သမိုင္းဝင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုေရွ႕ရွိ အျခခံလုပ္သားတစ္ဦး ။

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွစတင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွ၍ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑လည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ျပန္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၁ မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ အစား လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္မွစ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္မေျပာင္းလဲမီ ၾကားကာလျဖစ္သည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကရသည္။

အဆိုပါဘတ္ဂ်က္သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ အမည္တြင္သြားသည္။

ထို႔အျပင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားမႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ ပိုမိုစနစ္က်ၿပီး အသက္ဝင္စျပဳလာေသာ လႊတ္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနက ပစၥည္းဝယ္ရန္ေတာင္းခံေငြပမာဏမွာ ျပင္ပေပါက္ေဈးထက္မ်ားေနျခင္းႏွင့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အက်ိဳးဆက္ အစရွိသျဖင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

ဝန္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ေတာင္းခံထားေသာ ေျခာက္လတာအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈမွာ က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၆၇၇,၆၉၈) ရွိသည္။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၂၃၄၃ ဘီလီယံ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၂၉၁၃ ဘီလီယံႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၁၃၄၀ ဘီလီယံေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆုံး အမ်ားဆုံးေတာင္းခံခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္လာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုပါေတာင္းခံေငြမ်ားအနက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀,၇၀၇) ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ က်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံခြဲနီးပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ က်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံခြဲနီးပါး ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလး စိစစ္တယ္။ ဌာနေတြက ေလၽွာ႔လို႔ရတဲ့ အပိုင္းေတြ ေလၽွာ႔တယ္။ အခုအတည္ျပဳလိုက္တာေပါ့” ဟု ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက ဆိုသည္။

ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရမည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ ယခုကဲ့သို႔လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလဟာ မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ယာက႑မွာ မိုးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္မႈက႑မွာလည္း လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ႀကိတ္ခြဲ မြမ္းမံမႈနည္းပါးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ ေတြလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္”

သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈကို ၾကည့္လၽွင္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆုံး ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္လာသည္။

ယခုေျခာက္လဘတ္ဂ်က္၌ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈသည္ ရလၽွင္ အျမတ္၊ မရလၽွင္အရင္းဟု သေဘာထား၍ ေတာင္းခံေနမႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကို ေဈးသည္မ်ားကဲ့သို႔ အေလၽွာ႔အတင္း လုပ္ရသည္မွာလည္း ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္တင္ျပမႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသာမက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံတတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းကလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မွာ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံပြဲႀကီးတြင္ ရလိုသူႏွင့္ ေပးသူတို႔ၾကား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ေလလြင့္မည့္အေျခအေနမွ ေလ်ာ့ပါးခဲ့ရသည္။

ဆီးသီးေတာင္း

ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈတြင္ လူေျပာခံရမႈအမ်ားဆုံးေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္ယူမည့္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာ ၁၂၅၆ လုံးအတြက္ တစ္လုံးလၽွင္ ၁၁ သိန္းမွ ၁၃ သိန္းခြဲအထိ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဈးႏႈန္းကြာျခားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုံးသုံး စာစီစာ႐ိုက္မၽွသာ သုံးစြဲမည္ဆိုပါက အဆိုပါေငြေၾကးမွာ လြန္စြာမ်ားျပားသည့္ပမာဏျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းထံ အႀကံေတာင္းႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါအသင္း၏ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ က်ပ္ ၁၁ သိန္း မွ ၁၃ သိန္းခြဲၾကား Desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ဂိမ္းကစားႏိုင္သည္အထိ အဆင့္ျမင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတစ္ခုတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား

“အေကာင္းဆုံးဆိုတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ပဲ ေတာင္းတယ္။ ေဈးအျမင့္ဆုံးဆိုတာကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပတယ္။ အမွန္တကယ္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေရအတြက္ထက္ ပိုၿပီးေတာင္းတယ္”ဟု ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

“နံပါတ္သုံးအခ်က္က တင္ျပသမၽွ ပစၥည္းတိုင္းရဲ႕ ေဈးႏႈန္းက ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ ႏွစ္ဆ၊သုံးဆမ်ားတယ္”

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သည္ဟူသည့္ စကားေၾကာင့္ ျပည္သူအၾကား ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဆီးသီးေတာင္းေစာင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရာမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တည့္မတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္မႈကို ထိန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

“အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ ဘတ္ဂ်က္က ပိုၿပီး စနစ္က်လာပါတယ္” ဟု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဝင္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးေရာင္နီ

မည္သို႔ဆိုေစ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ထိန္းၫွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ပြဲဆူခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္စရာမ်ားရွိေနသည္။

ယခင္ကမူ ဧၿပီလဘတ္ဂ်က္အစ ရာသီသည္ မိုးတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ မေဝးေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ပ္ေတြ႕ရသည္ဟု တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးရွိန္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

“ဘက္ဂ်က္က်တာနဲ႔ မိုးက႐ြာၿပီ။ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြလုပ္တာနဲ႔ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွစ္ဆျဖစ္တယ္။ အစိုးရက ခ်ေပးတဲ့အေပၚမွာ ကန္ထ႐ိုက္တာကုမၸဏီေတြကလည္း ရသင့္သေလာက္မရဘဲ အျမတ္ေတြ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြက မိုးထဲ ေရထဲပါသြားေတာ့ ႏွစ္ခါကုန္ေတာ့ ဘယ္သူမွအက်ိဳးမရွိဘူးေလ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကတင္ျပသည့္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈနည္းပါးခဲ့ျခင္းမွာလည္း မိုးတြင္းကာလႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ မိုးတြင္း၌ လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းစြာ မလည္ပတ္ႏိုင္။

“ေျခာက္လဘက္ဂ်က္မွာေတာ့ နည္းမွာေပါ့။ မိုးတြင္းဆိုေတာ့ေလ။ ဟိုဘက္ ေအာက္တိုဘာက်မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္မွာ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္က ရွင္းျပသည္။

ဘတ္ဂ်က္ကာလေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္လာသည္။ လက္ရွိတြင္ အခြန္မေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ပထမေျခာက္လ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ ေျခာက္လ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေငြျဖဴျဖစ္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာလည္း လက္တစ္ကမ္းအကြာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

“အခြန္ကေတာ့ အဆင္ေျပဖို႔လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးတဲ့သေဘာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဖတ္ဆယ္ရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ေျခာက္လအတြင္းမွာေတာ့ မလုံေလာက္ဘူး” ဟု မဟာန၀ရတ္ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးႏိုင္ဝင္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား တည္ေဆာက္မႈကို တားျမစ္လိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဦးႏိုင္ဝင္းကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ူးမီးဝိုင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ေျပာင္းမည့္ ေရွ႕ေျပးကာလျဖစ္ေသာ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွသည္ လာမည့္ဘ႑ႏွစ္ေျပာင္းလဲမည့္ ေအာက္တိုဘာ-စက္တင္ဘာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အဆင္ေျပမည့္သူမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ႏွစ္လသုံးလျဖင့္ေဆာက္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ အဆင္ေျပသည္။ အထပ္ျမင့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကမူ ပိတ္ရက္မ်ားျခင္း၊ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရျခင္းေၾကာင့္ အဆင္မေျပလွ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထပ္ျမင့္ေတြက အဆင္မေျပဘူး။ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ရမွ အဆင္ေျပတယ္။ ေျခာက္လက အေသးေတြအတြက္ပဲ အဆင္ေျပတယ္”ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးႏိုင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားအေ႐ြ႕

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ကုန္သင့္ကုန္ထိုက္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုသာ ကုန္က်ေစရန္ လႊတ္ေတာ္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူဘ႑ာေငြျပဳန္းတီးမႈမရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္ျခမ္း၌မူ NLD အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအေပၚအာ႐ုံစိုက္မႈကို ျပန္လည္ေတြ႕ျမင္ရစျပဳလာသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ညည္းတြားသံေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရက စိတ္ဝင္စားစျပဳလာသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားပတ္သက္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကမူ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ အလြန္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း မဟာန၀ရတ္ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ဝင္းက ယခုလိုဆိုသည္။

“အေကာင္းဘက္ကပဲ ႐ႈျမင္တယ္။ က်ိဳးသြားတဲ့အထပ္ျမင့္ေလးေတြ ျပန္ဦးေမာ့ဖို႔ ေစာင့္ေနတာေပါ့”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *