ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၃) Why Did Democracy Spread?

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘လစ္ဘရယ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ႏွင့္ ‘လူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ’ တို႔မွာ သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကနဦးထဲကပင္ အဆိုပါႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုခုကိုသာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကေသာ မတူျခားနားသည့္ လူမႈအုပ္စုမ်ားရွိေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ သမိုင္းဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေထာက္ျပခဲ့ၾကသလို ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ လူလတ္တန္းစားမ်ားမွာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီးသား ဒီမိုကရက္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို႔၏ မဲေပးခြင့္ကို ခ်က္ခ်င္းေပးရမည္ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္အရဆိုရလၽွင္ ‘ဒီမိုကရက္မ်ား’ ဟူ၍ပင္ ေျပာဖို႔ခက္ပါသည္။

သူတို႔ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ဘူဇြာတို႔၏ ပုဂၢလိကပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈတို႔ကို ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးဖို႔မၽွသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ထားေရးဆိုေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ ေသာ္လည္း ဤအခ်က္မွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေသခ်ာေပါက္အာမခံေရးအထိကား မေရာက္ပါေခ်။ အလားတူပင္ ၿပီးခဲ့ေသာရာစု (၁၉ ရာစု) ‘ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလ’ အတြင္း အဂၤလိပ္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံေဘာင္အတြင္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း ေျပလည္မႈရခဲ့ေသာ ‘ဝွစ္’ ပါတီဝင္မ်ားမွာလည္း အထက္တန္းလႊာ မင္းမ်ိဳးစိုးႏြယ္မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ လူလတ္တန္းစားအထက္လႊာမွ ေၾကးရတတ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ေနာက္လာမည့္ ရာစုႏွစ္စုအတြင္း သူတို႔တစ္ေတြမွာ ႀကီးထြား မ်ားျပားလာေသာ ကုန္သြယ္ေရးဓနရွင္ႏွင့္ စက္မႈဓနရွင္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မိလာသည္။ အလားတူ လူလတ္တန္းစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ အစိုးရလခစားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္လည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္လာသည္။ ဤအုပ္စုႀကီးသည္ပင္ ၁၉ ရာစု ၿဗိတိသၽွေလဘာပါတီကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ အမာခံပရိသတ္ျဖစ္လာပါသည္။ (အဂၤလန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ သူတို႔ကို လစ္ဘရယ္မ်ားဟု ေခၚပါသည္။) အဆိုပါ လစ္ဘရယ္မ်ား၏ အဓိကစိတ္ဝင္စားမႈမွာ ‘ဒီမိုကေရစီ’ ဆိုသည္ထက္ ‘တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ လစ္ဘရယ္မ်ားလိုလားသည့္ ေပၚလစီမ်ားမွာလည္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ အရည္အခ်င္းအရ ေနရာေပးေသာ ဝန္ထမ္းေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားဂုဏ္သိမ္ကို တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္ေစေသာ လူထုပညာေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အာဂ်င္ဒါႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ လစ္ဘရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔မွာ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစုံလာၾကရာမွ ဒီမိုကေရစီသည္ပင္ လူလတ္တန္းစား၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ဆိုလၽွင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္တာဝန္ခံမႈတို႔မွာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳေနၾကေသာ အျခင္းအရာႏွစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကို အႂကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္အစိုးရ၏ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလိုအပ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုလည္း မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္သာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ ေျပာရလၽွင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္သည္ပင္ ေနာက္ထပ္အကာအကြယ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒပါအခြင့္အေရး ျဖစ္လာပါသည္။

သို႔ျဖင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူတိုင္း မဲေပးခြင့္ႏွစ္ရပ္လုံးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ပင္ လူလတ္တန္းစားအုပ္စုေရာ၊ အလုပ္သမား လူတန္းစား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းပါ လိုလားႏွစ္သက္ၾကသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အထုပ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မာကၡ္ဝါဒီဟု ဆိုၾကေသာ ဘာရင္တန္မိုး၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာႏွင့္တစ္ဝန္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏ ေအာင္ပြဲကိုျမင္ေတြ႕လိုမွ မာကၡ္ဝါဒီဟု သတ္မွတ္ၾကမည္ဆိုလၽွင္ ဘာရင္တန္မိုးကို မာကၡ္ဝါဒီ တစ္ေယာက္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ မိုးက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို လိုလားႏွစ္သက္အပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအေျခခံေသာ လူလတ္တန္းစားကိုလည္း ဩဇာႀကီးသည့္ လူမႈအုပ္စုအျဖစ္ အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤအဓိပၸာယ္အရဆိုလၽွင္ မိုးျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ေသာ မာကၡ္ဝါဒီမ်ား၏ သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္မႈကိုယ္ထည္မွာ ‘ဒီမိုကေရစီ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔’ ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္အတြက္ လြန္စြာမွပင္ အသုံးဝင္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ ေသာ့ခ်က္အက်ဆုံး ထိုးထြင္းအျမင္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အခိုင္အမာလူမႈအင္အားစုတစ္ခု (လူလတ္တန္းစား) ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေပၚထြက္လာပုံကို နားလည္ဖို႔ဆိုလၽွင္ လူလတ္တန္းစား၏ ခြန္အားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တန္ဖိုးျဖတ္ခ်င့္တြက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားေသာအစိုးရပုံသဏၭာန္မ်ိဳးကို လိုလားႏွစ္သက္ၾကသည့္ အျခားလူမႈအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုမည္ထင္ ပါသည္။ ဥပမာ – စနစ္ေဟာင္း၊ ေျမပိုင္ရွင္လူနည္းစုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရဆိုလၽွင္ အာဏာပိုင္စနစ္ကို ေထာက္ခံၾကသည္။ အျမစ္ေျမလွန္ ေျပာင္းလဲလိုေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားဆိုလၽွင္ စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္ခြဲေဝေရးကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၾကသည္။

ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီတြင္ကား ထို႔ထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရး အေျခခံတစ္ခု အမွန္ပင္ရွိေပသည္။ ဤအေျခခံကို လုံေလာက္စြာအေလးမထားလၽွင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အလားအလာမ်ားကို သင့္တင့္ေလၽွာက္ပတ္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
ေက်ာ္ဝင္း

စာၫႊန္း – Political Order and Political Decay  (By. Francis Fukuyama)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *