အေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္ေပမယ့္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

(စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ မတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ)

ယခင္သီတင္းပတ္က အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ထားေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အဓိက ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FMI ႏွင့္ MTSH ကုမၸဏီတို႔၏ ရွယ္ယာေဈးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းစံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီးယခုသီတင္းပတ္ တြင္ ၄၄၃ ဒသမ ၃၉ အထိ ေရာက္ခဲ့သည္။
ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ၁၉ ဒသမ ၅ ပြိဳင့္၊ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၄၄ ဒသမ ၈၅ ၊ အနိမ့္ဆုံး ၄၄၃ ဒသမ ၃၉ အတြင္းရွိခဲ့ၿပီး ၄၄၄ ဒသမ၃၁ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၄၀ ေက်ာ္၊ ထက္ဝက္နီးပါးပိုမ်ားခဲ့သည္။

FMIရွယ္ယာ

ရွယ္ယာေဈးမွာ အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနတြင္ ဆက္ရွိေနၿပီး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၅၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၃၆၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလထက္ က်ပ္သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း ရွယ္ယာေဈးအနိမ့္ဆုံးသို႔ ထိုးဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၈၀၀ က်ပ္အထိ ေဈးက်ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၅၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေစ်း ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၈၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထက္ဝက္နီးပါးပိုမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္ သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၇၄,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၂၀ ခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ ငါးရက္လုံးတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုမၽွပင္ အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ခဲ့ေပ။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ၄၅ ရက္ရွိသည့္အနက္ ၁၉ ရက္ သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မဆိုစေလာက္ ပမာဏမၽွသာ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီတစ္လလုံး၏ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မွာ ရွယ္ယာ ၈၂၈ စု၊ က်ပ္ ၆၅ သိန္းခန္႔သာရွိၿပီး ဇန္နဝါရီလ အေရာင္းအဝယ္ထက္ပင္ မ်ားစြာနည္းပါးခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး အတက္ေစ်းျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၆၉၆ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၀ နီးပါးအေရာင္း အဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေစ်း ၂၆,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၇,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၇,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလအ ေရာင္းအဝယ္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ျပန္သြက္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ ၄၈၅၀ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၄ သန္းခန္႔ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ကာ အဖြင့္ေစ်း၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၁ သန္း ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ လ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ရွယ္ယာအေျမာက္အျမား ဝယ္ယူျခင္း (Block Trading)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ MTSH ရွယ္ယာတစ္စုကို ၂၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အစုေပါင္း ၁၄,၈၀၀ Block Trading ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးယခုႏွစ္အတြင္း MTSH ရွယ္ယာကို ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အေျမာက္အျမား ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *