တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ဆိုး ျပန္လာၿပီ

တ႐ုတ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အျခားေသာ ကမာၻ႔အာဏာရွင္စနစ္အားလုံးႏွင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကြဲထြက္သြားေတာ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကြဲျပားသြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒမ်ားကို အာဏာရတ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္တာကာလတိုင္း ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရာထူးသက္တမ္းကန္႔သတ္မႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစားထိုးေရးေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေရးစနစ္ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သမၼတမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အီဂ်စ္၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ လစ္ဗ်ား သို႔မဟုတ္ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈ ကင္းမဲ့မႈဒဏ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတရာထူးသက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္လိုက္သျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအားလုံး ျပတင္းေပါက္မွ အျပင္သို႔ လႊင့္ပစ္ျခင္းခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီသည္ ၎ အသက္ရွင္သန္ေနသေ႐ြ႕ ကာလပတ္လုံး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ၿပီး အင္စတီက်ဳရွင္နယ္လိုက္ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာရွင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ေမာ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲၿပီး ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေတြးအေခၚကိုတ႐ုတ္အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သလို ရွီအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈအလြန္အမင္း တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းအေပၚအေျခခံၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာရွင္စနစ္ကို ပုံေဖာ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ အခ်ိန္ခါမေ႐ြး ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္မရွိႏိုင္သလို အကန္႔အသတ္မရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ေကာင္းေစတနာလုံေလာက္စြာမရွိႏိုင္သျဖင့္ လူတစ္ဦးအာဏာရယူႏိုင္သည့္ ကာလအေပၚ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ေရာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ အေရးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဏာဆက္ခံေရးသည္ အာဏာရွင္အားလုံးအတြက္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးဦး ေသဆုံးပါက အာဏာဆက္ခံေရး စည္းမ်ဥ္းမရွိလၽွင္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈေပၚေစမည့္ အာဏာလုပြဲမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အားသာေနျခင္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္တြင္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသြားပါက အာဏာေလဟာနယ္ ႀကီးစြာေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဓားထက္သည့္ အီလစ္ခ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အားၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္မွာ မေရရာမႈဆီသို႔ ဦးတည္မည္ျဖစ္သည္။ အာဏာဆက္ဆံေရး စည္းမ်ဥ္းမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္မႈအေျပာင္းအလဲ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚလၽွင္ပင္ အေတြးသစ္အျမင္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ၿပီး မူဝါဒမ်ားကို အားသစ္ေလာင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကိုလည္း အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိ တာဝန္ ခံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္း တ႐ုတ္တို႔ နာနာက်င္က်င္ ခံစားခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အာဏာဆက္ခံေရး စည္းမ်ဥ္းသည္ လက္ရွိတြင္ ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ၿမဲလာသည့္တ႐ုတ္ျပည္၏ အစဥ္အလာ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္၏ အားနည္းခ်က္ကို ‘ဧကရာဇ္ဆိုး’ ျပႆနာဟု ေခၚဆိုသည္။ ဧကရာဇ္ေကာင္းတစ္ဦးဆိုပါက အံ့ခ်ီးဖြယ္လုပ္ရပ္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြတ္လပ္ေသာ တရား႐ုံး၊ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ခံဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္၊ ခ်ိန္ညႇိမည့္အရာမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ား အတြင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယုက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း တ႐ုတ္အုပ္စိုးမႈပုံစံမ်ား က်ဆုံးသြားရျခင္းသည္ ဧကရာဇ္ဆိုးမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ (တန္မင္းဆက္ မိစၧာဧကရီဝူ) တို႔၏ အာဏာအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကန္႔သတ္မည့္ အရာအနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အက်ပ္အတည္းတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားသည္။

ေနာက္ဆုံးေသာ ဧကရာဇ္ဆိုးသည္ ေမာ္စီတုန္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံျခားသိမ္းယူမႈမွ လႊတ္ေျမာက္ေအာင္ ေမာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လြန္စြာႀကီးမားသည့္ ကပ္ဆိုးႏွစ္ခုကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးသည္မ်ိဳးဆက္တစ္ခု ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားရသလို ယင္းကို ၾကဳံခဲ့သည့္ အီလိခ္မ်ားလည္း ေၾကာက္႐ြံ႕သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတြ႕အႀကဳံကို တိုက္႐ိုက္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ေမာ္ကဲ့သို႔ လြန္စြာႀကီးမားသည့္ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ပါဝါ မည္သည့္အခါမၽွ မစုစည္းႏိုင္ေစရဟု တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ အျခားေသာပါတီ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္စနစ္သည္ မႈန္ဝါးဝါးသာရွိေနသျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္း သို႔မဟုတ္ မည္သို႔မည္ပုံ ရွီ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို မသိႏိုင္ေပ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ နယ္စားပယ္စားမ်ား၏ အာဏာႀကီးမားလာၿပီး အက်င့္ပ်က္လာသလို ဗဟိုက ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ခ်ဳံကင္းပါတီ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဘိုရွီလိုင္း)။ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ထိပ္တန္းကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ မင္းညီမင္းသား အုပ္စုဝင္မ်ား (ရွီအပါအဝင္) က အုပ္စု ျပင္ပမွ လူမ်ားအေပၚ မနာလိုလာမႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပင္ပအုပ္စုကို က်န္ဇီမင္းႏွင့္ ၎ကို ဆက္ခံသူမ်ား ဦးေဆာင္သည္။

ေနာက္အေၾကာင္းရင္းသည္ အခ်ိန္ကာလေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။ အေရွ႕ ဥေရာပမွာကဲ့သို႔ပင္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ ေနခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေစခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိသည့္ စနစ္ကို မလိုလားေစေပ။

“ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးဟာ အရမ္းဆိုး႐ြားတယ္ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေခတ္ၿပိဳင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ ဘူး” ဟု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားဖူးသည္။ သို႔ေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္း ေက်းလက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အိုမင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္၏ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေပၚ ပညာေပးမႈလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ‘အေရွ႕တစ္ခြင္လုံး နီ’ ဆိုသည့္ ယင္းေခတ္ကာလ သီခ်င္းမ်ားကိုသာ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ထိေတြ႕ ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္သည္ ႀကီးစြာေသာ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပးခဲ့သည့္အခ်ိန္ ဟုသာ ေတြးထင္မိေစသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္သာ ေကာင္းမြန္သည့္ အရာျဖစ္သည္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း သမၼတ သက္တမ္း ကန္႔သတ္မႈဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္အေျခခံဥပေဒသည္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔အေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ိဳးမရွိေပ။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ လက္တင္အေမရိကန္တြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားေရးစနစ္သည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ အာဂ်င္တီးနား၊ ဗင္နီ ဇြဲလား၊ အီေကြေဒါ၊ ကိုလံဘီယာ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ သမၼတမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးရာ အရင္းအႏွီးကိုကား ေပးခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အၿမဲပင္ ေအာင္ျမင္သည္ မဟုတ္ေပ။

တတိယေျမာက္ သက္တမ္းထမ္းေဆာင္ရန္ ကိုလံဘီယာ သမၼတေဟာင္း အယ္ဗာ႐ိုယူရီဘီက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟု အေျခခံ ဥပေဒခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎အေနႏွင့္ သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ ေကာင္းျမတ္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း ေပၚျပဴလာသမၼတတစ္ဦးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း အီေကြေဒါ အာဏာရွင္သမၼတ ရာဖယ္ေကာ္ရီယာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရၿပီး ၎ကိုဆက္ခံသည့္ သမၼတသစ္မာရီႏိုသည္ တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီထံသို႔ အားသစ္အင္သစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဧကရာဇ္သစ္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ဆိုးသြမ္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုေနေသးသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိမူ ပိုမိုပြင့္လင္း၊ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ လစ္ဘရယ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ထူေထာင္လိုသည့္ မ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္မ်ား၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ရွီက်င့္ဖ်င္ ေခ်ဖ်က္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္ထက္ ပါတီကို ပိုမို အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈ အငယ္စားမ်ားကိုပင္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္အျပဳအမူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးဉာဏ္ရည္တုႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အခ်ကအလက္မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည့္ လူမႈေရးရာယုံၾကည္ရမႈ စနစ္ကိုလည္း စနစ္တက် ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု အလုံးစုံခ်ဳပ္ကိုင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ယခင္က မေတြးမထင္ထားသည့္ ပုံစံမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ တ႐ုတ္ျပည္က ကမၻာႀကီးအား ျပသသြားႏိုင္သည္။

(မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားသည္ စတန္းဖို႔တကၠသိုလ္မွ Senior Fellow ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္၏ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သည္။ ၎၏စာအုပ္သစ္ျဖစ္ေသာ ‘အမွတ္လကၡဏာ-ဂုဏ္သိကၡာေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ခံျပင္းမႈႏိုင္ငံေရး’ ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္သည္။)

ကိုးကား -The Washington

ခ်မ္းေျမ႕

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *