ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သလား

ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သလားဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ေမးလာသည္။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ၿပီဟု ျပည္တြင္းျပည္ပက ထင္ျမင္ယူဆၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္လည္သည္ဟု ျမင္စရာ မ်ား ေတြ႕လာသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿပိဳင္တူတည္ေဆာက္ေနေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအေျခအေနေရာ မည္သို႔လဲဟုေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ မိတ္ေဆြ၏ေမးခြန္းကို ႀကိဳးစားေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ သႏၷိ႒ာန္

‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည္’ ဟု ႏိုင္ငံအေျခခံလည္ပတ္ေနသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအရ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္ Constitutional Commitment ။ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ပင္ပါသျဖင့္ အျခားစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလိုလၽွင္ပင္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မွသာ ရေပလိမ့္မည္။

ေရစီး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္အၿပီး ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ေဈးကြက္စီးပြားေရးဘက္သို႔ ေလၽွာက္လွမ္းေနခဲ့သည္။
ေရစီးကိုၾကည့္လိုက္လၽွင္ အတက္အက်ရွိေသာ္လည္း ေဈးကြက္စီးပြားေရးဘက္သို႔ သြားေနသည္ကိုကား ျမင္ရသည္။ ေႏွးျခင္းျမန္ျခင္း၊ မပီျပင္ျခင္း ပီျပင္ျခင္းက ေနာက္တစ္ပိုင္း။ ကိုယ္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေလာက္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ – ဗီယက္နမ္) ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္မူ အေတာ္က်န္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရ၏အခန္းက႑

ေဈးကြက္စီးပြားေရးအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ အစိုးရဆိုသည့္အရာႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အစိုးရမပါလၽွင္မၿပီး။ ေဈးကြက္မွေဈးကြက္ အလြန္အကၽြံသမားတို႔က အစိုးရဟူေသာ စကားကို ‘နားမွေလစ၊ မၾကားရေသာကိုယ္’ ျဖစ္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလုံးကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေဝပုံက်ခြဲယူထားၿပီးျဖစ္သည့္ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ အစိုးရကို ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ စီးပြားေရးတြင္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ရွိသည္။ စီးပြားေရးတြင္ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ တရား႐ုံးေလာက္သာ အစိုးရကိုပါေစလိုၿပီး က်န္သည္မ်ား လက္ေရွာင္ေစလိုသူမ်ားက တစ္ဖက္အစြန္း၊ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ သူမ်ားက အျခားအစြန္း။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ထိုအစြန္းႏွစ္စြန္းၾကားတြင္ရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးကို အစိုးရကသာ လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အစြန္းႏွင့္ပိုကပ္သည္။ ၿဗိတိန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသည္ အစိုးရမပါလၽွင္ အေကာင္းဆုံးဆိုေသာ အစြန္းႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ဟိုမွာဘက္ အစြန္းနားေရာက္ခဲ့ရာ ျပန္ၿပီးခြာလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း အစိုးရယႏၲရားအဆက္ဆက္ ( ယေန႔ အစိုးရအပါအဝင္) ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ဒိုင္လူႀကီး ႏွင့္ ကစားသမားစိတ္ေရာေနေသးျခင္း၊ ထိုအေရာကို ခြဲထုတ္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားေနရျခင္းတို႔ကို ျမင္ရသည္။ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဆက္ရွိေနေသးျခင္း၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို သေဘာမေပါက္ေသးျခင္းတို႔သည္လည္း ဒိုင္ႏွင့္ ကစားသမားစိတ္ေရာေနျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕သေဘာထား

စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းသည္ မလုပ္အပ္ေသာအရာဟု ျမန္မာအမ်ားစု ထင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၁၉၄၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားကစခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမွသည္ ၁၉၆၂-၈၈ကာလအတြင္း စြဲကပ္ခဲ့ေသာ အစြဲလား၊ ျမန္မာတို႔၏ ႐ိုးရာအစြဲအလမ္းလားမူ မသိပါ။

ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတြဲအစပ္ဟု သေဘာေပါက္ၾကသျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း ေဈးကြက္စီးပြားေရး၏ အဓိကယူနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုမူ သံသယရွိေနၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသည္ ဝိသမေလာဘသားမ်ားဟု ထင္ေနျခင္းသည္ အစြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ Crony ဟု အလြယ္ေခၚသည့္ အစိုးရႏွင့္ပင္းၿပီး မတရားစီးပြားရွာသူမ်ားႏွင့္ သမၼာအာဇီ၀ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေရာျမင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာထားႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ အစိုးရကို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲ ထည့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ‘ေၾကြးတင္ ရွင္ဘုရင္ဆပ္’ ဟု အစိုးရကို အားလည္းကိုးၾကသည္။ လူတစ္ဦးလၽွင္ သေဘာထားတစ္မ်ိဳးစီရွိျခင္းမွာ မဆန္းေသာ္လည္း အစိုးရကို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲထည့္သူကပင္လၽွင္ အစိုးရက အရာရာတာဝန္ယူရမည္ ဟု တစ္ၿပိဳင္တည္း ယူဆေနျပန္လၽွင္ကား ထူးျခားသည္။ အစိုးရက တာဝန ယူရမည္ဆိုလၽွင္ Subsidies ေခၚ နယ္ပယ္တစ္ခုကို အစိုးရက ယာယီသေဘာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းမ်ား၊ တစ္စုံတစ္ရာ အစိုးရက က်ခံစိုက္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါလာသည္။ ထိုအခါတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ တကယ္တမ္း ထိုနယ္ပယ္ကို အက်ိဳးျပဳသလား၊ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကို အက်ိဳးျပဳသလား ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကပ္ပါလာသည္။ ျမန္မာကဲ့သို႔ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းေနေသးေသာႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ စဥ္းစားစရာ မ်ားစြာရွိသည္။

အစိုးရက အရာရာတာဝန္ယူရမည္ဆိုေသာ စိတ္သည္ ‘အႀကီးဆုံး ေဈးကြက္သည္ ျမန္မာအစိုးရ’ ဟူေသာ အျမင္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ အစိုးရထံမွ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ မိမိ၏ စီးပြားရွာလမ္း Business Model ကို တင္ထားျခင္းသည္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း အစိုးရမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲေပၚတြင္ မိမိလုပ္ငန္းကံၾကမၼာကို တင္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းေသးေသာ၊ ျခစားမႈ ျမင့္ေသာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကို အဓိကဝယ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ကမ်ားလၽွင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ယိုဖိတ္မႈမ်ားေပၚႏိုင္သည္။ အစိုးရ၏ စီမံ ကိန္းေခၚယူျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုသလို အစိုးရကိုယ္စား ဝယ္ယူသူမ်ား၏ အျမင္က်ယ္မႈေပၚလည္း မူတည္ေနသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည္။ ျပင္ပကမၻာသို႔ တိုးထြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အစိုးရကိုသာေရာင္း ရန္ ႀကိဳးစားေနလၽွင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္မွသာ ပုဂၢလိကက႑ကို အေျခတည္ရမည့္ ျမန္မာ့ေဈးကြက္စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပေဈးကြက္ကို မဆိုထားႏွင့္ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ားက်ိဳးပ်က္သြားၿပီျဖစ္သည့္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ရာ မၿပိဳင္ႏိုင္လၽွင္ အၫြန္႔တုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ေဈးကြက္စီးပြားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပႆနာဟု ျမင္ေနၾကေသာ္လည္း part of the problem and part of the solution ျပႆနာတစ္ပိုင္းျဖစ္သလို အေျဖတစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနႏွင့္ ျမင္ပါသည္။ ေလာက္ေလာက္လားလား လုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားစြာရွိေသာ၊ လူသားရင္းျမစ္ရွိေသာ၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ေငြ စသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အရည္အေသြးျမင့္ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီဆန္ဆန္ လည္ပတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာလၽွင္ တအားပင္ျဖစ္သည္။

ေရခံေျမခံ

ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ စီးပြားေရးေရခံေျမခံလည္း မထည့္မျဖစ္ ထည့္ရပါမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ေအာင္ ႀကိဳးနီ စနစ္ ျဖတ္ေတာက္ထားႏိုင္၊ မလိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ စိတ္ဒုကၡတို႔ ေလၽွာ႔ခ်ထားႏိုင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္လၽွင္ ျမန္မာ့ေဈးကြက္စီးပြားေရးသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားႏွင့္ေရာ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားအားႏွင့္ပါ ေထာင္တက္ သြားမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္လည္ပတ္စီးဆင္းမႈ

ေဈးကြက္စီးပြားေရး၏ အခရာမွာ ေဈးကြက္တြင္း ရွိေနသူမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္း၊ ထိုကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္သူတို႔၏ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ အဆိုပါအရည္အေသြးတို႔အလိုက္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိရန္ျဖစ္သည္ Informed Citizen ။ ထိုသို႔သိမွသာ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေဈးမွန္သည္ကို ဝယ္ယူၿပီး သတင္းျပန္ျဖန္႔သည့္အတြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႀကီးပြားတိုးတက္မည္။ ယင္းျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္းရွိ ဝယ္ယူသူမ်ားလည္း ေဈးခ်ိဳသည့္ ပစၥည္းေကာင္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ကာ သူတို႔ဘ၀သာယာမည္၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္း လုပ္အားကိုင္ အားပိုရွိၿပီး ကုမၸဏီသစ္မ်ားေပၚထြက္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္း မြန္စြာစီးဆင္းေရးသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး၏ ေရခံေျမခံလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းေနသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္လၽွင္ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ျဖစ္ထြန္းမည္။ 

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *