အဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲမွ အသံမ်ား

ဦးဖိုးထူးစိုးရိမ္ေနသည္မ်ား အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္လာေလသည္။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးရေတာ့သျဖင့္ ဦးဖိုးထူးသက္ျပင္းရွည္ႀကီးကို ေလးေလးပင္ပင္ခ်လိုက္မိ၏။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီး၏ အလယ္ရွိ အေဆာက္အအုံတစ္ခုဆီမွာမီးခိုးေငြ႕မည္းမည္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

မီးေလာင္ေနျခင္းေလာ၊ ဟင္းခ်က္ ေနျခင္းေလာ။ တစ္ခုမၽွမဟုတ္ေခ်။ စက္႐ုံ တစ္ခု စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျမင္ကြင္းသာျဖစ္ၿပီး ထိုအေဆာက္အအုံမွာေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအေရွ႕ဖ်ားတြင္ အသစ္စက္စက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆး စက္႐ုံျဖစ္သည္။

“ဒီစက္႐ုံေတြကထြက္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအထိ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္” ဟု ဦးဖိုးထူးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားထဲမွ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈတို႔မွာ အဓိကျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚထြန္းလာခဲ့သလို စက္႐ုံအခ်ိဳ႕မွ ထြက္ရွိေသာ ညစ္ညမ္းသည့္ေလထုႏွင့္ ေရထုတို႔ကလည္း တြဲလဲခိုလ်က္ပါလာခဲ့သည္။

ထိုအရာမ်ားအထဲမွ ေရညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္စည္းကမ္းမဲ့ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ထိုျပႆနာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီး၌ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျပႆနာမ်ားကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ တားဆီးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး က ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးကန္႔ကြက္မႈျခင္းစသျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ တားဆီးလာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကားမွ ထိုျပႆနာမ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္ ေျပလည္မႈမရရွိႏိုင္ေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ၂၅ ရက္ေန႔ ကပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း၍ ၎တို႔႐ြာမ်ားအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္းစု ကုမၸဏီလီမိတက္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ုံကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပး ေရးအတြက္ ‘နားေထာင္သူမဲ့ေသာ အသံမ်ား’ အမည္ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုစက္႐ုံေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံမွာ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအေရွ႕ဖ်ားတြင္ တည္ရွိကာ လက္ပံတန္းစုေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘိုးေဒါနကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ စက္႐ုံပတ္လည္ရွိ တစ္မိုင္၊ ႏွစ္မိုင္၊ ႏွစ္ဖာလုံစသည့္ အကြာ အေဝး အသီးသီးတြင္ ေညာင္ကုန္း႐ြာ၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္း႐ြာႀကီး၊ ေရတာရွည္ ေက်း႐ြာ၊ သေျပကုန္း႐ြာ၊ ပု႐ြတ္ဆိတ္ကုန္း ႐ြာ၊ စမ္းႀကီး႐ြာတို႔ တည္ရွိေနသည္။

စက္႐ုံေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးေရးစက္႐ုံ ပတ္လည္႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ စုေပါင္းလက္မွတ္မ်ားကို အစိုးရဌာနေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက တင္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိသျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဩဘာေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုတည္ေနရာကို ကန္႔ကြက္သူေဒသခံမ်ားထဲမွ ေရတာရွည္ ေက်း႐ြာေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဖိုးထူးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုစက္႐ုံမွစြန္႔ပစ္မည့္ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ ေလထုအတြင္းမွ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာႏိုင္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ုံပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ ယင္းေဒသခံမ်ားက စက္႐ုံကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးေစလိုၾကသည္။

ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးေစလိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ေသး။

ယခု ျမန္မာ့ဩဘာစက္႐ုံမေဆာက္လုပ္ခင္ကပင္ ထိုေနရာ၌ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က မဆလအစိုးရပိုင္ ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ုံ စတင္တည္ေဆာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစက္႐ုံရပ္နားလိုက္ၿပီးေနာက္ ပီတိျပည့္စုံကုမၸဏီက ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ ငွားရမ္းလည္ပတ္ေနသည္။

ပီတိျပည့္စုံစက္႐ုံ လည္ပတ္ခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုစက္႐ုံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ စတင္သိရွိခ်ိန္တြင္ပင္ ထပ္မံၿပီး ျမန္မာ့ဩဘာစက္႐ုံ က လည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစိုးရပိုင္စက္႐ုံမွစ၍ ပီတိျပည့္စုံ ကုမၸဏီ၏ စက္႐ုံလည္ပတ္ခ်ိန္အတြင္း က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ စက္႐ုံဝန္ထမ္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဦးဖိုးထူးက ေျပာၾကားသည္။

“စက္႐ုံအေဟာင္းက ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေလာက္ လည္ပတ္သြားတာ ဒီေလာက္အထိဒုကၡေပးရင္ ထပ္ေဆာက္မယ့္ စက္႐ုံေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြဟာ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ အင္မတန္မွအႏၲရာယ္ရွိပါလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပင္းထန္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးအနံ႔မ်ားေၾကာင့္ ပီတိျပည့္စုံကုမၸဏီ စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္မွ ေလးလခန္႔အထိသာ ပိုးသတ္ေဆးသယ္ယူသည့္ ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ ေရတာရွည္႐ြာေဒသခံ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း က ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရစက္႐ုံတုန္းက အရည္ပဲလုပ္တာ ျပႆနာသိပ္မရွိဘူး။ သူတို႔ လက္ထဲေရာက္ေတာ့ အမႈန္႔လုပ္တာ။ ဒီကေန ပစၥည္းတင္သြားတယ္။ ေထာက္ၾကန္႔ မေရာက္ဘူး ေခါင္းေတြ အပ္နဲ႔ထိုးသလို ခံစားရတယ္။ စူးကနဲ စူးကနဲျဖစ္လို႔ ကားကို ၁၅ မိနစ္ေလာက္ နားရတယ္”  ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ထိုစက္႐ုံမ်ား တည္ရွိရာေနရာအနီး သို႔ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ဓာတ္ခြဲခန္း (ALARM’s Ecological Laboratory) ေ႐ြ႕လ်ားတိုင္းတာေရးအဖြဲ႕ (Mobile Technical Lab Team) က၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေလထုအရည္အေသြးမ်ားကို ကြင္းဆင္းတိုင္းတာခဲ့သည္။

ေလထုအရည္အေသြးမွာ Myanmar Emission Standars (၂၀၁၅) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္မႈမရွိဘဲ ပုံမွန္ေလထုအရည္အေသြး ရွိေသာ္လည္း စက္႐ုံဝန္းက်င္ေက်း႐ြာအနီးရွိ ေခ်ာင္းေရနမူနာေလးေနရာႏွင့္ အဝီစိတြင္းေရ နမူနာႏွစ္ေနရာမွ ေရမ်ားကို ၎တို႔၏ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးခဲ့မႈအရ တြင္းေရႏွင့္ ေခ်ာင္းေရႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ ခ်ဥ္ဖန္ကိန္းမ်ားမွာ WHO ၏ စြန္႔ပစ္ေရသတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်ဥ္ဖန္ကိန္း ထပ္မံက်ဆင္းလာပါက ခႏၶာကိုယ္ယားယံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ယင္းခ်ဥ္ဖန္ကိန္းမွ အျခားေသာသတၱဳဓာတ္မ်ားကို ပိုမိုေပ်ာ္ဝင္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆာလ္ဖိတ္ႏွင့္ Phenol ပါဝင္မႈမွာ ေရနမူနာရယူသည့္ ေျခာက္ေနရာစလုံးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး နမူနာေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ Phenol ပါဝင္မႈမွာ ေသာက္သုံးေရစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အထက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဓာတ္ပစၥည္းမွာ ေရနံတူးေဖာ္စက္႐ုံ၊ ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ုံ၊ အလူမီနီယံစက္႐ုံႏွင့္ ပလတ္စတစ္စက္႐ုံ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

စံသတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ထိေတြ႕မႈမ်ားလၽွင္ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အဓိကျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္ႏွင့္ အသည္းပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအဆိပ္အႏၲရာယ္ကို ပိုေၾကာက္တယ္” ဟုေရတာရွည္႐ြာ ေဒသခံဦးထြန္းႏုက ေျပာဆိုသည္။

ေလထုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သလို ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ညစ္ညမ္းေသာေလကို ႐ႉ႐ႈိက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ေလႁပြန္ကင္ဆာ အစရွိသျဖင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေ႐ႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒါက္တာေသာ္တာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္ရွည္အဲဒီလိုေတြ ႐ႉ႐ႈိက္မိၿပီး ျဖစ္တဲ့လူနာေတြကို ေတြ႕ဖူးတယ္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မျဖစ္ေပမယ့္ ႏွစ္ရွည္လာရင္ ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား မည္မၽွကြာေဝးရမည္ဆိုသည္ကို တိက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အတြက္ စက္႐ုံမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမတည္ေဆာက္ခင္တြင္ စက္႐ုံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အကြာအေဝးကို သတ္မွတ္ေရးဆြဲေလ့ရွိၾကသည္။

“ဒီစက္႐ုံက ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္တာလား။ ဒါဆိုရင္ အမႈန္အမႊားေတြေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဖို႔ လူေနအိမ္ေျခနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေဝးရမယ္။ စက္႐ုံအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေဆာက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့လည္း ဒါက ဘာမွမျဖစ္လို႔ေဆာက္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့” ဟု ALARM’s Ecological Laboratory ၏ အတိုင္ပင္ခံေဒါက္တာ ေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စက္႐ုံမ်ား လိုအပ္ေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို မပ်က္စီးေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ၎ကအႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာ့ဩဘာကုမၸဏီသည္ ေမွာ္ဘီတြင္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံလည္ပတ္ခြင့္လိုင္စင္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဩဘာမွ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ဦးဉာဏ္လင္းၿဖိဳး က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က လစဥ္ ေျခာက္လတစ္ခါ ဒီေရဆိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းတာသြားမယ့္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။သူ႕အရိပ္ေနၿပီး သူ႕အခက္ခ်ိဳးတာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမရွိရန္ စက္႐ုံစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္လယ္တြင္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ စက္႐ုံအမ်ိဳးအစား ကိုးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး အရက္ခ်က္စက္႐ုံ၊ သားေရနယ္စက္႐ုံ၊ သၾကားစက္႐ုံ၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္စက္႐ုံမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားလည္ပတ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးရေသာ စက္မႈႀကီးၾကပ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနကလည္း ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ စက္႐ုံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူေနေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

“အဓိကက သူတို႔ဆီကထြက္တဲ့ ေရဆိုးကို သူတို႔ တာဝန္ယူရမယ္” ဟု စက္မႈႀကီးၾကပ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးဝင္းက ဆိုသည္။

ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ား လူေနရပ္ကြက္ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္းစီးဆင္းေနသျဖင့္ ယင္းကိုရပ္တန္႔ေပးရန္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Right View (SPT) အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း လက္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ထိုအရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားကိုေရဆိုး သန္႔စင္စနစ္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ စက္႐ုံလည္ပတ္မႈ ယာယီရပ္နားထားရန္ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး၍ သက္ဆိုင္ရာကခြင့္ျပဳမွသာ ျပန္လည္လည္ပတ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွစ၍ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

“ေဒသခံေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေကာက္ထားတာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရတယ္။ စက္႐ုံေတြက ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တဲ့ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့လက တင္ျပထားတယ္။ အခုထိေတာ့ ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး” ဟု ယင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ေဆာင္းခက ဆိုသည္။

ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ (၁) အတြင္းရွိ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားမွ စီးဆင္းလာေသာ စိမ္ရည္မ်ားက ဠသ႐ိုးေခ်ာင္းႏွင့္ မိေခ်ာင္းအိုင္အတြင္းသို႔ စီးဝင္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ လႈိင္ျမစ္ထဲသို႔စီးဝင္သြားၿပီး အနံ႔ဆိုးမ်ားရရွိ၍ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ယခုလအတြင္း ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ုံကို ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ (၁) မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ (သို႔) တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ား (သို႔) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း (သို႔) စုပုံျခင္းျဖင့္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အပူဓာတ္ဆိုင္ရာ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ (သို႔) သက္ရွိ ဇီ၀ဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ သက္ေရာက္ေစမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းဥပေဒ၏ အခန္း (၁၄)၊ ၃၉ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိေသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းသည္ လိုအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက ထုတ္ေပးထားေသာလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔) မွတ္ပုံတင္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သို႔) ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းျပဳႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားက ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေနဆဲပင္။

“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို တိုင္ေတာဖို႔ တစ္ခါ ဝန္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရေသးတယ္။ ဥပေဒက အားနည္းတာလည္းပါတယ္” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ေထာက္ျပသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းနည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားမွာ ဥပေဒထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္တိုက္မပါလာသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ တည္ေထာင္သူ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ဝါးနက္ေခ်ာင္းေဒသခံမ်ား၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ဥပေဒတစ္ခုကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းဥပေဒလိုအပ္ၿပီး ထိုနည္းဥပေဒ၏ ပဲ့ကိုင္မႈျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစေနာက္ဆုံးတြင္မူ ထိုစက္႐ုံမ်ားအနီး ေနထိုင္ၾကေသာ ဦးဖိုးထူးတို႔လို ေဒသခံမ်ားမွာ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ နားေထာင္သူမဲ့ေနေသာ ၎တို႔၏အသံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားၾကားသိႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွသည္။

အဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲမွ စိုးရိမ္သံမ်ားလည္း ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာၿပီျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားကိုယင္းကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္းကူညီသင့္ၿပီး ေရဆိုးသန္႔စင္ရန္ ရန္ပုံ ေငြထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ိဳး လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးကိုလည္း နည္းလမ္းမွန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္လည္းလိုေၾကာင္း ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက အႀကံေပးသည္။

“ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကမွာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

 

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *