အစိုးရမွ ထြက္လာသည့္ ဥပေဒဆိုလၽွင္ ထိုအစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည့္အတြက္ အျခားပါတီအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မည္သို႔ပင္ ေထာက္ျပေဝဖန္ေစကာမူ မိမိပါတီအစိုးရက ျဖစ္ေစလိုလၽွင္ နဂိုတင္လာသည့္အတိုင္း ဥပေဒျဖစ္သြားမည္သာ။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ေျခာက္ဆယ္ခန္႔အတြင္း ရွားရွားပါးပါးထြက္ေပၚလာေသာ အရပ္သားဒီမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ား၊ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔သည္ ေနာင္လာမည့္ ျမန္မာျပည္သားတို႔အတြက္ စံထားရမည့္ မွတ္ေက်ာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ား၊ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို လူတို႔ ေမ့သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအရာသုံးခု ေပါင္းဆုံထားသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္မူ လူတို႔၏ဘ၀မ်ားကို ဆက္လက္ေစစားေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္တြင္ စြဲထင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚသမိုင္းတြင္ ရွားပါးလွသည့္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ဥပေဒအေမြသည္ ဒီမိုကေရစီအေမြမ်ား၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေမြမ်ား ျဖစ္ေစလိုသည္။ 

အယ္ဒီတာ
၂၈.၂.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *