ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ေမးခြန္း ငါးခြန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ New Yangon Development  Company Ltd. (NYDC) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္အေပၚ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ေမးခြန္းမ်ား ျပည္သူမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လာသည္။

အစိုးရ၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာက႑ကို The  Voice Journal အေနႏွင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားစဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္း ငါးခြန္းကိုသာ ယခုအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ တင္ျပလိုပါသည္။

ပထမအခ်က္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီ မညီ။ တည္ဆဲဥပေဒဆိုရာတြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားဥပေဒ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ျခင္း ရွိ မရွိျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္မ်ားေရာ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အာဏာမ်ား အရပါ ၾကည့္႐ႈရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ပါဝင္သည္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေရာ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံလက္ရွိသြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္း၊ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျခင္း ရွိ မရွိ။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္မႈအခန္းက႑ကို ေလၽွာ႔ေနသလား၊ တိုးေနသလားဟူေသာ အေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ညီ၊ မညီ စဥ္းစားသင့္သည္။ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ သေဘာထား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ညီ မညီတို႔ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္သည္။

တတိယအခ်က္။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး မည္မၽွျဖစ္ထြန္းမည္လဲ။

ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ စီမံကိန္းျဖစ္ရာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအရ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရ မည္မၽွအက်ိဳးရွိမလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ အလြန္ေမးထိုက္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္း ဘယ္ဟာ ပိုတြက္ေျခကိုက္သလဲ၊ ယခုစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္လား စသည္တို႔သည္ ဆင့္ပြားေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

စတုတၳ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္လည္းျဖစ္၊ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းျဖစ္၊ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္မည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အထူးလိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူးရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပါဝင္ရာ ယင္းတို႔ကိုယ္စားျပဳထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ား Conflict  of Interests rayမေပၚရေလေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါသည္။

ပဥၥမ။ စီးပြားေရးလား၊ ႏိုင္ငံေရးလား။ ကုမၸဏီအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလား၊ ႏိုင္ငံေရးလား ကြဲရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္လည္းေကာင္း ထိေရာက္မႈနည္းေသာသာဓကမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီကို ျပည္သူမ်ားက အထက္ပါေမးခြန္းငါးခုျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဳးမ်ားမည္။ 

အယ္ဒီတာ
၄.၄.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *