အစိုးရကို ကူညီေဝဖန္ေရး

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ေတြးလၽွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ အစိုးရကို ကူညီျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္မွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသာ မရရွိလၽွင္ ပဲ့တင္ခန္း Echo Chamber အတြင္း ေရာက္ေနသလိုျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္အသံသာကိုယ္ျပန္ၾကားကာ ဒုံရင္းဒုံရင္းသာျဖစ္ေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိမၼာပါးနပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႕က သေဘာတူဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေစာေၾကာရန္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သီးသန္႔တာဝန္ေပးၾကသည္။ ခ်လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္းအေပၚ ေဝဖန္ရန္ တာဝန္ေပးခံရသူက ေဝဖန္သည္မ်ားကို နားေထာင္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကသျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာကို ဆုံးျဖတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို အတြင္းေရာ အျပင္ကပါ ရႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ား ရွိမည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုေဝဖန္သူမ်ား မျမင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း အစဥ္အလာေၾကာင့္ ေဝဖန္ရန္ စိုး႐ြံ႕ေနမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွ တိုက္႐ိုက္ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုျပည္သူလူထုထံမွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ပါဝင္ေပရာ ယူတတ္လၽွင္ရၿပီး အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ တက္လာျခင္းျဖစ္ေပရာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ျပည္သူ႕ထံမွ ဆင္းသက္ေသာ အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔က ၎တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အလိုလိုသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသေဘာလည္းျဖစ္သည္။

ေဝဖန္ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ဗဟုသုတ၊ ပညာ၊ အေတြ႕အႀကဳံ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈတို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြး ကြာျခားႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ႏိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမူကား ပညာႀကီးငယ္မေ႐ြး၊ လူအမ်ိဳးအစားမေ႐ြး ႏိုင္ငံသားမွန္လၽွင္ ေဝဖန္ခြင့္ရွိသည္သာျဖစ္သည္။ တစ္ဆင့္တက္ေျပာလၽွင္မူ အေၾကာင္းမဲ့႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ေအာက္လုံးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံကိုေကာင္းက်ိဳးမျပဳသည့္အတြက္ အေၾကာင္းအရာ Issue ကိုသာ အာ႐ုံျပဳၿပီးေဝဖန္ၾကလၽွင္ ပိုအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။

Publice Office ေခၚ ျပည္သူ႕ေရးရာရာထူး အလြယ္ေခၚ အစိုးရရာထူးကို ရယူလိုက္သည္ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူဘ၀ကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဝဖန္ခံရေတာ့မည္ဟူေသာ အသိကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ယူသူမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ စင္စစ္ ျပည္သူ႕ေရးရာရာထူးႏွင့္ ေဝဖန္ခံရျခင္းသည္ အလုပ္သေဘာအရ တြဲပါေနသည္။ ‘မီးဖိုေခ်ာင္ထဲဝင္လၽွင္ မီးပူမည္ကို ေၾကာက္၍မျဖစ္’ ဟူေသာစကားသည္ အစိုးရတာဝန္ကို ယူထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ လက္စြဲထားရမည့္စကားျဖစ္သည္။

အစိုးရေရာ ျပည္သူမ်ားပါ အပါအဝင္ လူ႕ေဘာင္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ အသားမက်ေသးသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရအေနႏွင့္ ေဝဖန္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားမွ အႏွစ္ကိုထုတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ ‘ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုတာ ဒါမ်ိဳး’ ဟု ေဝဖန္ေရးယဥ္ေက်းမႈကို ေရွ႕မွဦးေဆာင္ႏိုင္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုကလည္း အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ စနစ္တက် ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ အစိုးရကိုကူညီႏိုင္သည္။

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ အစိုးရကို ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ျခင္းကို အစိုးရက ႀကိဳဆိုျခင္းသည္ သူ႕ကိုယ္သူကူညီျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၇.၃.၂၀၁၈)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *