“ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရကေတာ့ ေသဒဏ္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါတယ္”

ဥပေဒအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ကေလးသူငယ္မ်ား အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အမႈအခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္သူကို ေသဒဏ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုေနသူတို႔ ကင္ပြန္းတပ္ထားသည့္ ‘သက္ငယ္မုဒိမ္း’ ဆိုေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ယင္းသို႔က်ဴးလြန္မႈကို ေသဒဏ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရွင္းလင္းစြာသိရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ ၆၆ (ဃ) ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ မီဒီယာေလာကသားမ်ားဘက္မွ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ဥပေဒအႀကံေပး) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး – သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးဆိုၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာေရာ၊ အျပင္မွာပါ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္ဆရာ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဥပေဒအရ ဘယ္လိုအက်ဳံးဝင္လဲ၊ ဘယ္လို မုဒိမ္းမႈမ်ိဳးကို ေခၚဆိုတာလဲဆရာ။

ေျဖ – ဒီေမးခြန္းက အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။ အခု လူေတြေျပာေျပာေနတဲ့ ‘သက္ငယ္မုဒိမ္း’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ Definition က ဘယ္ဥပေဒမွာမွ မပါေသးပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီလိုအမႈကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးမွာလည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မေတြ႕ဘူး။ အျခားအထူးဥပေဒမွာလည္း မေတြ႕ဘူး။ သူနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ကေလးသူငယ္ဥပေဒမွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း ကေလးသူငယ္နဲ႔ လူငယ္ဆိုတာကို ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၂(က) နဲ႔ (ခ) မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတာကို ေတြ႕ရ တယ္။ ကေလးသူငယ္ဆိုတာက အသက္ ၁၆ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာသူ၊ လူငယ္ဆိုတာက အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာသူဆိုၿပီး ဖြင့္ဆိုထားတယ္။

အဲဒီေတာ့ အခုေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ လတ္တေလာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပေနတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုတာက ဘယ္သူ႕ကိုေျပာတာလဲ။ က်ဴးလြန္းသူ ေယာက္်ားေလးအသက္ငယ္တာကို ေျပာတာလား။ ျပဳက်င့္ခံရသူ မိန္းကေလး အသက္ငယ္တာကို ေျပာတာလားဆိုတဲ့ ဒီ Definition ဥပေဒမွာ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၅၊ ၄၆ မွာ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာရွိတယ္။ အကယ္၍ ျပဳက်င့္တဲ့သူ (က်ဴးလြန္သူ) ေယာက္်ားေလးက အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ မွာ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ မည္သည့္ ကေလးသူငယ္ကိုမၽွ ေသဒဏ္၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ႀကိမ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းမျပဳရဆိုၿပီး အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာ ရွိတယ္။

အကယ္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုတာသည္ ျပဳက်င့္ခံရသူ မိန္းကေလးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္လည္း ဒီကေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဘယ္ဥပေဒထဲမွာမွ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေသးဘူး။ အခုလူေတြကေရာ မီဒီယာေတြကေရာ လြယ္လြယ္ကင္ပြန္းတပ္ၿပီး ေျပာေနေပမယ့္လည္း ဥပေဒထဲမွာမရွိတဲ့ အေခၚအေဝၚတစ္ခုအတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ နံပါတ္ (၁) က သက္ငယ္မုဒိမ္း ဆိုတာကို တိတိက်က် ျပ႒ာန္းဖြင့္ဆိုႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုတာကို အခုတည္ဆဲဥပေဒ ဘယ္ ဥပေဒမွာမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတာ မရွိပါဘူး။

ေမး – ေသဒဏ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေနၾကေတာ့ ေသဒဏ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပေပးပါဦးဆရာ။

ေျဖ – ေသဒဏ္အေၾကာင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ပထမတစ္ပိုင္းက ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေပါ့။ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာက တရား႐ုံးအသီးသီးက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ေပးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုအမိန္႔ခ်လိုက္ေပမယ့္ အဲဒါက ေသေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ၾကေတာ့ အျမင့္ဆုံးတရား႐ုံးက အယူခံကို ပယ္ခ်တာျဖစ္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေသဒဏ္အတည္ျပဳျခင္းကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ကသာလၽွင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့အရပ္သား အစိုးရကေတာ့ ေသဒဏ္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေမး – ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အခုလက္ရွိ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္မွာေရာ ဘာျဖစ္လို႔ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမရွိေသးတာလဲဆရာ။

ေျဖ  အခု တရား႐ုံးကေန ေသဒဏ္အမိန္႔ကို ခ်လိုက္တဲ့အခါ ဆရာတို႔ႏိုင္ငံက အဂၤလန္တရားစီရင္ေရးစနစ္ကေန ဆင္းသက္လာတာေၾကာင့္ က်င့္သုံးေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္အရ ဒီျပစ္ဒဏ္အတြက္ အယူခံခြင့္အခြင့္အေရး အဆင့္ဆင့္ရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတြ အခုအမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။ အခုပဲ ကြပ္မ်က္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိတယ္။ ဥပမာ – တ႐ုတ္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေပါ့။
ေသဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့တရား႐ုံးသည္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ခ်မွတ္လို႔ ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ကို အယူခံခြင့္ရွိတယ္။

အဲဒီမွာ အယူခံ႐ႈံးရင္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ အယူခံခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာလည္း တစ္ဦးထိုင္မွာ ႐ႈံးမယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆို ႏွစ္ဦးထိုင္ကို တက္လို႔ရတယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ခုနစ္ဦးထိုင္တဲ့ စုံညီခုံ႐ုံးကို အယူခံ တက္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီစုံညီခုံ႐ုံးကေန သူ႕အယူခံပယ္လိုက္ရင္ေတာင္ သမၼတႀကီးထံ အသနားခံစာတင္ခြင့္ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုတင္တဲ့ အသနားခံစာပယ္လိုက္ၿပီဆိုမွ ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔ကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေပးတာ။ ဒီလို အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းၾကတဲ့အခါ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို အသနားခံစာတင္တဲ့အထိကို မေရာက္ၾကေသးဘူး။ အယူခံအဆင့္မွာပဲ ၾကန္႔ၾကာေနၾကတဲ့အမႈေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုအက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ၂၀၁၁ ကေန ယခုအခ်ိန္အထိ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ကြပ္မ်က္ျခင္း (ေသဒဏ္အတည္ျပဳျခင္း) လုံး၀မရွိေသးပါဘူး။

ေမး – သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးဆိုၿပီး အခုေတာင္းဆိုေနၾကသလို ေသဒဏ္ေပးဖို႔ကို ဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါသလား ဆရာ။

ေျဖ – ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ား အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရးဥပေဒမွာက ေရွ႕မွာ ရွိႏွင့္ၿပီး ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေနတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ဥပေဒတစ္ရပ္ မျပ႒ာန္းဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ လုံေလာက္ေနသလားလို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာလိုက္တဲ့အခါ အခု လူထုေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ ေသဒဏ္ေပးဖို႔ ျပစ္မႈမ်ိဳးေတြသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရလည္း ေသဒဏ္ေပးကို ေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ မွာ အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာေတြ႕ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူဟာ မုဒိမ္းမႈတစ္ခုထဲကို က်ဴးလြန္ရင္ အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ကို က်ခံရဖို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။
ဒါကိုျပဳက်င့္ေနရင္းနဲ႔ ျပဳက်င့္ခံရတဲ့ ကေလး သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလး ေသဆုံးသြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူဟာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ အရ ေသဒဏ္ေပးကို ေပးရမယ့္ အေျခအေနေပၚေပါက္ သြားတယ္။ ပုဒ္မ ၃၀၂၊ ၁ – က မွာ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံေနရစဥ္အတြင္း လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထာတယ္။ အခုလို ရာဇသတ္ႀကီးမွာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာတို႔အျမင္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဒါကို အသစ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။

ေမး – ျပည္သူလူထုေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္သင့္လဲဆရာ။

ေျဖ – ဒီလိုျဖစ္ရတာက တရားစီရင္ေရးက႑မွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္ေတြကို စီရင္မႈမျပဳဘူး။ တရားစီရင္ေရးက႑ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆရာတို႔က ဒီအတိုင္း သုံးသပ္တယ္။ ဒီလိုျပစ္မႈမ်ိဳးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္က တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္သူလူထုေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ တည္ဆဲဥပေဒေတြအတိုင္း စစ္ေဆးစီရင္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ အခုေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေသဒဏ္ေပးဖို႔ဆိုတာ အလိုအေလ်ာက္ဥပေဒအရ ျဖစ္သြားမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအမႈအခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ေတြ ဒီအဆင့္ေတြမွာ တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထား တဲ့အတိုင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အပိုင္းကို အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး တြန္းအားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမအင္ၾကင္း

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *